Az Országgyűlés Képviselőházi
Naplójának mutatója
1939-1944-es ciklus

3066 találat van összesen

A mutató tételei a Hungaricana portálon található naplók üléseire hivatkoznak - kattintson a dátumra.

Ssz. Kötet-
szám
Ülés-
szám
Dátum Téma Felszólalók
1 1 1 1939.06.12  » Az országgyűlés megnyitásáról szóló miniszterelnöki átirat felolvasása Teleki Pál gróf
2 1 1 1939.06.12  » Korjegyzők kijelölése: Keck Antal - Wirth Károly - Szendrői Kovách Gyula - Papp József - Zichy Nándor gróf - Mester Miklós
3 1 1 1939.06.12  » Putnoky Móric háznagy üdvözli az egybegyűlteket és felkéri Magyary-Kossa Istvánt a korelnöki tisztség betöltésére Putnoky Móric
4 1 2 1939.06.14  » A képviselői megbízólevelek beadása: Alföldy Béla - Angyal László - Antal István - vitéz Baky László - Baross Endre - Bánó Iván - Bárczay Ferenc - Bárczay János - Bencs Zoltán - Beniczky Elemér - Benkő Géza - Berencsy Géza - Beretvás István - Bertalan Kálmán - vitéz Bobory György - Bognár Gyula - vitéz Bonczos Miklós - Borbély György - Budinszky László - Buttler Elemér báró - Csáky István gróf - vitéz Csia Sándor - vitéz Csicsery -Rónay István - Csilléry András - Csorba Sándor - Czermann Antal - Darányi Kálmán - Demel Aladár - Egry Zoltán - Eitner Ákos - ifj. Eitner Sándor - Esterházy Móric gróf - vitéz Faragó Ede - Ferenczy Tibor - Festetics Domonkos gróf - Forster György - Fricke Valér - Gál Csaba - Gergelyffy András - Gesztelyi Nagy László - Gratz Gusztáv - Gruber Lajos - Gunde László - Halmi János - vitéz Hellenbach Gottfried báró - Hendrey József - vitéz Hertelendy Miklós - Horváth Ferenc - Horváth Géza - Horváth Zoltán - Hóman Bálint - Hubay Kálmán - vitéz Hunyady Ferenc gróf - Huszár Mihály - Huszovszky Lajos - Ilovszky János - vitéz Imrédy Béla - Inántsy -Pap Elemér - Incze Antal - Ivády Béla - Jandl Lajos - János Áron - Jurcsek Béla - Kabók Lajos - Károlyi Viktor gróf - Keck Antal - Kerekes Béla - vitéz Keresztes -Fischer Ferenc - Kéthly Anna - Klein Antal - Konkoly -Thege Kálmán - vitéz Kornis Elemér gróf - Korponay Ede - Kossuth Pál - vitéz Kovách Gyula - Kóródy Tibor - Kölcsey István - Krúdy Ferenc - Kunder Antal - Laky Dezső - Lázár Imre - vitéz Leel -Őssy Árpád - Lill János - vitéz Lipcsey Márton - vitéz Lukács Béla - vitéz Magasházy László - Makkai János - vitéz Makray Lajos - Malasits Géza - vitéz Marton Béla - vitéz Martsekényi Imre - Matolcsy Mátyás - Matolcsy Tamás - Mayer János - Máriássy Mihály - Mátéffy Viktor - Máthé Imre - Megay Károly - Meixner Emil - Meizler Károly - Meskó Zoltán - Mezey Lajos - Mikotay István - vitéz Miskolczy Hugó - Miskolczy István - Mocsáry Ödön - Mokcsy Dezső - Mühl Henrik - Müller Antal - Nánássy Imre - Németh Andor - Nyilas Ferenc - Nyireő Andor - Oláh György - Orosz Mihály - Palló Imre - Papp József - vitéz Patacsi Dénes - Pálffy Fidél gróf - Pálffy József gróf - Pándi (Pölcz) Antal - Petro Kálmán - Peyer Károly - Péchy László - Piukovich József - Pröhle Sándor - Putnoky Móric - Quirin Leó - vitéz Radák Lajos - Rajniss Ferenc - Rátz Kálmán - Reibel Mihály - Reményi -Schneller Lajos - Riesz Ádám - Ronkay Ferenc - vitéz Roszner István báró - Rupert Rezső - Sarvay Elek - Sármezey Endre - Serényi Miklós gróf - Sigray István - Simon Ferenc - Simon József - Somogyi Ferenc - vitéz Somogyváry Gyula - Spett Ernő - Stitz János - Szabó Gusztáv - Szabó Gyula - Szabó Károly - Szakáts Pál - vitéz Szalay László - Szász Lajos - Szeder János - Széchenyi Lajos gróf - Szijj Bálint - Szinyei Merse Jenő - Szöllősi Jenő - vitéz Taby Árpád - Tasnádi Nagy András - Teleki János gróf - vitéz Teleki Mihály gróf - Teleki Pál gróf - Temesváry Imre - vitéz Téglássy Béla - Thassy Kristóf - Thuránszky Pál - Tildy Zoltán - Torkos Béla - Tornyos György - vitéz Tóth András - Tóth János - Tóth József - Törley Bálint - Törs Tibor - vitéz Ujfalussy Gábor - Uzonyi György - Vajay Károly - Vajna Gábor - Vargha József - Vay László báró - Vay Miklós báró - vitéz Váczy György - Vágó Pál - Vályi Lajos - Várady József - vitéz Várady László - Vásárhelyi András - Vitéz Attila - Waldner Gyula - Wirth Károly - vitéz Zerinváry Szilárd - Zichy Nándor gróf - Zih Károly - ifj. Zimmer Ferenc - vitéz Zsengellér József - Zsindely Ferenc - Csoór Lajos - Mester Miklós - Bajcsy -Zsilinszky Endre - Eckhardt Tibor - Kövér János - Nagy Ferenc - Rassay Károly - Révész László - Szentiványi Lajos - vitéz Takách-Tolvay József - Vajay Károly - Varga Béla - Vásáry István - Zichy János gróf
5 1 2 1939.06.19  » Elnök bemutatja a felsőház elnökének átiratát a felsőház tisztviselőválasztásáról. A felsőház elnöke: Széchenyi Bertalan gróf , alelnökök: Radvánszky Albert báró - Perényi Zsigmond báró. Háznagy: Szapáry Lajos gróf, jegyzők: Agorasztó Tivadar - Bethlen Pál gróf - Bezerédj István - vitéz Görgey László - Khuen-Hederváry Károly gróf - Kiss Ernő -Péchy Manó - Tarányi Ferenc Darányi Kálmán [elnök]
6 1 2 1939.06.19  » Elnök bemutatja a felsőház elnökének két átiratát. A felsőház a 36 tagú országos bizottságba Baranyay Lipót - Chorin Ferenc - Fabinyi Tihamér - Juhász Andor - Koós Zoltán - Liptay László - Mutschenbacher Emil - Puky Endre - vitéz Purgly Emil - Somssich László gróf - Szüllő Géza és Wekerle Sándor felsőházi tagokat választották. A honvédelemről szóló törvény alapján alakított 36 tagú országos bizottságba Apponyi Károly gróf - Bethlen Pál gróf - Farkasfalvi Farkas Géza - Glattfelder Gyula - vitéz Görgey László - Juhász Andor - vitéz Kozma Miklós - Liptay László - Majzik Viktor - vitéz Simon Elemér - Szilágyi Lajos - vitéz Szurmay Sándor báró felsőházi tagokat választották meg. Darányi Kálmán [elnök]
7 1 3 1939.06.15  » Lemondás folytán behívott képviselők megbízólevelének benyújtása Homonnay Tivadar - Boczonádi Szabó Imre - Pongrácz Lajos
8 1 3 1939.06.15  » Lemondások bejelentése (kettős választás általi többes választókerületek mandátumáról) Simon József
9 1 3 1939.06.15  » A képviselőház elnökének, két alelnökének, háznagyának és hat jegyzőjének megválasztása Elnök: Darányi Kálmán - Alelnökök: Bobory György vitéz - Színyei Merse Jenő - Háznagy: Putnoky Móric - Jegyzők: Boczonádi Szabó Imre - Kovách Gyula - Miskolczy Hugó - Mocsáry Ödön - Nagy Ferenc - Szeder János
10 1 3 1939.06.15  » Képviselőházi elnök székfoglaló beszéde Darányi Kálmán
11 1 3 1939.06.15  » Felszólalás mentelmi jog megsértése címén: Kifogásolt mandátum: Pálffy Fidél gróf, Közigazgatási Bírósághoz tették át az ügy kivizsgálását
12 1 4 1939.06.19  » A vallás- és közoktatásügyi miniszter beterjesztette a Budapesten 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint
13 1 4 1939.06.19  » A miniszterelnök az igazságügy-miniszter helyett beterjesztette az árukészlet-ügylet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf
14 1 4 1939.06.19  » A pénzügyminiszter benyújtotta a Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő és munkásházak, olcsóbérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslatot Reményi-Schneller Lajos
15 1 4 1939.06.19  » A miniszterelnök programbeszéde Teleki Pál gróf
16 1 4 1939.06.19  » A bizottságok megalakulásának bejelentése.Az állandó összeférhetlenségi bizottságba: elnök: Putnoky Móric; helyettes elnök: Bárczay Ferenc; tagok: Benkő Géza - Boér Ágoston - Huszovszky Lajos - János Áron - gróf Károlyi Viktor - Keck Antal - Mátéffy Viktor - Meixner Emil - Tildy Zoltán; a földmívelésügyi bizottságba: BajcsyZsilinszky Endre - Baross Endre - Bánó Iván - Bárczay Ferenc - Bárczay János - Beniczky Elemér - Csia Sándor - Csizmadia András - Demel Aladár - gróf Festetics Domonkos - Gesztelyi Nagy László - Hendrey József - Horváth István - vitéz gróf Hunyady Ferenc - Ivády Béla - Jurcsek Béla - gróf Károlyi Viktor - Kölcsey István - Lázár Imre - vitéz Magasházy László - Magyary Kossa István - Mayer János - Máriássy Mihály - Máté Imre - Mátéffy Viktor - Megay Károly - Meixner Emil - Mocsáry Ödön - Nagy Ferenc - Németh Andor - Papp József - Piukovich József - Plósz István - Riesz Ádám - vitéz báró Roszner István - Thassy Kristóf - Tóth János - Tribolt László - gróf Serényi Miklós - gróf Széchenyi Lajos - báró Vay László - báró Vay Miklós - Vágó Pál - Zsengellér József; a gazdasági bizottságba: Baross Endre - Bertalan Kálmán - Boczonádi Szabó Imre - ifj. Eitner Sándor - Gunde László - Horváth Ferenc - Konkoly-Thege Kálmán - vitéz gróf Kornis Elemér - Melczer Lilla - Polgár Béla - vitéz Radák Lajos - Simon Ferenc - Szentiványi Lajos - gróf Széchenyi Lajos - Szöllősi Jenő - Thassy Kristóf - Vágó Pál; az igazságügyi bizottságba: gróf Apponyi György - Benkő Géza - Bocsáry Kálmán - Csorba Antal - Eitner Ákos - Ember Sándor - gróf Esterházy Móric - Gesztelyi Nagy László - Horváth Zoltán - Hubay Kálmán - Huszovszky Lajos - Inántsy-Pap Elemér - János Áron - Keck Antal - Kéthly Anna - Mezey Lajos - Nagy László - Nánássy Imre - Nyilas Ferenc - Nyireő Andor - Pajor Győző - Petro Kálmán - Révész László - Rupert Rezső - Sarvay Elek - Somogyi Ferenc - Torkos Béla - Tornyos György - vitéz Tóth András - Uzonyi György - vitéz Váczy György - Vágó Pál - Vályi Lajos - vitéz Zerinváry Szilárd - Zsidó Sándor; a kérvényi bizottságba: Baross Endre - Bánó Iván - Fricke Valér - Halmai János - vitéz báró Hellenbach Gottfried - Horváth István - vitéz Miskolczy Hugó - Miskolczy István - Mocsáry Ödön. Mühl Henrik - Plósz István - Reibel Mihály - Riesz Ádám - Sármezey Endre - Szijj Bálint - Szilvássy Pál - Tauffer Gábor - Tribolt László - Vasváry Lajos - Vágó Pál - Vásárhelyi András - Wirth Károly - ifj. Zimmer Ferenc; a könyvtári és múzeumi bizottságiba: vitéz Baky László - Berencsy Géza - Beretvás István - Boczonádi Szabó Imre - Donath György - Egry Zoltán - Eitner Ákos - vitéz Faragó Ede - Ilovszky János - Korponay Ede - Lázár Imre - vitéz Leel-Össy Árpád - Lill János - Mühl Henrik - Orosz Mihály - Prőhle Sándor - vitéz Somogyváry Gyula - Szabó Zoltán - Thuránszky Pál - Tömböly Dénes - Varga Béla - vitéz Várady László - Witz Béla; a közgazdasági és közlekedésügyi bizottságba: Angyal László - Balás Károly - Csia Sándor - Gál Csaba - Fricke Valér - Gesztelyi Nagy László - Gratz Gusztáv - Gruber Lajos - Horváth Ferenc - Ilovszky János - vitéz Imrédy Béla - Kabók Lajos - gróf Károlyi Viktor - Kerekes Béla - Klein Antal - Kövér János - Közi-Horváth József - Krúdy Ferenc - Laky Dezső - vitéz Martsekényi Imre - Máté Imre - Megay Károly - Meskó Zoltán - Miskolczy István - Müller Antal - Nyiri István - Pajor Győző - Palló Imre - Quirin Leó - Ronkay Ferenc - Sigray István Stitz János - Szabó Gusztáv - Szabó Károly - Szeder János - gróf Teleki János - Temesváry Imre - Tömböly Dénes - báró Vay Miklós - Vágó Pál - Várady József - Wälder Gyula - Witz Béla - gróf Zichy Nándor; a közigazgatási bizottságba: Alföldy Béla - gróf Apponyi György - Bárczay János - Boczonádi Szabó Imre - Boér Ágoston - Bognár Gyula - Borbély György - Csorba Sándor - Ferenczy Tibor - Gergelyffy András - Hendrey József - Inántsy-Pap Elemér - Kabók Lajos - Keck Antal - Korponay Ede - Kossuth Pál - Kóródy Tibor - Krúdy Ferenc - Mayer János - Máriássy Mihály - Mátéffy Viktor - Meskó Zoltán - vitéz Miskolczy Hugó - Mocsáry Ödön - Mokcsay Dezső - Nyilas Ferenc - Pajor Győző - vitéz Patacsi Dénes - Petro Kálmán - Putnoky Móric - Spett Ernő - Szakáts Pál - Szentiványi Lajos - Szöllősi Jenő - Tegzes László - Thuránszky Pál - Tóth József - Vajay Károly - Vágó Pál - Vásáry István - Vitéz Attila - Witz Béla - Zih Károly - Zsengellér József; a közjogi bizottságba: Benkő Géza - Bocsáry Kálmán - Borbély György - Budinszky László - Gergelyffy András - vitéz Hertelendy Miklós - Homonnay Tivadar - Horváth Zoltán - vitéz gróf Hunyady Ferenc - vitéz Imrédy Béla - Ivády Béla - Keck Antal - vitéz gróf Kornis Elemér - Kovách Gyula - Kossuth Pál - vitéz Lénárt János - vitéz Makray Lajos - Meizler Károly - Mezey Lajos - Nagy László - Nyireő Andor - gróf Pálffy Fidél - Péchy László - Putnoky Móric - Rassay Károly - Sarvay Elek - Sigray István - vitéz Szalay László - Szeder Ferenc - Tegzes László - Tildy Zoltán - vitéz Ujfalussy Gábor - Vályi Lajos - Vásárhelyi András - Zih Károly; a közoktatásügyi bizottságba: gróf Apponyi György - Balás Károly - Bencs Zoltán - vitéz Faragó Ede - gróf Festetics Domonkos - Gacs János - Gál Csaba - Homonnay Tivadar - Hoss József - Hubay Kálmán - Huszár Mihály - Incze Antal - Kéthly Anna - vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály - Laky Dezső - vitéz Leel-Össy Árpád - Makkai János - Meizler Károly - Mester Miklós - Milotay István - Orosz Mihály - Palló Imre - Prőhle Sándor - Rajniss Ferenc - Somogyi Ferenc - vitéz Somogyváry Gyula - Szabó Gusztáv - Szabó Gyula. Szabó Zoltán - Szentiványi Lajos - Tömböly Dénes - Törs Tibor - Varga Béla - Vasváry Lajos - Wälder Gyula; a külügyi bizottságba: Bajcsy-Zsilinszky Endre - Balás Károly - Baross Endre - Csia Sándor - vitéz Csicsery-Rónay István - Csilléry András - gróf Esterházy Móric - Gacs János - Hubay Kálmán - vitéz gróf Hunyady Ferenc - vitéz Imrédy Béla - Ivády Béla - Jurcsek Béla - Klein Antal - vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály - Laky Dezső - Makkai János - vitéz Marton Béla - Matolcsy Mátyás - Mayer János - Mester Miklós - Milotay István - gróf Pálffy Fidél - Peyer Károly - Péchy László - Putnoky Móric - Quirin Leó - Rajniss Ferenc - Rassay Károly - vitéz Somogyváry Gyula - Szeder János - gróf Széchényi Lajos - vitéz Taby Árpád - vitéz gróf Takách-Tolvay József - Törs Tibor - báró Vay László - gróf Zichy János; a. mentelmi bizottságba: Beretvás István - Bognár Gyula - Budinszky László - báró Buttler Elemér - Csorba Antal - Ember Sándor - Ferenczy Tibor - Gunde László - Huszovszky Lajos - Incze Antal - János Áron - Kabók Lajos - Keck Antal - Kovách Gyula - vitéz Lénárt János - vitéz Makray Lajos - Matolcsy Tamás - Mezey Lajos - Nánássy Imre - Oláh György - gróf Pálffy József - Piukovich József - Révész László - Rupert Rezső - Szakáts Pál - Szentiványi Lajos - Torkos Béla - Tornyos György - vitéz Tóth András - Uzonyi György - Vajay Károly - Vágó Pál - vitéz Váczy György - vitéz Zerinváry Szilárd - Zsidó Sándor; a naplóbíráló bizottságba: Angyal László - gróf Apponyi György - Baross Endre - Berencsy Géza - Bertalan Kálmán - Csorba Sándor - Czermann Antal - Egry Zoltán - vitéz báró Hellenbach Gottfried - Hubay Kálmán - Kabók Lajos - Kossuth Pál - Közi-Horváth József - Matolcsy Tamás - Melczer Lilla - Mühl Henrik - Müller Antal - Nagy Ferenc - Nyireő Andor - Nyiri István - Papp József - vitéz Patacsi Dénes - Révész László - Spett Ernő - Stitz János - Szilvássy Pál - Tegzes László Tóth József - Várady József - Vitéz Attila - Wirth Károly - Zsengellér József; a pénzügyi bizottságba: Balás Károly - Bárczay János - Bencs Zoltán - Benkő Géza - Cselényi Pál - vitéz Csicsery-Rónay István - Csilléry András - Czermann Antal - Bemei Aladár - Gergelyffy András - Gesztelyi Nagy László - Halmai János - Homonnay Tivadar - vitéz gróf Hunyady Ferenc - Huszár Mihály - vitéz Imrédy Béla - Inántsy-Pap Elemér - Ivády Béla - Kóródy Tibor - Kölcsey István - Krúdy Ferenc - Laky Dezső - vitéz Makray Lajos - Malasits Géza - vitéz Marton Béla - Matolcsy Mátyás. Pajor Győzd - Pándi (Pölcz) Antal - Petro Kálmán - Péchy László - Quirin Leó - Rassay Károly - Rátz Kálmán - Ronkay Ferenc - Szabó Gusztáv - gróf Teleki János - Temesváry Imre - Tildy Zoltán - Tors Tibor - vitéz Ujfalussy Gábor - báró Vay László - Vágó Pál - vitéz Várady László - Vásáry István; a számvizsgáló bizottságba: Beniczky Elemér - Csoór Lajos - Donath György - ifj. Èitner Sándor - Forster György - Gunde László - Korponay Ede - Kövér János - Krantz Raymund - vitéz Lipcsey Márton - vitéz Martsekényi Imre - gróf Pálffy József - Plósz István - Pongrácz Lajos - Reibel Mihály - Simon Ferenc - vitéz Ujfalussy Gábor; a társadalompolitikai bizottságba: Alföldy Béla - Bencs Zoltán - Cselenyi Pál - Csoór Lajos - Donath György - gróf Festetics Domonkos - Forster György - Gacs János - Gratz Gusztáv - vitéz Hertelendy Miklós - Hubay Kálmán - Incze Antal - vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály - Konkoly-Thege Kálmán - Közi-Horváth József - vitéz Leel-Össy Árpád - Lill János - vitéz Marton Béla - vitéz Martsekényi Imre - Matolcsy Mátyás - Megay Károly - Melczer Lilla - Mester Miklós - Müller Antal - Nagy Ferenc - Németh Andor - Nyiri István - Oláh György - Peyer Károly - Pongrácz Lajos - Prőhle Sándor - Rajniss Ferenc - Rátz Kálmán - Reibel Mihály - Stitz János - Szabó Gyula - Szabó Zoltán - Tauffer Gábor - vitéz Téglássy Béla - Thuránszky Pál - Varga Béla - Vasváry Lajos - vitéz Várady László - Wirth Károly; a Véderő bizottságba: gróf Apponyi György - vitéz Baky László - Barczay Ferenc - vitéz Csicsery-Rónay István - Csilléry András - Egry Zoltán - vitéz Faragó Ede - Ferenczy Tibor - Horváth Géza - vitéz Imrédy Béla - Konkoly-Thege Kálmán - Kovarcz Emil - Kölcsey István - vitéz Lipcsey Márton - vitéz Magasházy László - Malasits Géza - vitéz Marton Béla - Matolcsy Mátyás - Mokcsay Dezső - vitéz Radák Lajos - Rátz Kálmán - vitéz báró Roszner István - vitéz Somogyváry Gyula - Szabó Gyula - Vitéz Szalay László - Szeder János - vitéz Taby Árpád - vitéz gróf Takách-Tolvay József - Thassy Kristóf - Tildy Zoltán - vitéz Tóth András - vitéz Ujfalussy Gábor - Vajna Gábor - báró Vay László - gróf Zichy Nándor; a zárszámadásvizsgáló bizottságba: báró Buttler Elemér - Csorba Antal - Czermann Antal - gróf Esterházy Móric - Fricke Valér - Horváth Ferenc - Horváth Géza - Hoss József - Hubay Kálmán - Jandl Lajos - Kövér János - Lázár Imre - vitéz Martsekényi Imre - Miskolczy István - Orosz Mihály - Pándi (Pölcz) Antal - Polgár Béla - Riesz Ádám - Sármezey Endre - Szabó Károly - vitéz Taby Árpád - vitéz Téglássy Béla - Wirth Károly - Vásáry István – Wälder Gyula;
17 1 4 1939.06.19  » a 36 tagú országos bizottságba (honvédelmi) választották: gr. Apponyi György - Bajcsy-Zsilinszky Endre - vitéz Baky László - vitéz Csicsery-Rónay István - Csilléry András - Egry Zoltán - Eitner Ákos - Fricke Valér - vitéz Imrédy Béla - Ivády Béla - Kovarcz Emil - vitéz Magasházy László - vitéz Makray Lajos - Vitéz Marton Béla - Mokcsay Dezső - Petro Kálmán - Quirin Leó - vitéz Somogyváry Gyula - Szeder János - Szilvássy Pál - vitéz gróf Takách-Tolvay József - vitéz Ujfalussy Gábor - Vasváry Lajos - báró Vay László;
18 1 4 1939.06.19  » a kivándorlási tanácsba választották: Homonnay Tivadar - Huszár Mihály - Incze Antal - Makkai János; az országos telepítési tanácsba választották: rendes tagok: Barczay Ferenc - Csorba Sándor; póttagok (helyettesek): Bánó Iván - Szijj Bálint.
