CÍMLAP

Előszó      3
A Kormányzó megnyitó beszéde      5


A KÉPVISELŐHÁZ

Választókerületek (egyéni és lajstromos)      13
Az országgyűlési képviselők névjegyzéke a kerületek abc-je szerint      27
Magyarország községeinek országgyűlési képviselői      31
Az országgyűlési képviselők névsora pártállásuk szerint      97
A képviselők megoszlása életkor szerint      102
A képviselők megoszlása vallásfelekezet szerint      105
A képviselők megoszlása foglalkozásuk szerint      107
A képviselőház választott tisztikara és bizottságai      110
A lajstromos választókerületek pótképviselői      379


AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÉLETRAJZI ADATAI

Abonyi Ferenc       117
Alföldy Béla       117
Angyal László       118
Antal István       119
Apponyi György gróf       121

Bajcsy-Zsilinszky Endre       122
Baky László       123
Balás Károly       124
Baross Endre       125
Bánó Iván       126
Bárczay Ferenc       126
Bárczay János       127
Bencs Zoltán       128
Bencze György       130
Beniczky Elemér       130
Benkő Géza       131
Berencsy Géza       132
Beretvás István       133
Bertalan Kálmán       133
Bodory György       134
Bocsáry Kálmán       135
Boczonádi Szabó Imre       135
Bodor Márton       136
Boér Ágoston       137
Bognár Gyula       137
Boksay János       138
Bonczos Miklós       138
Borbély György       139
Börcs János       140
Brandt Jakab       140
Bródy András       141
Bródy Ernő       143
Budinszky László       144
Buttler Elemér báró       144

Csáky István gróf       145
Cselényi Pál       147
Csia Sándor       148
Csicsery-Rónay István       148
Csilléry András       150
Csizmadia András       152
Csoór Lajos       152
Csorba Antal       153
Csorba Sándor       154
Csuha Sándor       155
Czermann Antal       155

Darányi Kálmán       156
Demel Aladár       159
Demkó Mihály       160
Donáth György       161

Eckhardt Tibor       161
Egry Ferenc       165
Egry Zoltán       165
Eitner Ákos       166
Eitner Sándor       166
Ember Sándor       167
Eszterházy Móric gróf       167

Faragó Ede       168
Fáy István       606
Fenczik István       169
Ferenczy Tibor       171
Festetics Domonkos gróf       172
Forster György       172
Földesi Gyula       173
Fricke Valér       174
Füssy Kálmán       175

Gacs János       176
Gál Csaba       177
Gergelyffy András       177
Gesztelyi Nagy László       178
Giller János       180
Gosztonyi Sándor       181
Gratz Gusztáv       181
Gruber Lajos       183
Gunde László       184
Gürtler Dénes       184

Hajovics Péter       185
Halmai János       185
Haulik György       186
Hápka Péter       186
Hellenbach Gottfried báró       187
Hendrey József       187
Hertelendy Miklós       188
Hokky Károly       189
Holota János       190
Homicsko Vladimir       191
Homonnay Tivadar       192
Horváth Ferenc       193
Horváth Géza       193
Horváth István       194
Horváth Zoltán       195
Hoss József       196
Hóman Bálint       196
Hubay Kálmán       201
Hunyady Ferenc gróf       202
Huszár Mihály       203
Huszovszky Lajos       203

Ilovszky János       204
Imrédy Béla       205
Inántsy-Pap Elemér       209
Incze Antal       210
Ivády Béla       211

Jandl Lajos       212
Jaross Andor       213
János Áron       214
Jurcsek Béla       215

Kabók Lajos       216
Kadlecz Antal       217
Károlyi Viktor gróf       217
Keck Antal       218
Keresztes-Fischer Ferenc       218
Kéthly Anna       220
Király József       221
Klein Antal       222
Kolosváry-Borcsa Mihály       223
Konkoly-Thege Kálmán       224
Korláth Endre       225
Kornis Elemér gróf       226
Korponay Ede       227
Kossuth Pál       228
Kovách Gyula       228
Kovarcz Emil       229
Kóródy Tibor       229
Kölcsey István       230
Kövér János       230
Közi Horváth József       231
Krancz Raymund       232
Krúdy Ferenc       232
Kunder Antal       234

