Gyurikovits-féle országgyűlési kéziratok

Ez a gyűjteményrész a neves tudós, Gyurikovits György hagyatékából származik. A Gyurikovits-hagyaték egy része 1608-tól 1790-ig terjedő időszakra vonatkozó kéziratos országgyűlési jegyzőkönyveket és egyéb értékes kéziratos dokumentumokat tartalmaz.

Az Országgyűlési Könyvtár a kutatói igényeket is figyelembe véve megkezdte ezen dokumentumok digitalizálását.

1637-38.
Diarium Diaetae Posoniensis 1637-38
  OGYK:
~33MB
 

 

1687.
Diarum et acta comitiorum regni Hungariae anni 1687. Posonii celebratum.
  OGYK: 700.527, MO:Iab:1687/88/A
~30MB
A kézirat szerzője Patachich Boldizsár, Horvátország követe. 183 oldal adja az 1687. évi pozsonyi országgyűlés történetét és naplóját október 1-től január 28-ig. A napló egész terjedelmében adja a 100 pontból álló országos sérelmeket és az ezekre adott királyi resolutiót (35-től 101. lapig), valamint az I. József megkoronázásáról szóló törvénycikkeket. (103. lap). A 175. laptól kezdve adja a függeléket, mely az országgyűlési aktákat tartalmazza Balassa Pál följegyzései alapján.

 

1708-10.
Diarium Diaetae Regni Hungariae 1708-10
  OGYK: 700.498, Mo: Ia: 1708/1710
~118MB
Az 1708-1710.évi pozsonyi országgyűlés diariuma és aktái.
Mecsery Ádám, Pest-Pilis-Solt megye követének diariuma

 

1708-15.
Diarium Diaetae Regni Hungariae 1708-15 vol.1-2
  OGYK: 700.499, Mo: Ib: 1708/15
~60MB

Vol.1.
A kötet, melyet Gyurikovits György állított össze, az 1708 és 1715 közötti időszak pozsonyi országgyűléseinek négy különböző naplóját tartalmazza:

  1. Diarium Diaetae Regni Hungariae in diem 29am Februarii a 1708 per Josephum I. Regem indictae compillatum: Az 1708-as pozsonyi országgyűlés ismeretlen személy által lejegyzett naplója, mely a március 2 és június 23. között tartott ülések meglehetősen tömör tartalmi leírását adja. (1-11. oldal).
  2. Diarium Diaetae Posoniensis anno 1708. et 1709.: A pozsonyi országgyűlés 1708-1709-es időszakának naplója, az ülések tartalmi leírásával. Mecséry Ádám, Esztergom alispánja jegyezte le, aki az országgyűlésen Pest-Pilis-Solt vármegye követeként vett részt. (13-107. oldal)
  3. Diarium Generalis Regni Hungariae Dietae a Sacratissima Caesarea Maiestate Josepho I. Imperatore et Rege pro die 29. Februarii anni 1708. in Liberam Regiam Civitatem Posoniensem primum indictae: Az 1708 és 1715 között tartott pozsonyi országgyűlések naplója. Dobner Ferdinánd Sopron város polgármestere jegyezte le, aki az országgyűlésen városa követeként vett részt. A napló érdekessége hogy Dobner saját pozsonyi tevékenységét is leírja egyes szám első személyű előadásmódban. (109.-183. old.)
  4. Diarium Diaetae Posoniensis anno 1708. die 29a Februarii inchoatae, annis 1709. 1710. 1712. 1714. continuatae, anno 1715. conclusae.: Az 1708 és 1715 között tartott pozsonyi országgyűlések Nagyszombat város tanácsa számára lejegyzett naplója. (185-239. oldal)
~48MB
Vol.2.
E kézirati kötet tartalmazza az 1708. évi pozsonyi országgyűlés történetét és naplóját, továbbá az 1712. évi és az 1714/15. évi pozsonyi országgyűlések történetét és naplóját. Mind a háromnak szerzői: Csipkés Komáromi György alispán és Bakay Ádám főjegyző, akik ezt megyéjük (Biharmegye) számára írták, mint országgyűlési követek.