19 1 4 1939.06.19  » Az állandó összeférhetetlenségi Bizottság jelenlévő tagjainak eskütétele Putnoki Móric - Bárcay Ferenc - Benkő Géza - Boér Ágoston - Huszovszky Lajos - János Áron - Keck Antal - Mátéffy Viktor - Meixner Emil - Tildy Zoltán
20 1 4 1939.06.19  » A pénzügyminiszter benyújtotta az állami költségvetési év kezdetének megváltozásáról, valamint az 1939. év július hó 1. napjától az 1939. év december hó 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról szóló törvényjavaslatot Reményi-Schneller Lajos
21 1 4 1939.06.19  » A lemondások folytán behívott képviselők megbízóleveleinek bemutatása: Donath György - Gratz Gusztáv - Közi-Horváth József - Szász Lajos - vitéz Lénárt János - Melczer Lilla - Szilvássy Pál - Witz Béla - Tömböly Dénes - Plósz István - Polgár Béla - Tribolt László - Balás Károly - Ember Sándor - Matolcsy Tamás - vitéz Kolosváry-Boresa Mihály - Gacs János - Boér Ágoston - Horváth István - Krancz Rajmund - Zsidó Sándor - Tauffer Gábor - Szabó Zoltán - Lill János - Kovács Emil - Vasváry Lajos - Szeder Ferenc - Nyiry István - Pajor Győző - Csorba Antal - Tegzes László - Csizmadia András - Hoss József
22 1 4 1939.06.19  » Az elnök megemlékezése a Kormányzó Úr születésnapjáról: Horthy Miklós Darányi Kálmán
23 1 4 1939.06.19  » A külügyminiszter beterjesztette a követi megbízatásban működő rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek hivatalból szabályszerű elbánás alá vonhatásáról szóló törvényjavaslatot Dr. Csáky István
24 1 4 1939.06.19  » A vallás- és közoktatásügyi miniszter a honvédelmi miniszter helyett benyújtotta a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalapról szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint
25 1 4 1939.06.19  » A miniszterelnök benyújtotta a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek a képviselőházba való meghívásáról, azon kívül a Magyar Szent Koronához visszacsatolt kárpátaljai területek képviselőinek a képviselőházba való meghívásáról, valamint a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931. évi XXVI. törvénycikkben a minisztériumoknak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatokat, benyújtotta továbbá a legfőbb Állami Számvevőszék elnökének az 1937/38. évi zárszámadását a magyar királyi Legfőbb Állami számvevőszék erre vonatkozó jelentéseivel együtt. Teleki Pál gróf
26 1 5 1939.06.20  » A véderő és pénzügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap létesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Csicsery-Rónay István vitéz
27 1 5 1939.06.20  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését az állami költségvetési év kezdetének megváltoztatásáról, valamint az 1939. évi július hó 1. napjától az 1939. évi december hó 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról szóló törvényjavaslat tárgyában Krúdy Ferenc
28 1 5 1939.06.20  » A közjogi bizottság beterjesztette jelentéseit a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek az 1939. évi június havában 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába való meghívásról szóló törvényjavaslat tárgyában, valamint a kárpátaljai területeknek az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Benkő Géza - Gergelyffy András
29 1 5 1939.06.20  » Az elnök bemutatja Bródy Ernő képviselő megbízólevelét Bródy Ernő
30 1 5 1939.06.20  » Az összeférhetetlenségi bizottság két tagjának eskütétele Boer Ágoston - Károlyi Viktor gróf
31 1 6 1939.06.21  » A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása Gergelyffy András [előadó] - Törs Tibor - Varga Béla - Pálffy Fidél gróf - Rupert Rezső - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
32 1 6 1939.06.21  » A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek az 1939. év június hava 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába történő meghívásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása Benkő Géza [előadó] - Vágó Pál - Bárczai János - Horváth Zoltán - Csoór Lajos - Rassay Károly - Szeder Ferenc - Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter]
33 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a miniszterelnök úr debreceni beszéde szerint az országban a választási küzdelem során felhasznált, külföldről származó pénzösszegek tárgyában. Hubay Kálmán - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
34 1 6 1939.06.21  » Interpelláció a kormányhoz: a politikai internálások, rendőri felügyelet alá helyezések, a politikai elítéltek és a 3.400. számú rendelet visszavonása tárgyában Baky László - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
35 1 6 1939.06.21  » Interpelláció a kormányhoz : a Ruténföld gazdasági, szociális és politikai életében tapasztalt sajnálatos állapotok tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
36 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági munkások öregségi biztosításánál tapasztalható zavarok tárgyában Tildy Zoltán - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
37 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az Országos Mezőgazdasági Kamara újjáalakulása tárgyában Nagy Ferenc - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
38 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a zsidó birtokosoktól a zsidótörvény alapján elveendő földek vételárának törvényes rendezése tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
39 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a kormányhoz lapbetiltások tárgyában Meizler Károly - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
40 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a búza-árkérdés rendezése tárgyában Tildy Zoltán - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
41 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a kormányhoz a szabolcsi jégverés és más elemi károk kártalanítása ügyében Nánássy Imre - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
42 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a kormányhoz a munkanélküliek sorsáról való gondoskodás tárgyában Malasits Géza - Kunder Antal [kereskedelem és közlekedésügyi miniszter] válasza
43 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez a fizetett szabadságot élvező munkások vasúti kedvezményé tárgyában Kabók Lajos - Kunder Antal [kereskedelem és közlekedésügyi miniszter] válasza
44 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez gyümölcs- és zöldségexport tárgyában Révész László - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
45 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és az lgazságügyminiszterhez a soproni általános választás során észlelt rágalmazó propaganda és a független bíróságnak propagandára felhasználása tárgyában Vágó Pál
46 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a rendkívüli fegyvergyakorlattal kapcsolatos sérelmek tárgyában Csoór Lajos - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
47 1 6 1939.06.21  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez a nyilaskeresztes párt programjával fellépett képviselőjelölt vitézeknek a Vitézi Rendből való törlése tárgyában Kerekes Béla
48 1 6 1939.06.21  » A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap létesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása Csicsery-Rónay István vitéz [előadó] - Mokcsay Dezső - Bartha Károly honvédelmi miniszter vitéz
49 1 6 1939.06.21  » A pénzügyi és közjogi bizottság beterjesztette jelentését: a gazdaság és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1932: XXVI. tc.-ben a minisztériumok adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyában Krúdy Ferenc
50 1 6 1939.06.21  » képviselői megbízólevelek bemutatása: Szögi Géza - Abonyi Ferenc - Paczolay György
51 1 6 1939.06.21  » A gazdasági bizottság beterjesztette kétrendbeli jelentését a képviselőház elnökének és háznagyának az 1935-40. évi országgyűlés feloszlatásáról az új országgyűlés összehívásáig teljesített hivatali működéséről Boczonádi Szabó Imre
52 1 6 1939.06.21  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, olcsóbb bérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslat tárgyában Krúdy Ferenc
53 1 6 1939.06.21  » Személyes kérdésben felszólal Gacs János
54 1 7 1939.06.22  » A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap létesítéséről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Szeder János [jegyző]
55 1 7 1939.06.22  » Az állami költségvetési év kezdetének megváltoztatásáról, valamint az 1939. évi július hó 1. napjától az 1939. évi december hó 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról szóló törvényjavaslat tárgyalása Krúdy Ferenc [előadó] - Bencs Zoltán - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Budinszky László - Közi Horváth József - Meskó Zoltán - Faragó Ede vitéz - Klein Antal - Pröhle Sándor - Matolcsy Mátyás - Tildy Zoltán - Szeder Ferenc
56 1 7 1939.06.22  » Személyes kérdésben felszólal Mühl Henrik
57 1 7 1939.06.22  » Az elnök indítványára a Ház a mentelmi bizottsághoz utasította az elnökkel szemben elkövetett sértés miatt Meizler Károlyt Meizler Károly
58 1 7 1939.06.22  » A Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Szeder János [jegyző]
59 1 7 1939.06.22  » Határozathozatal Bárczay János képviselő indítványáról, amelyben azt javasolta, hogy állami költségvetési év kezdetének megváltoztatásáról valamint a közterhekről szóló törvényjavaslat tárgyalásának tartalmára az ülések ideje napi 8 órában állapítassék meg
60 1 7 1939.06.22  » A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek az 1939. évi június hava 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába való meghívásról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Szeder János [jegyző]
61 1 8 1939.06.23  » A gazdaság és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumok adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása Krúdy Ferenc [előadó] - Kerekes Béla - Esterházy Móric gróf - Meizler Károly - Piukovich József - Rupert Rezső - Tóth József - Csoór Lajos - Vásáry István - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
62 1 8 1939.06.23  » A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, olcsóbb bérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslat Krúdy Ferenc [előadó]
63 1 8 1939.06.23  » A közoktatási és külügyi bizottság beterjesztette jelentését a Budapesten, 1938. november 15-én kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában
64 1 8 1939.06.23  » Az elnök bemutatta a felsőház elnökének átiratát, amellyel tudatta, hogy a felsőház a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek képviselőinek az 1939. évi június havában 10. napjára egybehívott országgyűlés képviselőházába való meghívásról szóló törvényjavaslatot, valamint a kárpátaljai területeknek az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslatot a képviselőház szövegezésében változatlanul elfogadta
65 1 8 1939.06.23  » Képviselői mandátumáról lemond: Magyary-Kossa István
66 1 8 1939.06.23  » Az állami költségvetési év kezdetének megváltoztatásáról, valamint az 1939. évi július hó 1. napjától az 1939. évi december hó 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő kiadásokról szóló törvényjavaslat harmadszori felolvasása
67 1 9 1939.06.26  » A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, olcsóbb bérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslat Müller Antal - Malasits Géza - Vajna Gábor - Vásáry István - Csoór Lajos - Bródy Ernő - Palló Imre - Homonnay Tivadar
68 1 9 1939.06.26  » A számvizsgáló bizottság beterjesztette jelentését az országgyűlés az országgyűlés 1939. január 1. napjától 1939. június 10. napjáig terjedő időre szóló számadásának megvizsgálása tárgyában
69 1 9 1939.06.26  » Felszólalás személyes kérdésben Klein Antal
70 1 9 1939.06.26  » A gazdaság és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1932: XXVI. tc.-ben a minisztériumok adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat harmadszori felolvasása Miskolcy Hugó vitéz [jegyző]
71 1 9 1939.06.26  » Az elnök bejelentette, hogy Orosz Mihály és Horváth Zoltán képviselő megválasztása ellen választókörzetük kifogást emelt Darányi Kálmán [elnök]
72 1 9 1939.06.26  » A külügyi és pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a követi megbízatásban működő rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek hivatalból való szabályszerű elbánás alá vonatásáról szóló törvényjavaslat tárgyában Hunyady Ferenc gróf
73 1 10 1939.06.27  » Az előző országgyűlés számvizsgáló bizottságának jelentése az országgyűlés 1939. január 1. napjától 1939. június 10. napjáig terjedő időre szóló számadásainak megvizsgálása tárgyában Pálffy József gróf [előadó]
74 1 10 1939.06.27  » A képviselőház háznagyának jelentése az országház épületének leltári állományáról és az 1935-40. évi országgyűlés feloszlatásáról az új országgyűlés összehívásáig teljesített hivatali működéséről Boczonádi Szabó Imre [előadó]
75 1 10 1939.06.27  » A mentelmi bizottság javaslatára Meizler Károlyt az 1939. évi június hó 22-i ülésen tanúsított viselkedése miatt a Ház ünnepélyes megkövetésére ítélte
76 1 10 1939.06.27  » Személyes megtámadtatás címén felszólal Mühl Henrik - Klein Antal - Csáky István gróf [külügyminiszter] válasz
77 1 10 1939.06.27  » Az elnök bejelentette, hogy Tóth József megválasztása ellen Benson Lajos kifogást emelt
78 1 10 1939.06.27  » A képviselőház elnökének jelentése az 1935-40. évi országgyűlés feloszlatásáról az új országgyűlés összehívásáig teljesített hivatali működéséről Boczonádi Szabó Imre [előadó]
79 1 10 1939.06.27  » A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, olcsóbb bérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslat tárgyalása Közi Horváth József - Nyíreö Andor - Kóródy Tibor - Szabó Gyula - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
80 1 10 1939.06.27  » Az igazságügyi, valamint a közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette jelentését az árurészletügylet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyában Vályi Lajos [előadó]
81 1 10 1939.06.27  » A Budapesten, 1938. november 15-én kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezése Törs Tibor [előadó] - Hubay Kálmán - Csáky István gróf [külügyminiszter] - Baross Endre - Hóman Bálint közoktatási miniszter
82 1 10 1939.06.27  » A követi megbízatásban működő rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek hivatalból való szabályszerű elbánás alá vonatásáról szóló törvényjavaslat Hunyady Ferenc vitéz gróf [előadó] - Csáky István gróf [külügyminiszter]
83 1 10 1939.06.27  » A miniszterelnök benyújtotta a felvidéki és kárpátaljai területek képviselőinek meghívására vonatkozó indítványát Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
84 1 11 1939.06.28  » A követi megbízatásban működő rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek hivatalból való szabályszerű elbánás alá vonatásáról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Mocsáry Ödön [jegyző]
85 1 11 1939.06.28  » A felvidéki és kárpátaljai területek képviselőinek az 1939:V. tc. 1.§-a és az 1939:VI. tc. 2.§-a alapján a képviselőházba való meghivatását tárgyaló miniszterelnöki indítvány tárgyalása
86 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a kormányhoz politikai üldözések és az ismeretes 3400-as rendelet tárgyában Meizler Károly
87 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: földmívelésügyi miniszterhez a Prónay-féle bérbirtok munkásviszonyai tárgyában Tóth János - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
88 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz alföldi közmunkák előkészítése tárgyában Tildy Zoltán - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
89 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a tatabányai - dorogi és pilisvörösvári szénbányákban uralkodó munkabéruzsora - embertelen bánásmód és egyéb visszásságok tárgyában Gruber Lajos
90 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez az 1937: XXI. tc. és a legutóbbi sztrájkok tárgyában Palló Imre
91 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az óraadó helyettes tanárok és egyéb - a középiskolai törvényben nem rendszeresített tanárkategóriák jogviszonyainak rendezése tárgyában Szöllősy Jenő - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] válasza
92 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a gróf Széchenyi István-gimnázium épülete ügyében Palló Imre - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] válasza
93 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a magyar rádiónak politikai célokra való felhasználása tárgyában Kerekes Béla
94 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a Goldberger-gyár rt. kelenföldi üzemeiben tapasztalható nemzetellenes állapotokról Matolcsy Mátyás
95 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez igazságos és arányos adóztatás - valamint a cukorkivitelnek a belföldi fogyasztás érdekében való csökkentése tárgyában Serényi Miklós gróf - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] válasza
96 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a hegyközségi törvény módosítása tárgyában Csoór Lajos
97 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz - a külügyminiszterhez és a belügyminiszterhez az egyes kommunista szellemű baráti államokkal való kapcsolatainkat érintő külföldi sajtótermékeknek kifogásolható behozatala és terjesztése tárgyában Pálffy Fidél gróf
98 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és az igazságügyminiszterhez az országgyűlési felszólalásoknak sajtó útján való hű tudósítása tárgyában Meskó Zoltán
99 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a belügyminiszterhez új választói névjegyzékek összeállítása tárgyában. Halmai János a belügyminiszterhez a Kalocsa környékén észlelt egészségügyi állapotok és az ezzel kapcsolatos sürgős tennivalók tárgyában Meskó Zoltán
100 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: az iparügyi- - valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a jelenlegi sztrájkok és a minimális munkabérek tárgyában Wirth Károly
101 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi - valamint az iparügyi miniszterhez az urkuti mangánbányánál uralkodó állapotok tárgyában Varga Béla
102 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez az urkuti bányászsztrájk ügyében Vajna Gábor
103 1 11 1939.06.28  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és az igazságügyminiszterhez a statáriális eljárás megszüntetése tárgyában Keck Antal