Laky Dezső       235
Lázár Imre       237
Leel-Össy Árpád       238
Lénárt János       239
Lill János       239
Lipcsey Márton       240
Lukács Béla       241

Magasházy László       242
Makkai János       244
Makray Lajos       245
Malasits Géza       246
Maróthy Károly       246
Marton Béla       247
Martsekényi Imre       249
Matolcsy Mátyás       249
Matolcsy Tamás       250
Mayer János       251
Máriássy Mihály       252
Máté Imre       253
Mátéffy Viktor       254
Megay Károly       255
Meixner Emil       256
Melczer Lilla       256
Meskó Zoltán       257
Mester Miklós       258
Mezey Lajos       259
Milotay István       260
Miskolcy Hugó       261
Miskolczy István       262
Mocsáry Ödön       262
Mokcsay Dezső       263
Molnár Dezső       263
Molnár Lajos       607
Mosonyi Kálmán       264
Mühl Henrik       264
Müller Antal       265

Nagy Ferenc       265
Nagy László       266
Nánássy Imre       267
Németh Andor       268
Nyilas Ferenc       269
Nyireő Andor       269
Nyiry István       270

Oláh György       270
Orosz Mihály       272
Ortutay Jenő       272

Paczolay György       273
Pajor Győző       273
Pajor Miklós       274
Palló Imre       275
Papp József       275
Papp Mihály       276
Patacsy Dénes       276
Pataky László       277
Pálffy József gróf       277
Pándy (Pölcz) Antal       278
Pápai István       279
Petro Kálmán       279
Peyer Károly       280
Péchy László       281
Pintér Béla       282
Piukovich József       283
Plósz István       284
Polgár Béla       285
Pongrácz Lajos       285
Porubszky Géza       286
Prokopecz József       286
Pröhle Sándor       287
Putnoky Móric       287

Quirin Leó       288

Radák Lajos       289
Radocsay László       289
Rajniss Ferenc       290
Rapcsányi László       291
Rassay Károly       291
Rácz Kálmán       294
Reibel Mihály       294
Reményi-Schneller Lajos       295
Révész László       296
Riesz Ádám       297
Ronkay Ferenc       297
Roszner István báró       298
Rupert Rezső       299

Salkovszky Jenő       301
Sarvay Elek       301
Sármezey Endre       302
Serényi Miklós gróf       302
Sigray István       303
Simon Ferenc       304
Somogyi Ferenc       305
Somogyváry Gyula       306
Spák Iván       307
Spett Ernő       307
Stitz János       308

Szabó Gusztáv       308
Szabó Gyula       309
B. Szabó István       310
Szabó Károly       311
Szabó Zoltán       311
Szakáts Pál       312
Szalay László       313
Szász Lajos       314
Szeder Ferenc       314
Szeder János       315
Szemere Béla       316
Szent-Ivány József       317
Szentiványi Lajos       318
Széchenyi Lajos gróf       319
Szilassy Béla       319
Szilvássy Pál       320
Szinyei Merse Jenő       321
Szögi Géza       322
Szöllősi Jenő       322

Taby Árpád       323
Takách-Tolvay József gróf       324
Tasnádi-Nagy András       326
Tatár Imre       327
Tauffer Gábor       327
Tegzes László       328
Teleki János gróf       329
Teleki Mihály gróf       330
Teleki Pál gróf       331
Temesváry Imre       338
Téglássy Béla       339
Thassy Kristóf       340
Thuránszky Pál       340
Tildy Zoltán       341
Torkos Béla       343
Tornyos György       343
Tost László       344
Tóth András       345
Tóth János       346
Tóth József       346
Tömböly Dénes       347
Törley Bálint       348
Törs Tibor       349
Turchányi Imre       351

Ujfalussy Gábor       352
Uzonyi György       353

Vajay Károly       353
Vajna Gábor       354
Varga Béla       355
Varga József       355
Vasváry Lajos       357
Vay László báró       357
Vay Miklós báró       359
G. Váczi Lajos       359
Váczy György       360
Váczy József       361
Vágó Pál       361
Vályi Lajos       362
Várady József       363
Várady László       363
Vásárhelyi András       364
Vásáry István       365
Virágh Béla       366
Vitáz Attila       366
R. Vozáry Aladár       367

Wälder Gyula       368
Wirth Károly       369
Witz Béla       369

Zeöld Imre Péter       371
Zerinváry Szilárd       371
Zichy János gróf       372
Zichy Nándor gróf       374
Zih Károly       374
Zimmer Ferenc       375