 

1712.
Acta publica 1712
  OGYK:
~96MB
 

 

1712-15.
Acta publica 1712-15
  OGYK:
~78MB
 

 

1714.
Acta publica 1714
  OGYK:
~96MB
 

 

1728-29.
Acta Diarium 1728-29
  OGYK:
~152MB
 

 

1728-29.
Diarium Diaetae Regni Hungariae 1728-29
  OGYK: 700.484, Mo: Ib: 1728/29
~117MB
Az 1728-29. évi pozsonyi országgyűlés nem hivatalos, magán igyekezetből összeállított naplója. /1728.máj.22 - 1729.nov.22./

 

1736.
Acta Concursus Anni 1736
  OGYK: 700.479, Mo: Iab: 1736
~10MB
Az 1736. évi pozsonyi rendkivüli concursus diariuma és aktái. Koller János diariuma.

 

1737.
Acta Concursus Anni 1737
  OGYK: 700.480, Mo: Iab: 1737
~22MB
Az 1737-es rendkívüli pozsonyi concursus diariuma és aktái. Kanisay Ferenc Károly udvari instructor diariuma.

 

1741.
Diarium Diaetae Regni Hungariae 1741
  OGYK: 700.478, Mo: Iab: 1741/C
~37MB
A kötet az 1741-es pozsonyi országgyűlés naplóját tartalmazza, 1741. május 18-tól július 27-ig. A kötetbe a nehezen olvasható eredeti 265 oldalas napló mögé annak tisztázati példányát is bekötötték, ezt a részt digitalizáltuk. A naplóban az ülésnapok tartalmi leírása mellett naponként szerepelnek az adott ülésen megfogalmazott irományok, melyek közt megtalálhatók a Mária Terézia koronázásának előkészítéséhez kapcsolódó iratok is.

 

1751.
Diarium Diaetae Regni Hungariae 1751
  OGYK: 700.470, Mo: Ib: 1751
~43MB
A 146 oldalas kötet az 1751-es pozsonyi országgyűlés naplóját tartalmazza. A napló az 1751. április 22. és augusztus 27. közötti időszak hatvanegy ülésén kívül a diéta azon napjairól is említést tesz, melyeken egyik tábla sem ülésezett, ám valamilyen fontos esemény történt (pl.: Mária Terézia születésnapjának megünneplése). A napló jegyzőkönyvszerűen adja az egyes felszólalók által előadottak lényegét.

 

1764.
Acta et diarium Diaetae anni 1764-1765
  OGYK: 700.456, Mo: Iab: 1764-65
~161MB
A 650 oldalas kötet az 1764-65. évi pozsonyi országgyűlés naplóját és irományait tartalmazza. A napló, amely a kötet 1-232. oldalain található, 1764. június 22-től 1765. március 21-ig az országgyűlés kilencven ülésének tartalmi leírását őrzi. A kötet többi lapján az országgyűlés irományai találhatók. Ezek között megtalálhatóak az uralkodó fogadásának és az országgyűlés megnyitásának rendjével foglalkozó iratok, az uralkodói előterjesztések, az uralkodóhoz fölterjesztett 228 pontból álló országos sérelmek és kérelmek (264-394. oldal), a deputatiók jelentései és munkájukkal kapcsolatos beszámolók (419-511. oldal), valamint a sérelmekre és kérelmekre adott királyi resolutiók (515-542. oldal). Az többi irat az országgyűlés és az uralkodó közti levelezést, az alsótábla és felsőtábla közti üzenetváltásokat, valamint a különféle utasításokat foglalja magában, de szerepelnek itt a kapuszabályzással kapcsolatos körzetenkénti statisztikai kimutatások és az 1764/65. évi IV., a koronaőrökről szóló törvénycikk is. A naplót és az irományokat Kvassay József helytartótanácsos és altárnokmester (később Máramaros vármegye főispánja) megrendelésére Durászy János jegyezte le.

 

 

 


Vissza az oldal tetejére