104 1 11 1939.06.28  » A Budapesten, 1938. november 15-én kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Mocsáry Ödön [jegyző]
105 1 11 1939.06.28  » Elnöki bejelentés: Kifogások a következő képviselők megválasztása ellen: Orosz Mihály - Kovách Gyula - Nesz Ferenc - Kerekes Béla - Koródy Tibor
106 1 11 1939.06.28  » Meizler Károly ünnepélyesen megkövette a házat Meizler Károly
107 1 11 1939.06.28  » A Budapest székesfőváros területén létesítendő tisztviselő- és munkásházak, olcsóbb bérű kislakásos bérházak, valamint a szegények, ínségesek és hajléktalanok elhelyezésére szolgáló házak adómentességéről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása Mocsáry Ödön [jegyző]
108 1 12 1939.06.30  » Napirend előtti felszólalások Király József - Kadlecz Antal - Bródy András - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
109 1 12 1939.06.30  » Az egyes bizottságokban a Ház 1939. évi június hó 15-i ülésében hozott határozattal betöltetlenül hagyott és az időközben megüresedett tagsági helyeknek választás útján való betöltése, valamint a 36 tagú országos bizottságba a képviselőház által kiküldendő 24 tagnak megválasztása Színyei Merse Jenő [elnök] - Mocsáry Ödön [jegyző] - Nagy Ferenc [jegyző] - Miskolczy Hugó vitéz [jegyző]
110 1 12 1939.06.30  » Személyes kérdésben való felszólalások Teleki János gróf - Wirth Károly
111 1 12 1939.06.30  » Darányi Kálmán elnök bemutatja a lemondások folytán behívott képviselők megbízólevelét: Szemere Béla - Rapcsányi László - Váczy József
112 1 12 1939.06.30  » Darányi Kálmán elnök bemutatja a miniszterelnök indítványára meghívott felvidéki és kárpátaljai képviselők megbízólevelét: Felvidéki és kárpátaljai képviselők: Demkó Mihály - Egry Ferenc - Fencik István - Földesi Gyula - Füssy Kálmán - Gürtler Dénes - Giller János - Haulik György - Holota János - Jaross Andor - Kadlec Antal - Király József - Korláth Endre - Ortutay Jenő - Pajor Miklós - Papp Mihály - Pintér Béla - Porubszky Géza - Prokopecz József - Salkovszky Jenő - Szent -Ivány József - Szilassy Béla - Tost László - Turchányi Imre - Virágh Béla - R. Vozáry Aladár - Bencze György - Boksay János - Bródy András - Csuha Sándor - Hajovicz Péter - Hápka Péter - Hokky Károly - Homicskó Vladimir - Spák Iván - Zsegora Ödön
113 1 12 1939.06.30  » A felvidéki és kárpátaljai meghívott képviselők ünnepélyes bevonulása
114 1 12 1939.06.30  » Az elnök üdvözli a meghívott felvidéki és kárpátaljai képviselőket
115 1 13 1939.07.04  » Az elnök bemutatta a közigazgatási bíróság elnökének többrendbeli átiratát, amelyekkel tudatja, hogy több képviselő megválasztása ellen panaszt nyújtottak be és a panasz-iratok egy-egy példányát a képviselőházhoz átteszi
116 1 13 1939.07.04  » Az állandó igazolóbizottság beterjesztette jelentését több képviselői megbízólevél megvizsgálásáról
117 1 13 1939.07.04  » Az elnök bemutatta a végleg igazolt képviselők névsorát: Abonyi Ferenc - Apponyi György gróf - Balás Károly - Bocsáry Kálmán - Boczonádi Szabó Imre - Boér Ágoston - Brandt Jakab - Bródy Ernő - Csizmadia András - Csorba Antal - Donath György - Ember Sándor - Gacs János - Gratz Gusztáv - Homonnay Tivadar - Horváth István - Hoss József - vitéz Kolosváry -Borosa Mihály - Kovarcz Emil - Közi -Horváth József - Krancz Rajmund - vitéz Lénárt János - Lill János - Melczer Lilla - Molnár Dezső - Mosonyi Kálmán - Nagy László - Nesz Ferenc - Nyiri István - Paczolay György - Pajor Győző - Plósz István - Polgár Béla - Pongrácz Lajos - Rapcsányi László - Szabó Zoltán - Szász Lajos - Szeder Ferenc - Szemere Béla - Szilvássy Pál - Szögi Géza - ifj. Tatár Imre - Tauffer Gábor - Tegzes László - Tömböly Dénes - Tribolt László - Váczy József - Vasváry Lajos - Witz Béla - Zsidó Sándor
118 1 13 1939.07.04  » Az elnök bemutatta a felsőház elnökének átiratát, amellyel hogy a felsőház a Budapesten, 1938. november 15-én kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot, a követi megbízatásban működő rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek hivatalból való szabályszerű elbánás alá vonatásáról szóló törvényjavaslatot és a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap létesítéséről szóló törvényjavaslatot a képviselőház szövegezésében változatlanul elfogadta Szinyei Merse Jenő
119 1 13 1939.07.04  » Az elnök bemutatta a miniszterelnök átiratát, amellyel tudatja, hogy a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló, s az országgyűlés két háza által alkotott törvénynek, mint az 1939. évi IV. tc-nek kihirdetése az Országos Törvénytárban megtörtént
120 1 13 1939.07.04  » A miniszterelnök beterjesztette a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről szóló 1938: XXXIV. tc. 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az 1939. évi VI. tc. hatálybalépése előtt a kárpátaljai területekre vonatkozóan kibocsátott minisztériumi rendeletekről készített jelentést Teleki Pál gróf
121 1 13 1939.07.04  » A végleg igazolt képviselők névsora felolvastatik: Abonyi Ferenc - Alföldy Béla - Angyal László - Antal István - Apponyi György gróf - Bajcsy-Zsilinszky Endre - vitéz Baky László - Balás Károly - Baross Endre - Bárczay János - Bencs Zoltán - Bencze György - Berencsy Géza - vitéz Bobory György - Bocsáry Kálmán - Boczonádi Szabó Imre - Boér Ágoston - Bogsay János - vitéz Bonczos Miklós - Borbély György - Brandt Jakab - Bródy András - Bródy Ernő - Budinszky László - Buttler Elemér báró - Csáky István gróf - Cselényi Pál - Csia Sándor - vitéz Csicsery-Rónay István - Csilléry András - Csizmadia András - Csoór Lajos - Csorba Antal - Csuha Sándor - Czermann Antal - Darányi Kálmán - Demel Aladár - Demkó Mihály - Donath György - Eckhardt Tibor - Egri Ferenc - Egry Zoltán - Eitner Ákos - ifj. Eitner Sándor - Ember Sándor - Esterházy Móric gróf - vitéz Faragó Ede - Fenéik István - Ferenczy Tibor - Festetics Domonkos gróf - Forster György - Földesi Gyula - Fricke Valér - Füssy Kálmán - Gacs János - Gál Csaba - Giller János - Gratz Gusztáv - Gruber Lajos - Gunde László - Gürtler Dénes - Hajovics Péter - Halmai János – Haulik György – Hápka Péter – vitéz Hellenbach Gottfried báró - Hokky Károly - Holota János - Homicskó Vladimir - Homonnay Tivadar - Horváth Ferenc - Horváth Géza - Horváth István - Hoss József - Hóman Bálint - Hubay Kálmán - Huszár Mihály - vitéz Imrédy Béla - Inántsy-Pap Elemér - Incze Antal - Ivády Béla - Jandl Lajos - Jaross Andor - János Áron - Kabók Lajos - Kadlec Antal - Károlyi Viktor - gróf vitéz Keresztes-Fischer Ferenc - Kéthly Anna - Király József - Klein Antal - vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály - Konkoly-Thege Kálmán - Korláth Endre - vitéz Kornis Elemér gróf - Korponay Ede - Kossuth Pál - Kovárcz Emil - Kölcsey István - Kövér János - Közi-Horváth József - Krantz Raymund - Kunder Antal - Laky Dezső - vitéz Leel-Össy Árpád - vitéz Lénárt János - Lill János - vitéz Lipcsey Márton - vitéz Lukács Béla - vitéz Magasházy László - Makkai János - vitéz Makray Lajos - Malasits Géza - vitéz Marton Béla - vitéz Martsekényi Imre - Matolcsy Mátyás - Mayer János - Máriássy Mihály - Máté Imre - Mátéffy Viktor - Megay Károly - Meizler Károly - Melczer Lilla - Meskó Zoltán - Milotay István - vitéz Miskolczy Hugó - Miskolczy István - Mocsáry Ödön - Mokcsay Dezső - Molnár Dezső - Mosonyi Kálmán - Mühl Henrik - Müller Antal - Nagy Ferenc - Nagy László - Németh Andor - Nyiri István - Ortutay Jenő - Paczolay György - Pajor Győző - Pajor Miklós - Palló Imre - Papp Mihály - vitéz Patacsi Dénes - Pálffy József gróf - Pándi (Pölcz) Antal - Petro Kálmán - Peyer Károly - Péchy László - Pintér Béla - Piukovich József - Plósz István - Polgár Béla - Pongrácz Lajos - Porubszky Géza - Prokopecz József - Pröhle Sándor - Putnoky Móric - Quirin Leó - vitéz Radák Lajos - Rajniss Ferenc - Rapcsányi László - Rassay Károly - Rátz Kálmán - Reibel Mihály - Reményi-Schneller Lajos - Révész László - Riesz Ádám - Ronkay Ferenc - vitéz Roszner István báró - Rupert Rezső - Salkovszky Jenő - Serényi Miklós gróf - Sigray István - Somogyi Ferenc - vitéz Somogyváry Gyula - Spák Iván - Spett Ernő - Stitz János - Szabó Gusztáv - Szabó Károly - Szabó Zoltán - Szakáts Pál - Szász Lajos - Szeder Ferenc - Szeder János - Szemére Béla - Szent-Ivány József - Szentiványi Lajos - Széchenyi Lajos gróf - Szijj Bálint - Szilassy Béla - Szilvássy Pál - Szinyei Merse Jenő - Szögi Géza - Szőllősi Jenő - vitéz Taby Árpád - vitéz Takách-Tolvay gróf - Tasnádi Nagy András - ifj. Tatár Imre - Tauffer Gábor - Teleki János gróf - vitéz Teleki Mihály gróf - Teleki Pál gróf - Temesváry Imre - Thuránszky Pál - Tildy Zoltán - Torkos Béla - Tost László - vitéz Tóth András - Tóth János - Tömböly Dénes - Törley Bálint - Tors Tibor - Tribolt László - Turchányi Imre - vitéz Ujfalussy Gábor - Uzsonyi György - Vajay Károly - Vajna Gábor - Varga József - Vasváry Lajos - Vay László báró - Vay Miklós báró - vitéz Váczy György - Váczy József - Vágó Pál - Vályi Lajos - Várady József - vitéz Várady László - Vásárhelyi András - Vásáry István - Virágh Béla - Vitéz Attila - R. Vozáry Aladár - Wälder Gyula - Wirth Károly - Zichy János gróf - Zichy Nándor gróf - Zih Károly - ifj. Zimmer Ferenc - Zsidó Sándor - Zsindely Ferenc - Zsegora Ödön
122 1 14 1939.07.28  » A belügyminiszter beterjesztette a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. L. tc. kiegészítését és módosítását tárgyaló törvényjavaslatot
123 1 14 1939.07.28  » A gazdasági és hitélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló törvény alapján kiküldött 36 tagú bizottságnak 1938. december 22-től 1939. június 28-ig terjedő idő alatt kifejtett működéséről készült jelentés Ronkay Ferenc [előadó]
124 1 14 1939.07.28  » Az árurészletügylet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat Vályi Lajos [előadó] - Zimmer Ferenc ifj. - Bocsády Kálmán - Nyireö Andor - Mosonyi Kálmán - Keck Antal - Ilovszky János - Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter]
125 1 15 1939.07.29  » Interpelláció: írásbeli interpelláció az iparügyi miniszterhez a közép- és kisszappanipar nyersanyagellátása tárgyában Szentiványi Lajos
126 1 15 1939.07.29  » Interpelláció: a kormányhoz választási visszaélések tárgyában Meizler Károly
127 1 15 1939.07.29  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez az egyes vidékeken veszendőbe menő gyümölcstermés szeszkifőzés útján való hasznosítása tárgyában Tildy Zoltán
128 1 15 1939.07.29  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez az ellenséges külső és belső propaganda tárgyában Rátz Kálmán
129 1 15 1939.07.29  » Az árurészletügylet egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása
130 1 16 1939.07.31  » Képviselői indítvány megindoklása: a házszabályok átvizsgálása céljából 40 tagú bizottság kiküldését javasoló indítvány Ivády Béla
131 1 16 1939.07.31  » Az iparügyi minisztérium vezetésével megbízott Kunder Antal kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter e megbízatása alól való felmentésének és Varga József iparügyi miniszterré történt kinevezésének bejelentése Kunder Antal [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] - Varga József [iparügyi miniszter]
132 1 17 1939.08.01  » A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. L. tc. kiegészítését és módosítását tárgyaló törvényjavaslat Gergelyffy András [előadó] - Gruber Lajos - Malasits Géza - Benkő Géza - Mosonyi Kálmán - Esterházy Móric gróf - Budinszky László - Rassay Károly - Vajna Gábor - Meizler Károly - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
133 1 17 1939.08.01  » Ivándy Béla országgyűlési képviselő a házszabályok átvizsgálása céljából kiküldendő 40 tagú bizottságra vonatkozó indítványának elfogadása
134 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, a pénzügy-, az igazságügy-, a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint az iparügyi miniszterhez a fizetési eszközökkel való visszaélések megakadályozása és legszigorúbb megtorlása tárgyában Keck Antal
135 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a Szlovákiában állandóan fokozódó, hivatalos személyek által is táplált magyarellenes propaganda tárgyában Közi Horváth József - Csáky István gróf [külügyminiszter] válasza
136 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Zagyva alsó folyásának szabályozása tárgyában Takách-Tolvay József vitéz gróf - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
137 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a belügy- és az igazságügyminiszterhez a gyülekezési jog rendezetlenlensége és megsértése tárgyában Budinszky László
138 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez a közkegyelmi rendeletek tárgyában Hubay Kálmán
139 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a földreform elsikkadása tárgyában Matolcsy Mátyás
140 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a gyümölcsértékesítés tárgyában Paczolay György
141 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági munkáskérdés törvényes rendezése tárgyában Matolcsy Mátyás
142 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a fa árának rendezése és a ruténföldi fa forgalmának rendezése tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
143 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a rézgálic elosztásával kapcsolatos visszaélések megtorlása ügyében Stitz János - Kunder Antal [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszer] válasza
144 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a tatabányai, dorogi és pilisvörösvári szénbányákban uralkodó munkabéruzsora, embertelen bánásmód és egyéb visszásságok tárgyában Gruber Lajos - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
145 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidó vérkeveredés tárgyában Serényi Miklós gróf
146 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a belügy- és a honvédelmi miniszterhez a rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult családfenntartók segélye körüli rendellenességek tárgyában Jandl Lajos - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
147 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a nagybirtokok kishaszonbérbe kiadásáról szóló intézkedések körüli rendellenességek tárgyában Jandl Lajos - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
148 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a kis- és nagyközségekben ma szokásos hivatalos hirdetési módok körüli rendellenességekről Jandl Lajos - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
149 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a választásokkal kapcsolatosan ún. guruló idegen pénzekről Vajna Gábor - Kunder Antal [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszer] válasza
150 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a honvédelmi és a belügyminiszterhez a lakásnyomor megoldása tárgyában Vajna Gábor - Kunder Antal [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszer] válasza
151 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a kubikos munkások munkabérének megállapítása tárgyában Szeder Ferenc - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
152 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a szőlősgazdák nehéz helyzete tárgyában Nagy Ferenc - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
153 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a gyümölcsértékesítéssel járó termelői aggodalmak tárgyában Révész László - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Paczolay György - Nagy Ferenc viszontválasza
154 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a honvédelmi és igazságügyminiszterhez az aktív szén hamisítása tárgyában Wirth Károly - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
155 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a sofőrök munkabérének és munkaidejének megállapítása, munkások pénzbüntetése és a Weiss Manfréd-gyár munkásainak szabadsága tárgyában Wirth Károly - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
156 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a gazdasági munkások munkabérének megállapítása tárgyában Torkos Béla - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
157 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz Jánoshalma és vidéke gyümölcstermelőinek a nemzet szempontjából fontos panasza s Jánoshalma és vidéke jövendője tárgyában Palló Imre
158 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint a belügyminiszterhez a Beszkárt alkalmazottai jogviszonyának rendezése tárgyában Abonyi Ferenc
159 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a kormányhoz a szervezkedési szabadság és a 3400-as rendelet felfüggesztése tárgyában Abonyi Ferenc
160 1 18 1939.08.02  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és az iparügyi miniszterhez gróf Teleki János országgyűlési nak a Kispesti Textilgyárhoz történt kinevezése tárgyában Budinszky László - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
161 1 18 1939.08.02  » A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. L. tc. kiegészítését és módosítását tárgyaló törvényjavaslat (részletes tárgyalás) Mosonyi Kálmán - Rupert Rezső - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Vályi Lajos [előadó] - Baky László - Meizler Károly - Palló Imre
162 1 18 1939.08.02  » A házszabályok átvizsgálása céljából kiküldendő 40 tagú bizottság tagjainak megválasztása: Antal István - Balázs Károly - Bárczay János - Bencs Zoltán - Bródy András - Csilléry András – Donath György - Eitner Ákos - gróf Esterházy Móric - Giller János - Holota János - Homonnay Tivadar - vitéz gróf Hunyady Ferenc - Huszovszky Lajos - Ivády Béla - Jandl Lajos - János Áron - Kölcsey Látván - Laky Dezső - Makkai János - vitéz Marton Béla - Matolcsy Mátyás - Megay Károly - Meixner Emil - Meizler Károly - Mezey Lajos - Mokcsay Dezső - Nyireő Andor - Peyer Károly - Péchy László - Putnoky Móric - Bassay Károly - Rátz Kálmán - Szeder János - Tildy Zoltán - Törs Tibor - Turchányi Imre - báró Vay László - vitéz Váczy György - Vásáry István
163 1 18 1939.08.02  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Csoór Lajos folyó év június 28-án a hegyközségi törvény módosítása tárgyában
164 1 19 1939.08.03  » A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. L. tc. kiegészítését és módosítását tárgyaló törvényjavaslat harmadszori olvasása
165 1 19 1939.08.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Palló Imre az iparügyi miniszterhez az 1937: XXI. tc. és a legutóbbi sztrájkok tárgyában (1939. június 28.)