Zsegora Ödön       375
Zsengellér József       376
Zsidó Sándor       376
Zsindely Ferenc       377


A FELSŐHÁZ

A felsőház választott tisztikara és bizottságai      385
A felsőházi tagok megoszlása életkor szerint      390
A felsőházi tagok megoszlása vallásfelekezet szerint      393
A felsőházi tagok megoszlása foglalkozásuk szerint      395

A felsőházi póttagok      602
A nyilvánosság képviselete az országgyűlésen      604
A budapesti napilapok politikai rovatvezetőinek egyesülete      605
Hibaigazitás      613
A felsőházi tagok lakásjegyzéke      614
Az országgyűlési képviselők lakásjegyzéke      620
Történelmi rész      627


A FELSŐHÁZ TAGJAINAK ÉLETRAJZI ADATAI

Agorasztó Tivadar       462
Albrecht királyi herceg       401
Alföldy Dezső       609
Andrássy Mihály gróf       442
Andreetti Károly       516
Apponyi Károly gróf       443

Back Bernát       462
Bakay Lajos       516
Balás Barna       463
Balás Kornél       608
Balogh Jenő       423
Baranyay Lipót       440
Barcy Gábor       463
Barthos Tivadar       465
Baskay Gyula       517
Batthyány Zsigmond gróf, ifj.       443
S. Bálint György       518
Beöthy László       465
Beretvás János       466
Bethlen István gróf       549
Bethlen Pál gróf       444
Bezerédj István       466
Biró Zoltán       519
Bittera Miklós       467
Borhy György       468
Bothos Gyula       436
Bottlik István báró       469
Botzenhardt János       470
Breyer István       411
Bubnics Mihály       415
Buday-Goldberger Leó       597

Chorin Ferenc       598
Cicatricis Lajos       470
Cotel Ernő       520
Csekonics Iván gróf       444
Czapik Gyula       413
Czettler Jenő       554
Cziráky József gróf       445

Dáni Balázs       556
Dohnányi Ernő       520
Domanovszky Sándor       522
Dudás Miklós       411

Egry Aurél       557
Endrey Antal       471
Endrédy Vendel       418
Erdődy Rudolf gróf       446
Erdőhegyi Lajos       472
Erney Károly       558
Eszterházy János gróf       446
Eszterházy László gróf, ifj.       447

Fabinyi Tihamér       558
Farkas István       422
Farkasfalvi Farkas Géza       425
Fehér Gyula       419
Fellner Frigyes       523
Festetics György herceg       447
Fiáth Miklós báró       448
Fiáth Tibor báró       448
Finkey Ferenc       437
Fischer Béla       472
Fodor Jenő       525
Füves Károly       473

Gerinczy Pál       417
Ghyczy Elemér       474
Glattfelder Gyula       407
Gosztonyi Tibor       474
Görgey László       475
Groffits Gábor       526
Grősz József       416
Gulácsy István       476

Hadik-Barkóczy Endre gróf       610
Hagyó-Kovács Gyula       476
Halasy József       477
Hanauer Á. István       408
Hanny Tódor       527
Harrer Ferenc       477
Harsányi Pál       478
Hazai Samu báró       560
Heckenberger Konrád       479
Hegedüs Lóránt       561
Hellenbronth Antal       527
Herczeg Ferenc       563
Hoepfner Guidó       528
Horváth Győző       420
Hoyos Miksa gróf       449
Hunyady József gróf       450
Huszár Aladár (vitéz)       441
Huszár Aladár       480
Hutás József       434
Hültl Dezső       529
Hüttl Tivadar       530

Ilniczky Sándor       565
Inkey József báró       450
Inkey Pál báró       451

Jakabffy Gyula       480
Janky Kocsárd       611
Jankovich-Bésán József gróf       451
Jekelfalussy Zoltán       566
Jókay-Ihász Miklós       481
Józan Miklós       429
József királyi herceg       402
József Ferenc királyi herceg       403
Juhász Andor       566