166 1 19 1939.08.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Wirth Károlynak a jelenlegi sztrájkok és a minimális munkabérek tárgyában (1939. június 28.)
167 1 19 1939.08.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Gruber Lajosnak a tatabányai, dorogi és pilisvörösvári szénbányákban uralkodó munkabéruzsora s embertelen bánásmód és egyéb visszásságok tárgyában (1939. június 20.) Gruber Lajos
168 1 19 1939.08.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Varga Bélának és Vajna Gábornak az úrkúti mangánbányánál uralkodó viszonyok és munkabérkérdések tárgyában (1939. június 20.)
169 1 20 1939.08.08  » A házszabályok átvizsgálása céljából kiküldendő 40 tagú bizottság beterjesztette jelentését Mezey Lajos [előadó]
170 1 20 1939.08.08  » A miniszterelnök benyújtotta a közgazdaság érdekei ellen elkövetett visszaélések hatályosabb megtorlásáról szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
171 1 21 1939.08.09  » Interpellációra válasz: Rátz Kálmán a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez az ellenséges külső és belső propaganda tárgyában (1939. július 29.) Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Rátz Kálmán viszontválasz
172 1 21 1939.08.09  » Interpellációra válasz: A honvédelmi miniszter válasza Wirth Károlynak az aktív szén hamisítása tárgyában (1939. augusztus 2.) Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza - Wirth Károly viszontválasz
173 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: Meizler Károly a miniszterelnökhöz a második zsidótörvény végrehajtása tárgyában Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter] válasza - Meizler Károly viszontválasz
174 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a Máv. munkások órabére és családi segélye tárgyában Csoór Lajos
175 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az állatszérumok orvosi vénykényszere tárgyában Szöllősi Jenő - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
176 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, a belügy-, a pénzügy-, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a magyar filmgyártás tárgyában János Áron - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
177 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a rémi községi rendőrség brutalitása tárgyában Palló Imre - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
178 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a belügy- és a földmívelésügyi miniszterekhez a Borsodmegyei mezőgazdasági biz. választások tárgyában Szentiványi Lajos - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
179 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937: XXL tc. alapján felállított ellenőrző bizottságok működéséről Kabók Lajos - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
180 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a belügyminiszterekhez a mezőgazdasági munkásviszonyok alakulásának egyes aggasztó jelenségei tárgyában Tildy Zoltán - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
181 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Kohner-féle 1927. évi parcellázás áldozatainak megsegítése tárgyában Tóth János
182 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a biharugrai Bölöny-féle birtoknak kisemberek kezébe való juttatása tárgyában Nagy Ferenc
183 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Zita-, Auguszta- és Mária Valéria-telepeken uralkodó viszonyok tárgyában Nesz Ferenc
184 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az Országos Mezőgazdasági Kamara megalakulása tárgyában Szeder Ferenc - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
185 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a Bánhidai Erőmű (Dunántúli Villamossági Rt.) munkásai ügyében Gruber Lajos
186 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a Bánhidai Erőmű (Dunántúli Villamossági Rt.) munkásai ügyében Malasits Géza
187 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a dunai kikötőkben alkalmazott rakodómunkások bérviszonyai rendezése tárgyában Malasits Géza
188 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a Magyar Újság napilap betiltása tárgyában Palló Imre - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
189 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a pénzügyminiszterhez közszolgálati alkalmazottak fizetésrendezése tárgyában Pröhle Sándor
190 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a belügy- és a honvédelmi miniszterhez a vérbaj, tüdőbaj elleni védekezésről Vajna Gábor - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
191 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtószabadság s a sajtó felelőssége tárgyában vitéz Faragó Ede - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
192 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez történelmi nagyjaink nevének ízléstelen üzleti reklám céljaira való felhasználásának megszüntetése tárgyában Baky László - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
193 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a mustárak szabályozása, illetőleg rendezése tárgyában ifj. Tatár Imre
194 1 21 1939.08.09  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a gyümölcsből főzhető szesz kedvezményes adójának kiterjesztése tárgyában ifj. Tatár Imre
195 1 21 1939.08.09  » Gruber Lajos napirendi indítványt tesz: parlamenti bizottság kiküldése az összes magyarországi bányák megvizsgálására munkabér és szociális állapot szempontjából Gruber Lajos - Hozzászól: Varga József [iparügyi miniszter]
196 1 21 1939.08.09  » Vitéz Ujfalussy Gábor indítványt nyújtott be a napirendre tűzött törvényjavaslat (a közgazdaság érdeke ellen elkövetett visszaélések hatályosabb megtorlásáról szóló) tárgyalásának tartamára nyolcórás ülések tartása iránt
197 1 21 1939.08.09  » Az igazságügyi, közgazdasági és közlekedésügyi, valamint a pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a közgazdaság érdeke ellen elkövetett visszaélések hatályosabb megtorlásáról szóló törvényjavaslat tárgyában Huszovszky Lajos előadó
198 1 22 1939.08.10  » A közgazdaság érdekei ellen elkövetett visszaélések hatályosabb megtorlásáról szóló törvényjavaslat Huszovszky Lajos [előadó] - Zerinváry Szilárd vitéz - Mosonyi Kálmán - Nyireö Andor - Vásáry István - Csoór Lajos - Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter] - Koródy Tibor - Antal István [államtitkár]
199 1 22 1939.08.10  » Határozathozatal vitéz Ujfalussy Gábornak a napirenden levő törvényjavaslat tárgyalásának tartalmára 8 órás ülések tartására irányuló indítványa tárgyában Bobory György vitéz [elnök]
200 1 23 1939.08.11  » A képviselőház házszabályainak megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése Mezey Lajos [előadó] - Mokcsay Dezső - Bencs Zoltán - Rátz Kálmán - Homonnay Tivadar - Esterházy Móric gróf - Szeder Ferenc - Váczy György vitéz - Meizler Károly - Makray Lajos vitéz - Tildy Zoltán - Hunyady Ferenc vitéz gróf
201 1 23 1939.08.11  » A képviselőház házszabályainak megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése, részletes tárgyalás Mezey Lajos [előadó] - Mokcsay Dezső - Antal István - Homonnay Tivadar - Meizler Károly - Tildy Zoltán
202 1 23 1939.08.11  » Személyes kérdésben felszólalt Meizler Károly - Tildy Zoltán
203 1 23 1939.08.11  » A fizetési eszközökkel, külföldi követelésekkel és vagyontárgyak kivitelével elkövetett visszaélések hatályosabb megtorlásáról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása
204 1 23 1939.08.11  » Határozathozatal Kölcsey Istvánnak a napirend 2. pontjaként szereplő, a házszabály megvizsgálására kiküldött bizottsági jelentés tárgyalásának tartalmára 8 órás ülések tartására irányuló indítványa felett
205 1 24 1939.08.22  » Az elnök bemutatta az állandó összeférhetetlenségi bizottság átiratait Piukovich József - Demkó Mihály - vitéz Téglássy Béla - R. Vozáry Aladár ügyében
206 1 24 1939.08.22  » Az elnök bemutatja a felsőház elnökének kétrendbeli átiratát az elfogadott törvényjavaslatokról
207 1 25 1939.09.14  » kormányzói kézirat kihirdetése: országgyűlés első ülésszakának berekesztésére és második ülésszakának szeptember 15-ére való összehívására
208 2 26 1939.09.15  » A képviselőház háznagyának és hat jegyzőjének megválasztása: Putnoky Móric - Boczonády Szabó Imre - Kovách Gyula - Miskolczy Hugó vitéz - Mocsáry Ödön - Nagy Ferenc - Szeder János
209 2 26 1939.09.15  » A miniszterelnök felszólalása a jegyzők számának felemelése tárgyában Teleki Pál gróf
210 2 26 1939.09.15  » A földművelési miniszter beterjesztette az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslatot Teleki Mihály [földművelési miniszter] vitéz gróf
211 2 26 1939.09.15  » Az új ülésszakot megnyitó legmagasabb kormányzói kézirat felolvasása Bobory György vitéz [elnök] - Mocsáry Ödön [jegyző]
212 2 26 1939.09.15  » Az állandó igazolóbizottságokba két póttag megválasztása: Mocsáry Ödön - Incze Antal
213 2 26 1939.09.15  » A képviselőház két alelnökének megválasztása: Bobory György vitéz - Szinyei Merse Jenő
214 2 26 1939.09.15  » Mandátumról lemond - Szijj Bálint
215 2 26 1939.09.15  » Állandó igazoló bizottságból hiányzó képviselők: Szalay László vitéz - Szijj Bálint helyébe sorsolással: Mocsáry Lajos - Incze Antal
216 2 27 1939.09.19  » Elnök bejelentése: Boér Ágoston szabdsága katonai szolgálatának időtartamára Szinyei Merse Jenő [elnök]
217 2 27 1939.09.19  » Elnök bejelentése: Mészáros Lajos váci lakos gróf Serényi Miklós megválasztása ellen írásban kifogást emelt Szinyei Merse Jenő [elnök]
218 2 27 1939.09.19  » A felsőház elnöke átiratának bemutatása: háznagy és jegyzők megválasztása: gróf Szapáry Lajos [háznagy]- Agorasztó Tivadar [jegyző] - gróf Bethlen Pál [jegyző] - Bezerédj István [jegyző] - Görgey László [jegyző] vitéz - gróf Khuen-Héderváry Károly [jegyző] - Kiss Ernő [jegyző] - Péchy Manó [jegyző] - Tarányi Ferenc [jegyző] Szinyei Merse Jenő [elnök]
219 2 27 1939.09.19  » A miniszterelnök beterjesztette a kormány 1937. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentését és statisztikai évkönyvet Teleki Pál gróf
220 2 27 1939.09.19  » Az összeférhetetlenségi bizottság elnöke és tagjai letették a házszabályokban leírt esküt Putnoky Móric - Benkő Géza - Keck Antal - János Áron - Meixner Emil
221 2 27 1939.09.19  » Dr. Mosonyi Kálmán képviselő írásban benyújtott javaslata: Törvényjavaslat a büntetésen felüli jogkövetkezmények megszüntetéséről (rehabilitáció) Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
222 2 27 1939.09.19  » A földművelési miniszter beterjesztette a kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot Teleki Mihály vitéz gróf [földművelési miniszter]
223 2 27 1939.09.19  » A képviselőház három jegyzőjének, továbbá az állandó összeférhetetlenségi bizottság elnökének, helyettes elnökének és kilenc tagjának, valamint a házszabályok 47. §-ában megjelölt bizottságok tagjainak az előző ülésszak elején megállapított taglétszámmal való megválasztása: Boczonádi Szabó Imre - Kovách Gyula - Putnoky Móric - Bárczay Ferenc - Benkő Géza - Boér Ágoston - Huszovszky Lajos - János Áron - Károlyi Viktor gróf - Keck Antal - Mátéffy Viktor - Meixner Emil - Vásáry István
224 2 27 1939.09.19  » Felszólalás mentelmi jog megsértése címén Gosztonyi Sándor
225 2 28 1939.09.21  » Az állandó igazoló bizottság jelentése: a bizottság az 1939. évi szeptember hó 19-én tartott ülésén Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék lajstromos választókerületében - gróf Pálffy Fidél - megbízólevelének érvénytelenítése után behívott - Bodor Márton - Heves vármegye lajstromos választókerületében - Kerekes Béla - megbízólevelének érvénytelenítése után behívott - Gosztonyi Sándor - Jász-Nagyikun-Szolnok vármegye lajstromos választókerületében - Antal István - lemondása folytán behívott - Pápai István - Békés vármegye lajstromos választókerületében - Tildy Zoltán - lemondása folytán behívott - B. Szabó István - Bihar vármegye lajstromos választókerületében - Szijj Bálint - lemondása folytán behívott - G. Váczi Lajos - képviselők megbízóleveleit Hellenbach Gottfried báró [előadó]
226 2 28 1939.09.21  » Képviselők végleges igazolása: Bodor Márton - Gosztonyi Sándor - Pápai István - B. Szabó István - G. Váczi Lajos
227 2 28 1939.09.21  » Elnöki bejelentés: Somogyi Ferenc szabadsága katonai szolgálatának tartamára
228 2 28 1939.09.21  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat Megay Károly [előadó] - Matolcsy Mátyás - Gesztelyi Nagy László - Szeder Ferenc
229 2 28 1939.09.21  » Bejelentetés mentelmi jog megsértése tárgyában Budinszky László
230 2 28 1939.09.21  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagjainak eskütétele: Huszovszky Lajos - Vásáry István
231 2 29 1939.09.22  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat Tildy Zoltán - Meixner Emil - Reibel Mihály - Czermann Antal - Csoór Lajos - Kövér János - Pándi Antal
232 2 30 1939.09.26  » Az összeférhetetlenségi ítélőbizottság 40-es névjegyzékének felolvasása Porubszky Géza [jegyző]
233 2 30 1939.09.26  » A gazdasági bizottság beterjesztette jelentését a képviselőház 1939-1940. évi költségvetése tárgyában Boczonády Szabó Imre
234 2 30 1939.09.26  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagjainak eskütétele: Bárczay Ferenc - Károlyi Viktor gróf - Mátéffy Viktor
235 2 30 1939.09.26  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat B. Szabó István - Meskó Zoltán - Varga Béla - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] - Tóth János - Közi Horváth József - Maróthy Károly
236 2 31 1939.09.27  » Elnöki bejelentés: Benson Lajos budapesti lakoskifogást emelt Tóth József képviselő megválasztása ellen vitéz Bobory György [elnök]
237 2 31 1939.09.27  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat Vásáry István - Nyireő Andor - Bodor Márton - Tauffer Gábor - Orosz Mihály
238 2 31 1939.09.27  » Írásbeli interpelláció felolvasása: Rupert Rezső Bartha Károly honvédelmi miniszterhez a hadirokkantak és hadiözvegyek segélyének, illetve illetményeinek felemelése tárgyában
239 2 31 1939.09.27  » Írásbeli interpelláció folvasása: Rupert Rezső a miniszterelnökhöz a végkielégített közalkalmazottak sérelmeinek jóvátétele tárgyában
240 2 31 1939.09.27  » Írásbeli Interpelláció felolvasása: Rupert Rezső gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz az ú. n. felvidéki területen az ipar, kereskedelem s egyéb téren történt szerzett jogok elvétele tárgyában.
241 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterhez a zalaegerszegi adózás terén észlelhető visszásságokról. Ifj. Eitner Sándor
242 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Bartha Károly honvédelmi miniszterhez a hadigondozottak rendkívüli segélye tárgyában. Csoór Lajos
243 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Nagy András igazságügy- és Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterhez cseh bankok ügyében Pintér Béla
244 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: a kormányhoz az állami erdőmémöki kar tarthatatlan helyzetének sürgős orvoslása ügyében. Palló Imre
245 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez a mezőkövesdi hatósági közegek túlkapásai ügyében. Gruber Lajos
246 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz a magyar gazdasági élet zavartalan menetének biztosítása tárgyában. Szemere Béla - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
247 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Keresztes-Fischer Ferenc belügy- és Bartha Károly honvédelmi miniszterhez a katonai szolgálatra bevonultak Oti (Országos Társadalombiztosító Intézet) ellátása tárgyában. Csoór Lajos
248 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: a kormányhoz robbanóanyagok engedély nélküli gyártása tárgyában. Vajna Gábor
249 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Varga József iparügyi, valamint Kunder Antal kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a lőmesterek képesítése tárgyában. Vajna Gábor - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
250 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Bartha Károly honvédelmi miniszterhez a frontharcosok, tűzharcosok ügyében. Gosztonyi Sándor
251 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszterhez a nemzeti szocialista mozgalomban, a Nyilaskeresztes Pártban résztvettek internálásának és rendőri felügyelet alá helyezésének megszüntetése tárgyában. Keck Antal
252 2 31 1939.09.27  » Interpelláció: a kormányhoz Dr. Gombos János községi főjegyző basáskodása és Ócsa község lakossága békéjének rendezése tárgyában. Ifj. Tatár Imre
253 2 32 1939.09.28  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat Palló Imre - Rapcsányi László - Papp József - Prőhle Sándor - Wirth Károly - Vajna Gábor - Abonyi Ferenc - Gruber Lajos - Csoór Lajos
254 2 33 1939.09.29  » A gazdasági bizottság jelentése a képviselőház 1939-1940.. évi költségvetése tárgyában Boczonády Szabó Imre [előadó]
255 2 33 1939.09.29  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslat Kóródy Tibor - ifj. Zimmer Ferenc - Simon Ferenc - Jandl Lajos
256 2 33 1939.09.29  » A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása, hozzászólás Hubay Kálmán - Vay László
257 2 33 1939.09.30  » Személyes kérdésben való felszólalás Hubay Kálmán
258 2 34 1939.10.05  » A földmívelésügyi és pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését arról, hogy az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslatot letárgyalta Megay Károly [előadó]
259 2 35 1939.10.10  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Máriássy Mihály [előadó] - Echardt Tibor - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
260 2 35 1939.10.10  » Az 1938:XII. tc. alapján biztosított gazdasági munkavállalók özvegyeinek járadékban részesítéséről szóló törvényjavaslatot a földmívelésügyi és pénzügyi bizottságok által együttesen megállapított szövegben szakaszonként elfogadta Megay Károly [előadó]
261 2 35 1939.10.10  » A mentelmi bizottság jelentése képviselő mentelmi ügyében. A Ház a Gruber Lajos képviselőt megkövetésre ítélte. A képviselő megköveti a Házat. Zerinváry Szilárd vitéz [előadó] - Gruber Lajos
262 2 36 1939.10.11  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Vay László báró - Matolcsy Mátyás
263 2 36 1939.10.11  » Boér Ágoston - az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagja letette az esküt
264 2 36 1939.10.11  » Interpelláció: Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterhez a méhetető-cukor ügyében. Reibel Mihály
265 2 36 1939.10.12  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] válasza Keck Antal képviselőnek 1939. augusztus 2-án egyes magyarországi vállalatok tőkekiviteli műveletei tárgyában beterjesztett interpellációjára
266 2 36 1939.10.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] válasza Rupert Rezső 1939. szeptember 27-én a hadirokkantak és hadiözvegyek segélyének, illetve illetményeinek felemelése tárgyábanbeterjesztett interpellációjára
267 2 36 1939.10.14  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] válasza Csoór Lajos képviselőnek 1939. szeptember 27-én a hadigondozottak rendkívüli segélye tárgyában beterjesztett interpellációjára
268 2 36 1939.10.15  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] válasza Gosztonyi Sándor 1939. szeptember 27-én a frontharcosok, tűzharcosok ügyében beterjesztett interpellációjára
269 2 36 1939.10.16  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] válasza Gruber Lajos képviselőnek a légoltalom hiányossága tárgyában írásban beterjesztett interpellációjára
270 2 36 1939.10.16  » Interpelláció: gróf Teleki Sándor Tasnádi Nagy András igazságügyminiszterhez a közéleti szereplők sajtórágalmazási és becsületsértrési pereinek soronkívüli elintézése tárgyában Teleki Sándor gróf - Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter] válasza
271 2 36 1939.10.16  » Interpelláció: Szöllősi Jenő interpellációja Kunder Antal kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez: Hajlandó-e a miniszter úr az 1868: LIII. tc. 19§-a értelmében a vasárnapi hetipiacok és országos vásárok hétköznapra való áthelyezése érdekében intézkedést hozni? Szöllősi Jenő - Kunder Antal [kereskedelem és közlekedésügyi miniszter] válasza
272 2 36 1939.10.16  » Interpelláció: Matolcsy Mátyás Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszterhez: 1. Van-e tudomása a miniszter úrnak arról, hogy a kis szőlősgazdiatársadalom félmilliónyi táborát milyen rendkívüli gazdasági veszteségéri azáltal, hogy a meg nem szervezett gyümölcsértékesítés következtében eladatlanul maradt nagymennyiségű gyümölcs-, főleg szilvatermésüket a jelenleg érvényben lévő szesz; törvény rendelkezései következtében kifőzni nem tudják? 2. Hajlandó-e a miniszter úr a kis szőlősgazdák érdekében a törvényben lefektetett rendkívüli alacsony termelési kereteket megfelelő mértékben felemelni és kedvezményes szesztermelési adót előírni, hogy ezáltal 10—15 millió pengőt érő és más formában egyáltalában nem értékesíthető nyersanyagot a végpusztulástól megmentsenek Matolcsy Mátyás
273 2 36 1939.10.16  » Interpelláció: Csoór Lajos gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz a visszacsatolt felvidéki területeken végrehajtott földbirtokreform újabb felülvizsgálása tárgyában Csoór Lajos - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
274 2 36 1939.10.16  » Interpelláció: Csoór Lajos gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz és gróf Teleki Mihály földmívelésügyi miniszterhez az 1939: IV. tc földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában Csoór Lajos - Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
275 2 37 1939.10.12  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentését mentelmi ügyekben: Abonyi Ferenc - gróf Apponyi György - vitéz Bobory György - Eitner Sándor - Festetics Domonkos gróf - Fricke Valér - Gacs János - Ilovszky János - Kéthly Anna - Kovách Gyula - Krantz Rajmund - Makkai János - vitéz Marton Béla - Maróthy Károly - Mühl Henrik - Peyer Károly - Pröhle Sándor - Rtátz Kálmán - Rupert Rezső - Szabó Gyula - Varga Béla - Vásárhelyi András - Vásáry István - Wirth Károly egy-egy rendbeli, - Eitner Ákos - Rajniss Ferenc - három-három rendbeli és - Milotay István - hatrendbeli mentelmi ügyében, továbbá - Kovarcz Emil - mentelmi jogának bejelentett megsértése tárgyában. Tóth András vitéz [előadó]
276 2 37 1939.10.12  » A miniszterelnök benyújtotta a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület részére Magyarország címere használatának engedélyezéséről szóló törvényjavaslatot. Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
277 2 37 1939.10.12  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Hozzászóltak: Szent-Iványi József - Szeder Ferenc - Thassy Kristóf - Apponyi György gróf
278 2 38 1939.10.13  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat János Áron - Hunyady Ferenc vitéz gróf - Maróthy Károly
279 2 38 1939.10.13  » A pénzügyminiszter költségvetési beszéde Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
280 2 38 1939.10.13  » A pénzügyminiszter beterjesztette az 1939. évi július hó 1. napjától az 1940. évi december hó 31. napjáig terjedő 1939/1940. számadási időszakra készült állami költségvetést, továbbá a társulati adóról, tantiem-adóról és a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslatot, valamint a rendkívüli ideiglenes házadómentességről szóló 1929: XXIX. tc. 3. és 6. §-ai alapján engedélyezett a rendkívüli ideiglenes házadómentességről készült jelentést és benyújtotta az adóstatisztika VIII. füzetét Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
281 2 39 1939.10.17  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Csizmadia András - Nagy Ferenc - Demkó Mihály - Csoór Lajos - Gesztelyi Nagy László - Vásáry István
282 2 40 1939.10.18  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Pintér Béla cseh bankok ügyében 1939. szeptember 27-én előterjesztett interpellációra
283 2 40 1939.10.18  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] Abonyi Ferenc képviselő a BSzK Rt. (Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt.) alkalmazottai jogviszonyának rendezése tárgyában 1939. augusztus 2-án előterjesztett interpellációra
284 2 40 1939.10.18  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Malasits Géza képviselő a közületi építkezések mielőbbi megindítása tárgyában 1939. augusztus 9-én előterjesztett interpellációra.
285 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az érthetetlen könyvcenzúra tárgyában. Matolcsy Mátyás - Tasnádi Nagy András [igazságügyminiszter] a miniszterelnök nevében adott válasza
286 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a menekült lengyel katonák elszállásolása tárgyában. Matolcsy Mátyás - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
287 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a könyvekkel űzött részletügyletek tárgyában. Csoór Lajos - Törley Bálint [a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium államtitkára] a miniszter nevében adott válasza
288 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a hegyvidéki szőlősgazdák érdekeinek megvédése tárgyában. Maróthy Károly - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
289 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a leventeoktatás ügyében. B. Szabó István - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
290 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a sokgyermekes lakásbérlőknek az antiszociális háztulajdonosokkal szemben való védelme tárgyában Közi-Horváth József - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
291 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: az orvosképzés terén tapasztalható sajnálatos állapotok és azok súlyos következményei tárgyában. Matolcsy Tamás - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] valamint Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
292 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a leventék egyesületi tagsági ügyében. Reibel Mihály - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] válasza
293 2 40 1939.10.18  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a diósdligeti parcellázások tárgyában. Magasházy László vitéz - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza.
294 2 40 1939.10.18  » A földmívelésügyi miniszter beterjesztette az 1935. évi VI. tc. 38. §-ának 7. bekezdése értelmében engedélyezett rendkívüli fahasználatok mértékéről szóló 1938. évi jelentését. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
295 2 40 1939.10.18  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Tibolt László - Szőlőssy Jenő - Sarvay Elek
296 2 41 1939.10.19  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Tóth János - Hendrey József - Baky László - Tegzes László - Közi Horváth József - Stitz János - Tauffer Gábor - Somogyi Ferenc
297 2 42 1939.10.20  » Indítványkönyv felolvasása: Vágó Pál képviselő írásban benyújtott előterjesztése: Törvényjavaslat a korszerű országépítésről Nagy Ferenc [jegyző]
298 2 42 1939.10.20  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Meskó Zoltán - Pápai István - Bodor Márton - Ortutay Jenő - Szemere Béla - Horváth Ferenc - Malasits Géza
299 2 43 1939.10.24  » Elnöki bejelentés: Nánássy Imre betegszabadság
300 2 43 1939.10.24  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Froster György - Palló Imre - Lázár Imre - Varga Béla - Porubszky Géza
301 2 44 1939.10.26  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Pándi (Pölcz) Antal - Oláh György - Paczolay György - Szilvássy Pál - Kövér János - Gunde László - Révész László - Szabó Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre - Bertalan Kálmán - Kéthly Anna - Horváth Géza - Esterházy Móric gróf - Pintér Béla - Csorba Sándor
302 2 44 1939.10.26  » Határozathozatal Kölcsey István képviselő indítványa felett, hogy a tárgyalás alatt álló törvényjavaslat vitájának tartalmára az ülések ideje napi 8 órában állapítassék meg
303 2 44 1939.10.26  » Beterjesztés: az illetékes bizottságok jelentése az 1939. és az 1940. évekre vonatkozó számadási év állami költségvetéséről Krúdy Ferenc [előadó]
304 2 44 1939.10.26  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a pénzügyminiszternek az országgyűlés képviselőházának a rendkívüli házadómentességekről szóló 1929:XXIX. tc. 3. és 6. §-ai alapján engedélyezett rendkívüli házadómentességekről tett jelentéséről Krúdy Ferenc [előadó]
305 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] írásbeli válasza Meskó Zoltán képviselőnek az új választói névjegyzékek összeállítása tárgyában 1939. június 28-án előterjesztett interpellációjára
306 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] írásbeli válasza Vajna Gábor képviselőnek a népbetegségek súlyos pusztításai tárgyában 1939. augusztus 9-én előterjesztett interpellációjára
307 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]írásbeli válasza Nagy Ferenc képviselőnek a biharugrai Bölöny-féle birtoknak kisemberek kezébe való juttatása tárgyában 1939. augusztus 9-én előterjeszetett interpellációjára
308 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] írásbeli válasza Palló Imre képviselőnek Jánoshalma és vidéke gyümölcstermelőinek a nemzet szempontjából fontos panasza tárgyában 1939. augusztus 2-án előterjesztett interpellációjára
309 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] írásbeli válasza ifj. Tatár Imre képviselőnek a mustárak (must-árak) szabályozása, illetve rendezése tárgyában 1939. augusztus 9-én előterjesztett interpellációjára
310 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] írásbeli válasza Tóth János képviselőnek a Kohner-féle 1937. évi parcellázás áldozatainak megsegítése tárgyában 1939. augusztus 9-én előterjesztett interpellációjára
311 2 44 1939.10.26  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Szentiványi Lajos képviselőnek a közép- és kisszappanipar nyersanyagellátása tárgyában 1939. július 29-én előterjesztett interpellációjára
312 2 45 1939.10.27  » Krúdy Ferenc végleg igazolt képviselővé nyilvánítása
313 2 45 1939.10.27  » Elnöki bejelentés: gróf Pálffy József szabadság katonai szolgálatának tartamára
314 2 45 1939.10.27  » Határozathozatal a törvényjavaslattal kapcsolatos benyújtott határozati javaslatok felett
315 2 45 1939.10.27  » A mentelmi bizottság jelentései: Milotay István - Rajniss Ferenc - vitéz Bobory György - Szabó Gyula - Vásárhelyi András - gróf Apponyi György - Marton Béla - Vásáry István - Rupert Rezső - Makkai János - Mühl Henrik - Rátz Kálmán - képviselők mentelmi jogának felfüggesztése Tóth András [előadó]
316 2 45 1939.10.27  » A belügyminiszter beterjesztette a törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló, a filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten, 1938. évi január hó 28. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló, továbbá a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területek képviselőinek választásáról szóló törvényjavaslatokat, valamint Munkács megyei városhoz és Ungvár törvényhatósági jogú városhoz pénzügyi ellenőr kiküldése tárgyában a képviselőházhoz tett jelentéseit Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
317 2 45 1939.10.27  » A számvizsgáló bizottság beterjesztette jelentését
318 2 45 1939.10.27  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentését mentelmi ügyekben: gróf Festetics Domonkos (gróf) - (44. sz.) - Milotay István - (45-50. sz.) - Maróthy Károly - (51. sz.) - Meizler Károly - Eitner Ákos -(52-54. sz.) - Rajniss Ferenc - (55-57. sz.) - vitéz Bobory György - (58. sz.) - Kovarcz Emil (78. sz.) mentelmi ügyiben; - Szabó Gyula - (59. sz.), - Eitner Sándor - (60. sz.) - Peyer Károly - (61. sz.) - Ilovszky János - (62. sz.) - Vasárhelyi András - (63. sz.) - gróf Apponyi György - (64. sz.) - vitéz Marton Béla - (65. sz.) - Fricke Valér - (66. sz.) - Vásáry István - (67. sz.) - Rupert Rezső (68. sz.) - Gacs János (69. sz.) - Krancz Rajmund (70. sz.) - Kéthly Anna (71. sz.) - Varga Béla (72. sz.) - Makkai János - (73. sz.) - Abonyi Ferenc - Prőhle Sándor - (74. sz.) - Wirth Károly - és - Kovách Gyula - (75. sz.) - Mühl Henrik - (76. sz.) - Rátz Kálmán - (77. sz.) mentelmi ügyében. Tóth András - [előadó] - Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
319 2 45 1939.10.27  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
320 2 46 1939.11.07  » Gyászbeszédek Darányi Kálmán halálának alkalmából Ravasz László [püspök] - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Széchenyi Bertalan gróf - a Felsőház elnöke
321 2 46 1939.11.07  » A Képviselőház alelnökének kegyeletes megemlékezése Darányi Kálmán elhunytáról Bobory György vitéz
322 2 47 1939.11.08  » Darányi Kálmánról, a Ház elhunyt elnökéről való kegyeletes megemlékezés Ivándy Béla - Pröhle Sándor - Giller János - Tildy Zoltán - Paczolay György - Bródy András - Zichy János gróf - Meskó Zoltán - Maróthy Károly