Kaltenecker Viktor       482
Kaminszky József       568
Kapi Béla       426
Kállay Miklós       568
Kánya Kálmán       570
Kelemen Krizosztom       416
Kemény Árpád báró       452
Keszthelyi Gyula       482
Khuen-Héderváry Károly gróf       452
Kiss Ernő       483
Kiss Lajos       483
Kolossváry Mihály       484
Koós Zoltán       572
Korányi Sándor báró       573
Kornfeld Móric báró       574
Kozma Miklós       574
Kölcsey Béla       530
Kriston Endre       420
Kuszka István       485

Láng Lajos       486
Láng-Miticzky Ernő       437
Lázár Ferenc       487
Lehner Vilmos       487
Liptay László       488
Löke Károly       488
Löw Immánuel       431
Ludány Miklós       489

Madarász István       412
Magoss György       489
Mailáth György gróf       453
Majthényi László báró       577
Majzik Viktor       490
Malatinszky Ferenc       491
Medgyasszay Vince       422
Meskó Zoltán       531
Mesterházy Ernő       429
Mészáros István       532
Mikecz Dezső       491
Montenuovo Nándor herceg       578
Morvay István       533
Mutschenbacher Emil       599
Muzsa Gyula       578

Nadányi Pál       533
Nagy Antal       534
Nagy János       579
Náray-Szabó László       534
Nemes Albert gróf       579
Nemes János gróf       453
Németh Károly       580

Ostffy Lajos       492
Ottlik György       611
Örffy Imre       493

Pallavicini Alfonz Károly őrgróf       454
Pallavicini János őrgróf       581
Pap Elek       582
Pap József       535
Papp Kálmán       494
Pataky Tibor       495
Pálffy Géza gróf       454
Pekár Mihály       536
Pekáry István       496
Perényi Zsigmond báró       431
Péchy Manó       496
Pintér László       612
Plihál Viktor       497
Pogány Béla       537
Prónay György báró       497
Puky Endre       434
Purgly Emil       538

Radvánszky Albert báró       428
Raffay Sándor       427
Ragályi Balassa Ferenc báró       498
Rakovszky Endre       498
Rauner Mihály       539
Ravasz László       421
Ripka Ferenc       582
Rőder Vilmos       583
Rupprecht Olivér       499

Schandl Károly       584
Schmidt Richárd       540
Schóber Béla       500
Scitovszky Tibor       586
Sebes Ferenc       419
Semsey László gróf       455
Serédi Jusztinián       404
Shvoy Lajos       410
Simon Elemér       500
Simon György       502
Sivó Ernő       503
Somssich Gyula gróf       455
Somssich József gróf       456
Somssich László gróf       456
Somssich Miklós       504
Sónyi Hugó       438
Soós Károly       587
Steiner Miklós       417

Szabó Iván       504
Szapáry Lajos gróf       505
Szeberényi Lajos Zsigmond       505
Szent-Györgyi Albert       540
Széchenyi Andor Pál gróf       588
Széchényi Bertalan gróf       457
Széchényi Domonkos gróf       458
Széchenyi Viktor gróf       458
Székács Antal       542
Szijj Bálint       588
Szilágyi Lajos       506
Szinnyey József       542
Szluha Aladár       507
Szmrecsányi Lajos       406
Szojka Kálmán       508
Szőke Gyula       508
Sztáray Tasziló gróf       459
Szterényi József báró       589
Sztojka Sándor       412
Szurmay Sándor báró       590
Szüllő Géza       592

Tarányi Ferenc       509
Teleki József gróf       424
Teleki Tibor gróf       432
Ternovszky Béla       608
Téglássy András       510
Timkó Zoltán       610
Tisza Lajos gróf       460
Tomcsányi Móric       543
Tomcsányi Vilmos Pál       593
Tost Barnabás       594
Töreky Géza       433
Trikál József       544

Vay Artúr gróf       460
Vendl Aladár       544
Verebély Tibor       545
Vécsey Miklós báró       461
Viczián István       511
Vida Jenő       595
Virág Ferenc       409
Visnya Ernő       512
Voinovich Géza       546
Vojnits Sándor báró       513

Waldbott Kelemen báró       514
Weisz Fülöp       596
Wekerle Sándor       514
Wellmann Oszkár       601
Wenckheim József gróf       461
Werth Henrik       439

Zichy Gyula gróf       406
Zichy György gróf       461
Zichy István gróf       547
Zilahy Sebess Dénes       597
Zimmermann Ágoston       548
Zubkovics György       430
Zsuffa Balázsovich Ernő       515