323 2 48 1939.11.09  » Lemondás a Képviselőház alelnöki tisztségéről: vitéz Bobory György Nagy Ferenc [jegyző]
324 2 48 1939.11.09  » Miniszterelnök átiratának felovasása: Kunder Antal [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] felmentése - Varga József [iparügyi miniszter] megbízása a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével Szinyei Merse Jenő
325 2 48 1939.11.09  » Képviselői mandátum igazolása Sármezey Endre
326 2 48 1939.11.09  » Az 1939. évi július hó 1. napjától az 1940. évi december hó 31. napjáig terjedő 1939/1940. számadási időszakra készült állami költségvetés (honvédelmi tárca) Szakáts Pál [előadó] - Bajcsy-Zsilinszky Endre - Csicsery - Rónay István vitéz - Baky László - Hokky Károly - Makray Lajos vitéz - Meskó Zoltán - Zerinváry Szilárd vitéz - Patacsy Dénes vitéz - Szabó Gyula - Horváth Géza - Fricke Valér - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter]
327 2 48 1939.11.09  » Az elnök a Németországban történt merénylet alkalmából a Ház nevében részvétét nyilvánította az áldozatok iránt és örömét fejezte ki a Németbirodalom vezérének szerencsés megmenekülése felett Szinyei Merse Jenő
328 2 48 1939.11.09  » A képviselőház elnökének megválasztása: Tasnádi Nagy András
329 2 48 1939.11.09  » A földmívelésügyi, igazságügyi és pénzügyi együttes bizottság beterjesztette jelentését a kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásáról Máriássy Mihály [előadó]
330 2 49 1939.11.10  » Hajovics Péter szabadság gyógykezeltetés céljából, Riesz Ádám katonai szolgálat időtartamára
331 2 49 1939.11.10  » Az 1939. évi július hó 1. napjától az 1940. évi december hó 31. napjáig terjedő 1939/1940. számadási időszakra készült állami költségvetés (kereskedelem- és közlekedésügyi tárca) Homonnay Tivadar [előadó] - Nagy Ferenc - Zichy Nándor gróf - Pándi Antal - Mátéffy Viktor - Kabók Lajos - Cselényi Pál - Meskó Zoltán - Müller Antal
332 2 49 1939.11.10  » A Ház egyik alelnökének megválasztása: Törs Tibor
333 2 49 1939.11.10  » A kishaszonbérletek alakításának és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat egyes szakaszairól való döntés (Irom. 128.) Máriássy Mihály [előadó]
334 2 50 1939.11.14  » Elnöki székfoglaló Tasnádi Nagy András
335 2 50 1939.11.14  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság elnökének jelentése Angyal László képviselő összeférhetetlenségi ügyében
336 2 50 1939.11.14  » A kereskedelem- és közlekedésügyi tárca és a hozzátartozó állami üzemek költségvetése Malasits Géza - Agyal László - Bródy Ernő - Gunde László - Kétly Anna - Vasváry Lajos - Rupert Rezső - Piukovich József - Vásáry István - Ilovszky János - Wälder Gyula - Tömböly Dénes - Esterházy Móric gróf - Lázár Imre - Varga József [iparügyi miniszter]
337 2 50 1939.11.14  » Az elnök bemutatta - Törs Tibor - levelét, amelyben a képviselőház alelnökévé történt megválasztása következtében a közoktatásügyi, külügyi, pénzügyi és a 36 tagú országos bizottságban viselt tagságáról lemond Tasnádi Nagy András [elnök]
338 2 50 1939.11.14  » Az elnök bejelentette, hogy a Német Birodalmi Gyűlés elnöke köszönetét fejezte a magyar képviselőháznak a müncheni merénylet alkalmából nyilvánított együttérzésért Tasnádi Nagy András
339 2 50 1939.11.14  » A mentelmi bizottság benyújtotta jelentéseit: - Hubay Kálmán - Abonyi Ferenc - Kovarcz Emil - Pröhle Sándor - Csia Sándor - Gruber Lajos - Lill János - Mokcsay Dezső - Rátz Kálmán - Széchenyi Lajos - Gaál Csaba - Hajovics Péter - Jandl Lajos - Keck Antal - Koródy Tibor - Kovách Gyula - Mosonyi Kálmán - Nesz Ferenc - Orosz Mihály - Petro Kálmán - Serényi Miklós - Vágó Pál - Wirth Károly - Zimmer Ferenc - Zsengellér József ügyében Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
340 2 50 1939.11.14  » Az elnök bemutatta a Közigazgatási Bíróság kétrendbeli átiratát arról, hogy a kiskőrösi választókerületben megválasztott Gesztelyi Nagy László és a szentlőrinci választókerületben megválasztott Bognár Gyula képviselők ellen beadott panaszt visszautasította Tasnádi Nagy András
341 2 50 1939.11.14  » végleg igazolt képviselőnek nyílvánítattnak: Gesztelyi Nagy László - Bognár Gyula
342 3 51 1939.11.15  » Végleg igazolt képviselőnek nyilváníttatott: Oláh György
343 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [belügyminiszter] vitéz Keresztes-Fischer Ferenc Malasits Gézának a munkanélküliek sorsáról való gondoskodás tárgyában 1939.június 21-én benyújtott
344 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [belügyminiszter] vitéz Keresztes-Fischer Ferenc Csoór Lajosnak a katonai szolgálatra bevonultak OTI-ellátása tárgyában 1939. szeptember 27-én benyújtott
345 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [belügyminiszter] vitéz Keresztes-Fischer Ferenc Nesz Ferencnek a Zita-, Auguszta- és Mária Valéria-telepeken uralkodó viszonyok tárgyában 1939.augusztus 9-én benyújtott
346 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [belügyminiszter] vitéz Keresztes-Fischer Ferenc Jandl Lajosnak a kis- és nagyközségekben ma szokásos hivatalos hirdetési módok körüli rendellenességekről 1939.augusztus 2-án benyújtott
347 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [pénzügyminiszter] Reményi-Schneller Lajos ifj. Eitner Sándornak a zalaegerszegi adózás terén észlelhető visszásságokról 1939.szeptember 27-én benyújtott
348 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [pénzügyminiszter] Reményi-Schneller Lajos Pröhle Sándornak a közszolgálati alkalmazottak fizetésrendezése tárgyában 1939.augusztus 9-én benyújtott
349 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [pénzügyminiszter] Reményi-Schneller Lajos Tildy Zoltánnak az egyes vidékeken veszendőbe menő gyümölcstermés szeszkifőzés útján való hasznosítása tárgyában 1939.július 29-én benyújtott
350 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [pénzügyminiszter] Reményi-Schneller Lajos ifj. Tatár Imrének a gyümölcsből főzhető szesz kedvezményes adójának kiterjesztése tárgyában 1939.augusztus 9-én benyújtott
351 3 51 1939.11.15  » Interpellációra írásbeli válasz: a [honvédelmi miniszter] vitéz Bartha Károly Gruber Lajosnak a légoltalom hiányossága tárgyában 1939.október 11-én előterjesztett interpellációjára
352 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Vágó Pál a kormányhoz külpolitikai helyzetünk a magyarság történelmi igényeinek veszélyeztetése, valamint a magyar királyi kormánynak a német-cseh és a német-lengyel bonyodalmak alkalmával a német birodalommal szemben tanúsított magatartása tárgyában. (írásban)
353 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Bajcsy-Zsilinszky Endre a földművelésügyi miniszterhez a tarpai fordított birtokreform tárgyában. Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi minisztériumi államtitkár] válasza.
354 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Haulik György az iparügyi miniszterhez a visszacsatolt felvidéken a cseh villamostársaságok által vállalt, de be nem fejezett községi villamosítások tárgyában. A kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott [iparügyi miniszter], Varga József válasza
355 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Bodor Márton a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint az iparügyi miniszterhez a Beszkárt (Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság) alkalmazottak díjazása tárgyában Varga József [iparügyi miniszter]
356 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Jandl Lajos a miniszterelnökhöz az elmúlt héten történt eseményekkel kapcsolatos letartóztatások tárgyában
357 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Közi Horváth József a belügyminiszterhez az aljas hangú nyomtatványokkal és postán szétküldött röpiratokkal űzött politikai rágalomhadjárat tárgyában Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
358 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Hubay Kálmán a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez Eckhardt Tibor országgyűlési képviselőnek Magyarország Főméltóságú kormányzóját súlyosan sértő nyilatkozata tárgyában
359 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Budinszky László a miniszterelnökhöz a szabadkőműves páholyok tagjainak a közhivatali állásokból való eltávolítása tárgyában
360 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Gruber Lajos a belügyminiszterhez a mezőkövesdi petíció visszavonása körül tapasztalt hatósági túlkapások tárgyában
361 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Rapcsányi László a miniszterelnökhöz a miniszterelnök úr által is értelmetlennek bélyegzett 3400-as rendelet visszavonása tárgyában
362 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Hubay Kálmán a belügyminiszterhez a tapolca-balatonfüredi időközi választáson tapasztalt törvénytelenségek és visszaélések tárgyában
363 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Nesz Ferenc a belügyminiszterhez az internálások ügyében
364 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Gruber Lajos a belügyminiszterhez a budapesti magyar királyi rendőrfőkapitányság légvédelmi pincéjében őrizetbe vettek ütlegelése és egyéb rendőri túlkapások tárgyában
365 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Lill János a belügyminiszterhez az országban folyó bolseviki propaganda tárgyában
366 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Orosz Mihály a miniszterelnökhöz annak a munkának megakadályozása tárgyában, amelyet a kormánypárt diktatúrája a magyar néptömegek lelkében az igazságérzet, lelkiismeretesség, hit és bizalom lerombolása tekintetében végez
367 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Kóródy Tibor a miniszterelnökhöz a cenzúra-bizottságoknak részint humoros, részint kellően meg nem »okolható, részint felháborító intézkedései tárgyában
368 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Gál Csaba a miniszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter tiszti emléklapja és vitézi rendi tagsága tárgyában Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
369 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Szeder Ferenc a földmívelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági munkabérek peres eljárásainak soronkívülisége tárgyában Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi minisztériumi államtitkár] válasza.
370 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Maróthy Károly a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez gyűléstilalom feloldása tárgyában
371 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Palló Imre a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a soroksári szülők tiltakozása tárgyában fiaiknak kötelezően német iskolába járatása miatt
372 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Maróthy Károly a miniszterelnökhöz az interpelláció lejáratása tárgyában
373 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: ifj. Tatár Imre a földmívelésügyi miniszterhez az országos árkormánybiztos 8201/1939. szám alatt kiadott rendeletének rendezése tárgyában
374 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: ifj. Tatár Imre a belügyminiszterhez a zsidótörvény szigorúbb végrehajtása tárgyában
375 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Palló Imre a miniszterelnökhöz a Literária kft. pengőkiajánlása és a zsidótörvény kijátszása tárgyában
376 3 51 1939.11.15  » Interpelláció: Krantz Rajmund a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az iskolánkívüli magyar népművelés zűrzavarának megszüntetése tárgyában
377 3 51 1939.11.15  » A belügyi tárca költségvetése Gergelyffy András [előadó] - Vásáry István - Bencs Zoltán - Matolcsy Tamás - Holota János - Peyer Károly - Huszovszky Lajos - Szeder János - Meskó Zoltán - Nagy László - Baky László - Somogyi Ferenc - Szentiványi Lajos - Pápai István - Szőllősi Jenő - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
378 3 52 1939.11.16  » Az iparügyi tárca és a vele kapcsolatos állami üzemek költségvetése Quirin Leó [előadó] - Szentiványi Lajos - Laky Dezső - Kabók Lajos - Pajor Miklós - Közi Horváth József - Müller Antal - Meskó Zoltán - Wälder Gyula - Bajcsy-Zsilinszky Endre - B. Szabó István - Szabó Gyula - Ronkay Ferenc - Maróthy Károly - Molnár Dezső - Csoór Lajos - Varga József iparügyi miniszter
379 3 52 1939.11.16  » Az elnök megemlékezése Horthy Miklós fővezérnek 1919. november 16-án a Nemzeti Hadsereg élén Magyarország fővárosába történt bevonulásáról Tasnádi Nagy András
380 3 53 1939.11.17  » A földmívelésügyi tárca s a vele kapcsolatos üzemek költségvetése Gesztelyi Nagy László [előadó] - Váczy József - Megay Károly - Matolcsy Mátyás - Füssy Kálmán - Szeder Ferenc - Thassy Kristóf - Meskó Zoltán - Roszner István báró vitéz - Eitner Ákos - Stitz János - Nagy Ferenc - Piukovich József - B. Szabó István - Teleki István vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
381 3 53 1939.11.17  » A pénzügyminiszter benyújtotta a Biztosítási Szaktanács szervezete és hatásköre tárgyában kiadott 450/1939. M.E. számú rendeletre vonatkozó jelentését Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
382 3 53 1939.11.17  » A pénzügyminiszter benyújtotta az 1939-1940.. számadási időszakra szóló állami költségvetésre vonatkozó, valamint a beruházási hozzájárulás végső fokú elbírálásra hivatott Országos Döntőbizottság kiegészítéséről szóló törvényjavaslatokat Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
383 3 54 1939.11.21  » A miniszterelnökségi tárca s ezzel kapcsolatosban a költségvetés I-III., VI., VII., X. fejezete Bencs Zoltán [előadó] - Kéthly Anna - János Áron - Porubszky Géza - Meskó Zoltán - Donáth György - Szeder Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Jaross Andor vitéz [tárca nélküli miniszter]
384 3 54 1939.11.21  » A külügyminiszter benyújtotta a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezéséről Bukarestben 1937. október 27-én kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Csáky István gróf [külügyminiszter]
385 3 54 1939.11.21  » A külügyi tárca költségvetése Hunyady Ferenc gróf vitéz [előadó] - Bajcsy-Zsilinszky Endre - Matolcsy Mátyás - Makkai János - Turhányi Imre - Oláh György - Meskó Zoltán - Csáky István gróf [külügyminiszter]
386 3 55 1939.11.22  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földmívelésügyi miniszter] Palló Imre képviselőnek az állami erdőmérnöki kar tarthatatlan helyzetének sürgős orvoslása ügyében 1939. szeptember hó 27-én
387 3 55 1939.11.22  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Reibel Mihály képviselőnek a méhetetőcukor ügyében 1939. október hó 11-én előterjesztett interpellációjára
388 3 55 1939.11.22  » Interpelláció: Szeder Ferenc a földmívelésügyi miniszterhez a bátaszéki tagosítás tárgyában
389 3 55 1939.11.22  » Interpelláció: Maróthy Károly a miniszterelnökhöz a peticionálók megfélemlítésének megszüntetése tárgyaiban
390 3 55 1939.11.22  » Interpelláció: Prokopecz József a pénzügyminiszterhez felvidéki gazdák adóbehajtási ügyében
391 3 55 1939.11.22  » Interpelláció: Simon Ferenc a földmívelésügyi miniszterhez a volt úrbéres községek földbirtokainak elkülönítése tárgyában
392 3 55 1939.11.22  » Angyal László összeférhetetlenségi ügyében az összeférhetetlenségi bizottság 12 rendes és 3 póttagjának kisorsolása és eskütétele
393 3 55 1939.11.22  » A vallás- és közoktatási tárca költségvetése Somogyváry Ferenc vitéz [előadó] - Varga Béla - Szabó Gusztáv - Paczolay György - Király József - Kéthly Anna - Witz Béla - Mester Miklós - Meskó Zoltán - Szabó Zoltán - Palló Imre - Somogyi Ferenc - Tauffer Gábor - Faragó Ede vitéz - Szőllősi Jenő - Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter]
394 3 56 1939.11.23  » A pénzügyi tárca költségvetése Krúdy Ferenc [előadó] - Vásáry István - Balás Károly
395 3 56 1939.11.23  » Az igazságügyi tárca költségvetése Petro Kálmán [előadó] - Révész László - Bocsár Kálmán - Baky László - Giller János - Malasits Géza - Benkő Géza - Meskó Zoltán - Piukovich József - Laky Dezső - Antal István [igazságügyi államtitkár]
396 3 56 1939.11.23  » Az összeférhetetlenségi bizottság ítéletének felolvasása Angyal László összeférhetetlenségi ügyében
397 3 57 1939.11.24  » Elnök bemutatta a Közigazgatási Bíróság elnökének átiratát Csorba Sándor képviselővé választásának érvénytelenítéséről (marcali választókerület)
398 3 57 1939.11.24  » A pénzügyi tárca költségvetésének folytatólagos tárgyalása Matolcsy Mátyás - Salkovszky Jenő - Malasits Géza - Reibel Mihály - Ronkay Ferenc - Szemere Béla - Beniczky Elemér - Meskó Zoltán - Vay Miklós báró - Klein Antal - Csoór Lajos - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
399 3 58 1939.11.28  » A számvizsgáló-bizottság jelentése az országgyűlés 1939. június 10-től 1939. június hó végéig terjedő időszakra vonatkozó számadásai tárgyában Donáth György [előadó]
400 3 58 1939.11.28  » A mentelmi bizottság jelentései (85-155. sz.) Matolcsy Mátyás (85. és 95. sz.) - Mosonyi Kálmán (86. és 102. sz.) - Palló Imre (87.és 93. sz.) - Kabók Lajos (88. sz.) - Hubay Kálmán (89-91., 96. 130. 132.; 134. 142-145. és 147. sz.) - Makkai János (92. sz.) - Wirth Károly (94. sz.) - Grubér Lajos (97., 109. és 141. sz.) - Kovarcz Emil (98. sz.) - Horváth Zoltán (99. és 114. sz.) - gróf Serényi Miklós (100. sz.) - Ember Sándor (101. sz.) - Kóródy Tibor (103. sz.) - Zsengellér József (104., 112 és 154. sz.) - Gál Csaba (105. sz.) - Abonyi Ferenc (106. és 151. sz.) - Csoór Lajos (107. sz.) - Budinszky László (108. sz.) - Kovách Gyula (110. és 139. sz.) - Fenczik István (111. sz.) - Meskó Zoltán (113. és 117. sz.) - vitéz Makray Lajos (115. sz.) - Milotay István (116. sz.) - ifj. Eitner Sándor (118. sz.) - Szeder Ferenc (119. sz.) - Tildy Zoltán (120. sz.) - Nyireő Andor (121. sz.) - Petro Kálmán (129. sz.) - Csia Sándor - Hubay Kálmán - Abonyi Ferenc (131. sz.) - Mokcsay Dezső (135. sz.) - Hubay Kálmán - gróf Széchenyi Lajos - Mokcsay Dezső - Kovarcz Emil - Csia Sándor (136. sz.) - Lill János (137. sz.) - Gruber Lajos - Keck Antal - Lill János - Gál Csaba - Kóródy Tibor - Mosonyi Kálmán és Rátz Kálmán (138. sz.) - Hajovics Péter (140. sz.) - Prőhle Sándor - Hubay Kálmán (146. sz.) - Prőhle Sándor - Abonyi Ferenc (148. sz.) - Hubay Kálmán - Vágó Pál - ifj. Zimmer Ferenc - Prőhle Sándor - Nesz Ferenc - gróf Serényi Miklós - Kovarcz Emil - Wirth Károly (149. sz.) - Rátz Kálmán (150. sz.) - Orosz Mihály (152. sz.) - Jandl Lajos (153. sz.) - gróf Széchenyi Lajos - Kovarcz Emil (155. sz.) vitéz Zerinváry Szilárd - János Áron [előadók]
401 3 58 1939.11.28  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentését ifj. Eitner Sándor - Kovách Gyula - Szeder Ferenc - Zsengellér József egy-egy mentelmi ügyében vitéz Zerinváry Szilárd [előadó]
402 3 58 1939.11.28  » A beruházási hozzájárulás végső fokú elbírálására hivatott Országos Döntő-bizottság kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Czermann Antal [előadó]
403 3 58 1939.11.28  » A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület részére Magyarország címere használatának engedélyezéséről szóló törvényjavaslat Vályi Lajos [előadó]
404 3 58 1939.11.28  » A pénzügyminiszter jelentése a rendkívüli házadómentességekről szóló 1929.: XXIX. tc. 3 és 6. §-ai alapján engedélyezett rendkívüli ideiglenes házadómentességek tárgyában Krúdy Ferenc [előadó] - Malasits Géza
405 3 59 1939.11.29  » Az elnök bemutatta a balatonfüredi választókerületben megválasztott Radocsay László megbízólevelét
406 3 59 1939.11.29  » 1939-40 számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Krúdy Ferenc [előadó] - Tildy Zoltán - Marton Béla vitéz - Matolcsy Mátyás - R. Vozáry Aladár - Peyer Károly - Zichy János gróf - Rassay Károly
407 3 59 1939.11.29  » Interpellációra írásbeli válasz: vitéz Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] Maróthy Károly képviselőnek 1939. július hó 29-én előterjesztett választási visszaélések tárgyában
408 3 59 1939.11.29  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Rupert Rezső képviselőnek 1939. szeptember hó 27-én előterjesztett interpellációjára a végkielégített közalkalmazottak sérelmeinek jóvátétele tárgyában
409 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Bajcsy-Zsilinszky Endre a pénzügyminiszterhez a falusi adóbehajtások tárgyában
410 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Palló Imre a kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez a Beszkárt 50-es vonalán szedett 10 filléres kiegészítőjegy tárgyában
411 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Bajcsy-Zsilinszky Endre a vallás és közoktatásügyi miniszterhez súlyos visszásságok tárgyában középiskoláinkban Hóman Bálint [vallás és közoktatásügyi miniszter] válasza
412 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Csoór Lajos a pénzügy, valamint a vallás és közoktatásügyi miniszterhez 40 felvidéki egyházközség államsegélye tárgyában Hóman Bálint [vallás és közoktatásügyi miniszter] válasza
413 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Csoór Lajos a kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez a MÁV és egyéb állami üzemi munkások családi munkabére tárgyában
414 3 59 1939.11.29  » Interpelláció: Baross Endre a miniszterelnökhöz a papírfogyasztás korlátozásával kapcsolatos legutóbbi intézkedés, valamint a kedvezményes hírlapírói vasúti bérletjegyek tárgyában gróf Teleki Pál [miniszterelnök] válasza
415 3 59 1939.11.29  » Tóth János a földmívelésügyi miniszterhez a tej árának megállapítása tárgyában
416 3 60 1939.11.30  » A közjogi bizottság beterjesztette jelentését a Pesti Hazai Első Takarékpénztár részére Magyarország címere használatának engedélyezéséről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásáról
417 3 60 1939.11.30  » 1939-1940. számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Bárczay Ferenc - Imrédy Béla vitéz - Csoór Lajos - Donáth György - Nagy Ferenc - Egry Ferenc - Közi Horváth József - Tegzes László
418 3 60 1939.11.30  » Az elnök bemutatta az állandó összeférhetetlenségi bizottságnak gróf Széchényi Lajos összeférhetetlenségi bejelentése ügyében hozott határozatát Tasnádi Nagy András [elnök]
419 3 60 1939.11.30  » Véglegesen igazolt képviselők bejelentése: Horváth Zoltán - Nánássy Imre
420 3 61 1939.12.01  » A könyvtári és múzeum bizottság beterjesztette 1938. évi jelentését
421 3 61 1939.12.01  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a beruházási hozzájárulás végső fokon elbírálására hivatott országos döntőbizottság kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában
422 3 61 1939.12.01  » Döntés a Pesti Hazai Első Takarékpénztár részére Magyarország címere használatának engedélyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított egyes szakaszairól
423 3 61 1939.12.01  » 1939-1940. számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Meskó Zoltán - Korláth Endre - Roszner István báró vitéz - Pintér Béla - Haulik György - Beniczky Elemér - Piukovich József - Földesi Gyula - Kossuth Pál - Gesztelyi Nagy László
424 3 62 1939.12.04  » 1939-1940. számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Varga Béla - Tömböly Dénes - Palló Imre - Mester Miklós - Malasits Géza - Czermann Antal - Vágó Pál - Ferenczy Tibor - Vajna Gábor - Laky Dezső
425 3 62 1939.12.04  » Kormányzói kézirat az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából Prágában 1936. évi október hó 26. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló törvénycikk visszaküldése tárgyában
426 3 63 1939.12.05  » A külügyminiszter benyújtotta a felvidéki és kárpátaljai területeknek visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslatot gróf Csáky István [külügyminiszter]
427 3 63 1939.12.05  » 1939-1940. számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Orosz Mihály - Horváth Ferenc - Tóth János - Wälder Gyula - Halmai János - Makrai Lajos vitéz - Rátz Kálmán - Lénárd János vitéz - Plósz István - Gacs János - Szakács Pál - Simon Ferenc - Vasváry Lajos - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
428 3 64 1939.12.07  » Az elnök bejelentette, hogy a Közigazgatási Bíróság ítéletében érvénytelennek nyilvánította Nesz Ferenc képviselővé történt megválasztását (Budapest III. déli választókerület) Tasnádi Nagy András - Nesz Ferenc
429 3 64 1939.12.07  » 1939-1940. számadási időszakra vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Rapcsányi László - Hendrey József - Milotay István - Ilovszky János - Homicskó Vladimír - Hokky Károly - Virágh Béla - Reibel Mihály - Sarvay Elek - Bródy András
430 4 65 1939.12.12  » Az előadó beterjesztette jelentését Bajcsy-Zsilinszky Endre mentelmi ügyében. A kisebbségi véleményt ismertette Szentiványi Lajos Zerinváry Szilárd vitéz (előadó) - Szentiványi Lajos
431 4 65 1939.12.12  » A Ház határozatának megfelelően megkövette a Házat Bajcsy-Zsilinszky Endre
432 4 65 1939.12.12  » Az elnök bemutatta Budapest III. választókerületében megüresedett képviselői helyre Zeöld Imre Péter megbízólevelét. Tasnádi Nagy András [előnök]
433 4 65 1939.12.12  » A felvidéki és kárpátaljai területen megejtendő országgyűlési képviselőválasztásokról szóló törvényjavaslat. Salkovszky Jenő [előadó] - Hubay Kálmán - Mezey Lajos - R. Vozáry Aladár - Bródy Ernő - Reibel Mihály - Rupert Rezső - Homicskó Vladimír - Mosonyi Kálmán - Csoór Lajos - Keresztes Fischer Ferenc [belügyminiszter]
434 4 65 1939.12.12  » A belügyminiszter benyújtotta a gümőkor és a nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatot, továbbá bemutatta az ipari munkások külföldre szerződtetése tárgyában kiadott 54.692/1939. B.M. sz. rendeletét Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
435 4 65 1939.12.12  » Az igazságügyminiszter benyújtotta a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában 1938. június 18-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
436 4 65 1939.12.12  » A filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten 1938 január 28-án kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak Krúdy Ferenc [előadó] - Somogyváry Gyula vitéz
437 4 66 1939.12.13  » A törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak Krúdy Ferenc [előadó] - Budinszky László - Spett Ernő - Közi Horváth József - Maróthy Károly - Vásáry István - Szögi Géza
438 4 66 1939.12.13  » Simon Ferenc végleg igazolt képviselő. Tasnádi Nagy András [elnök]
439 4 66 1939.12.13  » Marcali egyéni választókerületében időközi választáson megválasztott Csorba Sándor megbízólevelét bemutatom. Tasnádi Nagy András [elnök]
440 4 66 1939.12.13  » Kovách Gyula írásban mentelmi jogának többrendbeli megsértését jelentette be. Tasnádi Nagy András [elnök]
441 4 66 1939.12.13  » Vezérszónokok bejelentése: Spett Ernő - Budinszky László - Horváth József Tasnádi Nagy András [elnök]
442 4 66 1939.12.13  » Írásbeli válasz: Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] Palló Imrének a soroksári szülők tiltakozása fiaiknak kötelező német iskolába járatása tárgyában folyó évi, 1939. november hó 15-én előterjesztett interpellációjára. Palló Imre
443 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A belügy- a pénzügy- és az igazságügyminiszterhez egy kilencgyermekes család kilakoltatása és lakásínsége tárgyában. Maróthy Károly
444 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A fölmívelésügyi miniszterhez a zsidóbirtokok igénylése körül tapasztalható visszásságok tárgyában. Matolcsy Mátyás - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
445 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A külügyminiszterhez a külpolitikai ügyeknek nyilvánosság előtt való tárgyalásáról. Vitéz Faragó Ede
446 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A fölmívelésügyi miniszterhez a póhalmi kislakásépítések ügyében B. Szabó István - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
447 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kultúrpolitikai visszásságok tárgyában. Bajcsy-Zsilinszky Endre
448 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A belügyminiszterhez új gyógyszerészi törvény sürgős szükségessége tárgyában. Tauffer Gábor - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
449 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A belügyminiszterhez a felvidéki és kárpátaljai cseh agrár és más vezérek rehabilitációjáról, hatósági szervek által való támogatásáról. Korláth Endre - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
450 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz a németnyelvű lakosság körében terjesztett megfélemlítő híresztelésekről és ezek körében tett egyes intézkedésekről. Jandl Lajos
451 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez a törvényhozói tekintélyt és a törvényhozók szólásszabadságát és függetlenségét sértő rendeleti jogalkotás közötti ellentétek megszüntetése tárgyában. Budinszky László
452 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz, a földmívelésügyi és az igazságügyminiszterhez a magyarországi rizstermelés bevezetésének mesterséges akadályairól, illetve az akadályok haladéktalan elhárításáról. Palló Imre - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
453 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: Az iparügyi miniszterhez az állami és közületi érdekeknek a felvidéki és kárpátaljai villamosműveknél való megvédése tárgyában. Közi Horváth József - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
454 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A földmívelésügyi miniszterhez a Mezőgazdasági Kamara autonómiájának felfüggesztése tárgyában. Nagy Ferenc - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
455 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A földmívelésügyi miniszterhez az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökválasztása tárgyában. Matolcsy Mátyás - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
456 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A földmívelésügyi miniszterhez az állatértékesítés súlyos helyzete tárgyában. Tildy Zoltán - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár] válasza
457 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A belügyminiszterhez Makó megyei város 1939 december 9-én tartott polgármesterválasztása tárgyában. Szöllősi Jenő - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
458 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz a mezőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása, exportált mezőgazdasági termékek értéke arányának biztosítása, az egykezek elszámolásának parlamenti ellenőrzés alá helyezése tárgyában. Vásáry István
459 4 66 1939.12.13  » Interpelláció: A vallás- és közoktatésügyi miniszterhez Végh Károly diósgyőri igazgatótanító erkölcsromboló gazdasági tevékenységének megszüntetése és a tanítóság megfelelő javadalmazása tárgyában. Budinszky László
460 4 66 1939.12.13  » Felszólalás személyes kérdésben. Jandl Lajos
461 4 67 1939.12.14  » Korláth Endre - Plósz István felszólalásra kértek engedélyt. Tasnádi Nagy András [elnök]
462 4 67 1939.12.14  » A gümőkor és a nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat Somogyi Ferenc [előadó] - Rapcsányi László - Szabó Zoltán - Szabó Gyula
463 4 67 1939.12.14  » A közigazgatási bizottság beterjesztette jelentését a törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslat tárgyában
464 4 67 1939.12.14  » Félreértett szavainak helyreállítása, illetőleg személyes megtámadtatás visszautasítása címén való felszólalása Korláth Endre - Plósz István
465 4 67 1939.12.14  » A közigazgatási és közoktatásügyi együttes bizottság beterjesztette jelentését a filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten 1938. január 28-án kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Krúdy Ferenc [előadó]
466 4 67 1939.12.14  » A közjogi bizottság beterjesztette jelentését a felvidéki és kárpátaljai területen megejtendő országgyűlési képviselőválasztásokról szóló törvényjavaslat tárgyában Salkovszky Jenő [előadó]
467 4 67 1939.12.14  » A törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslat. Malasits Géza - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
468 4 68 1939.12.15  » Döntés a törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól. A javaslaton a bizottság által eszközölt változtatásokat ismertette: Krúdy Ferenc [előadó]
469 4 68 1939.12.15  » Döntés a beruházási hozzájárulás végsőfokú elbírálására hivatott Országos Döntőbizottság kiegészítéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól. Krúdy Ferenc előadó ismertette a törvényjavaslat szövegén a bizottság által keresztülvezetett egyes módosításokat. Krúdy Ferenc [előadó]
470 4 68 1939.12.15  » A gümőkor és a nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat. Serényi Miklós gróf - Mühl Henrik - Somogyi Ferenc [előadó] - Kéthly Anna - Téglássy Béla vitéz - Stitz János - Hanlik György - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
471 4 68 1939.12.15  » Döntés a miniszterelnöknek a kivételes hatalommal négy hónappal való meghosszabbítása iránti előterjesztése felett Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
472 4 68 1939.12.15  » Döntés a filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten 1938. január 28-án kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
473 4 68 1939.12.15  » Döntés a felvidéki és kárpátaljai területen megejtendő országgyűlési képviselőválasztásokról szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
474 4 69 1939.12.21  » Incze Antal írásban mentelmi jogának megsértését jelentette be. Tasnádi Nagy András [elnök]
475 4 69 1939.12.21  » Végleg igazolt képviselők: Koródy Tibor - Tornyos György - Mezey Lajos - Pap József Tasnádi Nagy András [elnök]
476 4 70 1940.01.16  » Horthy Miklós [kormányzó] Csáky István gróf [külügyminiszter] külföldi tartózkodásának idejére a külügyminisztérium ideiglenes vezetésével Teleki Pál gróf [miniszterelnök] öt bízza meg. Tasnádi Nagy András [elnök]
477 4 70 1940.01.16  » Thassy Kristóf megválasztása ellen 1939. május 28-án beadott panaszt 1939. december 13-án tartott ülésében hozott ítéletével elutasította. Thassy Kristóf végleg igazolt képviselő Tasnádi Nagy András [elnök]
478 4 70 1940.01.16  » Fejér vármegye és Székesfehérvár választókerületében Hunyady Ferenc vitéz gróf - Börcs János megválasztott képviselők Tasnádi Nagy András [elnök]
479 4 70 1940.01.16  » Palló Imre szabadságot kér katonai szolgálat miatt. Tasnádi Nagy András [elnök]
480 4 70 1940.01.16  » A pénzügyminiszter beterjesztette a biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. Beterjesztette továbbá a biztosítási alapra vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában kiadott 90/1940. M. E. számú rendeletről szóló jelentését. Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
481 4 70 1940.01.16  » A társulati adóról, a tantiém adóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslat Krúdy Ferenc [előadó] - Kovarcz Emil - Pajor Győző - Matolcsy Mátyás
482 4 70 1940.01.16  » Az elnök bemutatta a Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város lajstromos választókerületében megválasztott képviselők megbízóleveleit és a függőben levő interpellációk jegyzékét Hunyady Ferenc gróf vitéz - Börcs János
483 4 70 1940.01.16  » A pénzügyminiszter beterjesztette a biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslatot Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
484 4 71 1940.01.17  » A földmívelésügyi miniszter benyújtotta a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslatot Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter]
485 4 71 1940.01.17  » A társulati adóról, a tantiém adóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslat. Pajor Miklós - Reibel Mihály - Cselényi Pál - Serényi Miklós gróf
486 4 71 1940.01.17  » Írásbeli válasz interpellációra: a Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Prokopecz Józsefnek a felvidéki gazdák adóbehajtási ügyében múlt év 1939. november 22-én előterjesztett interpellációjára
487 4 71 1940.01.17  » Írásbeli válasz interpellációra: Varga József [iparügyi miniszter] a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium megbízásából - Csoór Lajosnak múlt évi 1939. november hó 29-én előterjesztett interpellációjára, a MÁV (Magyar Államvasutak) és egyéb állami vállalatok munkásainak családi segélye tárgyában;
488 4 71 1940.01.17  » Írásbeli válasz interpellációra: Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Tatár Imrének ifj. Ócsa község lakossága békéjének rendezése tárgyában mult évi 1939. szeptember hó 27-én előterjesztett interpellációjára
489 4 71 1940.01.17  » Írásbeli válasz interpellációra: Radocsay László [igazságügyminiszter] - Palló Imre a magyarországi rizstermelés ügyében múlt évi 1939. december hó 13-án előterjesztett interpellációjára.
490 4 71 1940.01.17  » A házszabályok alkalmazásához szólt Keck Antal
491 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz a földtörvénnyel való pártvisszaélés tárgyában. Maróthy Károly - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
492 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A belügyminiszterhez a bányanyugbér törvényes rendezése tárgyában. Stitz János - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
493 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A földművelésügyi miniszterhez a szőlőtelepítési tilalom feloldása tárgyában. Ifj. Tatár Imre - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza
494 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A belügyminiszterhez a megvont szavazati jogok visszaadása tárgyában. Ifj. Tatár Imre - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
495 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A földművelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági munkabérek törvényes rendezése tárgyában. Matolcsy Mátyás - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza
496 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: Az iparügyi valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez Budapest kültelkeinek és a közel-környék lakosainak fütőszénnel való ellátása körül tapasztalható visszaélések tárgyában. Malasits Géza - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
497 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A tárca nélküli miniszterhez Szepsi községben rendezett Turul táborozás feloszlatása tárgyában. Matolcsy Mátyás - Jaross Andor vitéz [tárcanélküli miniszter] válasza
498 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A földművelésügyi miniszterhez a cukorrépatermelés terén tapasztalható sérelmek tárgyában. Tóth János
499 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A honvédelmi miniszterhez az 1901 1904. évfolyambeli orvosok külön katonai kiképzése tárgyában. Baky László
500 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a keresztény kiskereskedők áruval való ellátásának biztosítása tárgyában. Gruber Lajos
501 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A földmívelésügyi, a pénzügyi és igazságügyi miniszterhez a tatai járási védett birtok felügyeleti hatóság furcsa személyi összetétele és törvénytelen intézkedései tárgyában. Gruber Lajos - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
502 4 71 1940.01.17  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz a hústalan napok elrendelése tárgyában. Papp József
503 4 72 1940.01.18  » A társulati adóról, a tantiém adóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslat Inántsy-Pap Elemér - Gratz Gusztáv - Gesztelyi Nagy László - Mosonyi Kálmán - Zichy Nándor gróf - Pándi Antal - Czermann Antal
504 4 73 1940.01.19  » Benkő Géza végleg igazolt képviselő. Szinyei Merse Jenő [elnök]
505 4 73 1940.01.19  » A társulati adóról, a tantiémadóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslat Szögi Géza - Király József - Kéthly Anna - Laky Dezső - Vajna Gábor
506 4 74 1940.01.23  » Winchkler István ny. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, a gyöngyösi választókerület volt országgyűlési képviselője elhunyt. Törs Tibor [elnök]
507 4 74 1940.01.23  » Oláh György gyógykezeltetés céljából háromheti szabadságot kér. Törs Tibor [elnök]
508 4 74 1940.01.23  » A könyvtári és múzeumi bizottság jelentése az országgyűlés könyvtárának 1938. évi gyarapodásáról, használataiul és számadásairól.
509 4 74 1940.01.23  » A mentelmi bizottság 160., 161., 162. és 163. számú jelentései képviselők mentelmi ügyében. Eitner Sándor ifj. - Kovách Gyula - Szeder Ferenc - Zsengellér József Tóth András vitéz [előadó]
510 4 74 1940.01.23  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Winchkler István nyugalmazott [Kereskedelem- és Közlekedésügyi miniszter] elhunytáról Törs Tibor (elnök)
511 4 74 1940.01.23  » A társulati adóról, a tantiémadóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslat Pongrátz Lajos - Müller Antal - Papp Mihály - Temesváry Imre - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
512 4 75 1940.01.25  » Bárczay Ferenc - Bánó Iván - Tegzes László - Varga Béla - Sarvay Elek végleg igazolt képviselők. Szinyei Merse Jenő [elnök]
513 4 75 1940.01.25  » Csilléry András négyheti szabadságot kér gyógykezeltetés céljából. Szinyei Merse Jenő [elnök]
514 4 75 1940.01.25  » Vezérszónokok bejelentése: Megay Károly - Fricke Valér - Vágó Pál - Tildy Zoltán - Matolcsy Mátyás - Mátéffy Viktor - Szeder Ferenc Szinyei Merse Jenő [elnök]
515 4 75 1940.01.25  » Az elnök bejelentette Perneczky Béla miniszteri megbízottként a ma tárgyalás alá kerülő törvényjavaslathoz. Szinyei Merse Jenő [elnök]
516 4 75 1940.01.25  » A miniszterelnök beterjesztette a Legfőbb Állami Számvevőszék elnökének az 1938/39. évre megszavazott hitelekkel szemben az egyes költségvetési fejezeteknél az ezen számadási év első felének végén mutatkozó eltérésekről szóló jelentését és az ahhoz tartozó kimutatásokat, továbbá benyújtotta jelentését az 1939-1940. évi hivatalos statisztikai munkaterv tárgyában Teleki Pál [miniszterelnök]
517 4 75 1940.01.25  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak: Németh Andor [előadó] - Matolcsy Mátyás - Megay Károly - Vágó Pál
518 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Kóródy Tibornak a cenzúrabizottság (Sajtóellenőrző Bizottság) működése tárgyában 1939. november 15-én előterjesztett interpellációjára
519 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Palló Imrének a Literária, kft. pengőkiajánlása és a zsidótörvény kijátszása tárgyában ugyancsak 1939. november 15-én előterjesztett interpellációjára
520 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Abonyi Ferencnek a szervezkedési szabadság és a 3400-as rendelet felfüggesztése tárgyában 1939. augusztus 2-án elmondott interpellációjára
521 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Budinszky Lászónak a gyülekezési jog rendezetlensége és megsértése tárgyában ugyancsak 1939. augusztus 2-án elmondott interpellációjára
522 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Gruber Lajosnak a mezőkövesdi hivatalos közegek törvénytelen eljárása tárgyában, illetve a mezőkövesdi petíció visszavonása körül tapasztalt hatósági túlkapások tárgyában s a budapesti főkapitányság légvédelmi pincéjében őrizetbe vettek ütlegelése tárgyában 1939. szeptember 27-én, illetve 1939. november 15-én
523 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Hubay Kálmánnak a tapolca-balatonfüredi időközi választáson tapasztalt törvénytelenségek és visszaélések tárgyában ugyancsak 1939. november 15-én előterjesztett interpellációjára
524 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Jandl Lajosnak az elmúlt héten történt eseményekkel kapcsolatos letartóztatások tárgyában szintén 1939. november 15-én előterjesztett interpellációjára
525 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Lill Jánosnak az országban folyó bolseviki propaganda tárgyában 1939. november 15-én elmondott interpellációjára
526 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Keck Antal - Maróthy Károlynak a nemzeti szocialista mozgalomban résztvettek internálásának megszüntetése és a 3400-as rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában 1939. szeptember 27-én, illetve 1939. június 28-án
527 4 75 1940.02.25  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza Vajna Gábor robbanóanyagok engedély nélküli gyártása tárgyában 1939. szeptember 27-én előterjesztett interpellációjára.
528 4 75 1940.01.25  » Írásbeli válasz: Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] írásbeli válasza Krancz Rajmundnak az iskolánkivüli magyar népművelés zűrzavarának megszüntetése tárgyában 1939. november 15-én elmondott interpellációjára.
529 4 76 1940.01.26  » A közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette jelentését arról, hogy az ipari munkások külföldre szerződtetésének szabályozása tárgyában kibocsátott 54.692/1939. B. M. sz. rendeletről szóló jelentést letárgyalta
530 4 76 1940.01.26  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Tildy Zoltán - Mátéffy Viktor - Szeder Ferenc
531 4 76 1940.01.26  » Személyes kérdésben felszólalt Patacsi Dénes vitéz
532 4 76 1940.01.26  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését arról, hogy a társulati adóról, a tantiém adóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslatot részleteiben letárgyalta Krúdy Ferenc - Incze Antal - Boér Ágoston - Megay Károly [előadó]
533 4 76 1940.01.26  » A közigazgatási és társadalompolitikai bizottság beterjesztette jelentését arról, hogy a gümőkor és a nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatot részleteiben letárgyalta
534 4 76 1940.01.26  » A közigazgatási bizottság beterjesztette jelentését arról, hogy a belügyminiszternek az 1927 : V. tc. 48. §-ának 2. bekezdése alapján Ungvár thj. városhoz pénzügyi ellenőr kiküldéséről szóló jelentését, valamint a belügyminiszternek az 1927 : V. tc. 48. §-ának 2. bekezdése alapján Munkács megyei városhoz pénzügyi ellenőr kiküldéséről szóló jelentését letárgyalta.
535 4 77 1940.01.30  » Hunyady Ferenc gróf négyheti szabadságot kér egészségének helyreállítása céljából. Törs Tibor [elnök]
536 4 77 1940.01.30  » Gosztonyi Sándor - Kovarcz Emil - Mokcsay Dezső - Zsengellér József képviselő urak önmaguk ellen összeférhetetlenségi bejelentést tettek. Törs Tibor [elnök]
537 4 77 1940.01.30  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Fricke Valér - Pándi Antal - Boér Ágoston - Tóth János - Vásáry István - Csoór Lajos - Sigray István
538 4 77 1940.01.30  » Az elnök bejelentette, hogy összeférhetetlenségi bejelentést tettek önmaguk ellen Gosztonyi Sándor - Kovarcz Emil - Mokcsay Dezső - Zsengellér József
539 4 78 1940.01.31  » Melczer Lilla képviselő egyhónapi szabadságot két gyógykezelés céljából. Tasnádi Nagy András [elnök]
540 4 78 1940.01.31  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat Nagy Ferenc - Papp József - Meixner Emil - Szabó Gyula
541 4 78 1940.01.31  » Írásbeli válasz: Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Halmai János képviselőnek 1939. évi június hó 28-án Kalocsa és környéke egészségügye tárgyában előterjesztett interpellációjára
542 4 78 1940.01.31  » Írásbeli válasz: Hóman Bálint [vallási és közoktatásügyi miniszter] - Bajcsy-Zsilinszky Endre képviselőnek 1939. évi november 29-én a középiskoláinkban tapasztalható súlyos visszásságok tárgyában előterjesztett interpellációjára
543 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az iskolánkívüli népművelés előadásain űzött politizálás tárgyában. Krancz Rajmund - Hóman Bálint [vallási és közoktatásügyi miniszter] válasza
544 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi, a belügy-, valamint a pénzügyminiszterhez az egyházi adózás és párbérfizetési kötelezettség tárgyában. Forster György - Hóman Bálint [vallási és közoktatásügyi miniszter] válasza
545 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a visszacsatolt területeken épült adómentes házak téves megadóztatásáról. Gürtler Dénes
546 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a belügy- és az igazságügyminiszterhez a szervezett, sorozatos politikai orvtámadások tárgyában. Meskó Zoltán
547 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági lakosság öregségi biztosítása terén tapasztalt sérelmek tárgyában. Matolcsy Mátyás - Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza
548 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a Magyar Élet Pártja székházának vásárlása tárgyában. Paczolay György
549 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez az építőtakarékok körül történt visszaélések tárgyában. Közi Horváth József - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
550 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a honvédelmi miniszterhez az állatértékesítés válsága tárgyában. Váczy József - Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza
551 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a magyar királyi államrendőrség budapesti politikai osztályán újabban végrehajtott megveretésekről. Gruber Lajos - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
552 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a Nyilaskeresztes Párt ellen indított hazug sajtóhadjárat ügyében. Gruber Lajos
553 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a magyar nemzet külpolitikai érdekeit veszélyeztető sajtópropaganda tárgyában. Keck Antal
554 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a külügyminiszterhez az erdélyi székelység tarthatatlan helyzete tárgyában. Vajna Gábor
555 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a tárcanélküli miniszterhez és a miniszterelnökhöz a visszacsatolt területeken a magánalkalmazottak nyugdíjigényeit sértő rendelkezések megszűntetése tárgyában. Budinszky László - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
556 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Hős-utcai és az Auguszta-telepi antiszociális viszonyokról. Wirth Károly - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
557 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint az iparügyi miniszterhez a kisgyóni bányamunkások fizetése tárgyában. Papp József
558 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a légvédelmi tüzérség csapatainak felvidéki emlékéremmel való ellátása tárgyában. Vajna Gábor
559 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a törvényhozói szólásszabadság és az ezt sértő rendelkezések megváltoztatása tárgyában. Budinszky László
560 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a kormányhoz a tizenegyheti katonai szolgálatot teljesítő honvédegyének polgári életben élvezett fizetésének rendezése tárgyában. Pálffy József gróf
561 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a választásra jogosultak névjegyzékének kiigazításával kapcsolatban tapasztalt visszaélésekről. Jandl Lajos
562 4 78 1940.01.31  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a herceg Esterházy-hitbizomány erdőgazdaságánál tapasztalható antiszociális állapotok tárgyában. Eitner Ákos
563 4 79 1940.02.01  » Krantz Raymund szabadságot kér katonai szolgálat miatt. Szinyei Merse Jenő [elnök]
564 4 79 1940.02.01  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat. Laky Dezső - Malasits Géza - Porubszky Géza - Apponyi György gróf - Vay Miklós báró - Pinkovich József
565 4 80 1940.02.08  » Szalay László - Kovách Gyula végleg igazolt képviselők. Tasnádi Nagy András [elnök]
566 4 80 1940.02.08  » Beretvás István kunszentmiklósi választókerületi képviselő 1940. 02. 06. lemondott. Tasnádi Nagy András [elnök]
567 4 80 1940.02.08  » Molnár Dezső szabadságot kér katonai szolgálat miatt. Tasnádi Nagy András [elnök]
568 4 80 1940.02.08  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentését több képviselő mentelmi ügyében. Gruber Lajos - Hajovics Péter - Mezey Lajos - Rajniss Ferenc - Abonyi Ferenc - Bobory György vitéz - Bodor Márton - Csorba Sándor - Eitner Ákos - Eitner Sándor ifj. - Hellenbach Gottfried (vitéz, báró) - Horváth Zoltán - Keck Antal - Krancz Rajmund - Milotay István - Mokcsay Dezső - Müller Antal - Nagy Ferenc - Rapcsányi László - Szentiványi Lajos - Széchenyi Lajos gróf
569 4 80 1940.02.08  » Bemutatja a 36 tagú országos bizottság elnökének előterjesztését a bizottság 1939 június 28-tól 1939 december 20-ig terjedő idő alatt kifejtett műküdéséről szóló jelentése tárgyában.
570 4 80 1940.02.08  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat Meskó Zoltán - Leel-Őssy Árpád vitéz - Rapcsányi László - Haulik György - Lázár Imre - Temesváry Imre
571 4 80 1940.02.08  » Az igazságügyminiszter benyújtotta a magyar királyi külképviseleti hatóságok okiratkiállítási és okirathitelesítési hatáskörével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
572 4 80 1940.02.08  » A Közigazgatási Bíróság érvénytelennek nyilvánította a jászapáti kerületben képviselővé választást. Orosz Mihály
573 4 80 1940.02.08  » A kunszentmiklósi választókerületben a képviselői mandátumáról lemond: Beretvás István
574 4 81 1940.02.09  » Tóth József végleg igazolt képviselő. Szinyei Merse Jenő [elnök]
575 4 81 1940.02.09  » Mühl Henrik szabadságot kér katonai szolgálat miatt. Szinyei Merse Jenő [elnök]
576 4 81 1940.02.09  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat Serényi Miklós gróf - Csorba Sándor - Gosztonyi Sándor - Korvacz Emil - Gesztelyi Nagy László - Varga Béla - Bodor Márton - B. Szabó István
577 4 82 1940.02.13  » A zárszámadás-vizsgáló bizottság beterjesztette jelentését a magyar állam 1937/38. évi zárszámadásáról és a magyar királyi Legfőbb Állami Számvevőszéknek úgy a zárszámadásra, mint a törvényhozás által az 1937/38. költségvetési évre engedélyezett hitelekkel szemben az 1937/38. év első, ill. második félévének végén mutatkozó eltérésekre vonatkozólag beadott jelentései tárgyában
578 4 82 1940.02.13  » A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak: Tauffer Gábor - Teleki Mihály (vitéz gróf ) [földmívelésügyi miniszter] - Horváth Géza
579 4 82 1940.02.13  » A honvédelmi miniszter beterjesztette a magyar királyi honvédség felső vezetésének átszerezése következtében szükséges rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter]
580 4 83 1940.02.14  » A Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. október27-én kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről a külügyminiszter törvényjavaslata Makkai János [előadó] - Csáky István gróf [külügyminiszter]
581 4 83 1940.02.14  » ĺrásbeli választ adott Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Matolcsy Mátyásnak 1939 augusztus 2-án, a földreform elsikkadása tárgyában előterjesztett interpellációjára.
582 4 83 1940.02.14  » ĺrásbeli választ adott Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Tatár Imrének ifj. 1939. november 15-én, az országos árkormánybiztos 8201/1939. szám alatt kiadott rendeletének rendezése tárgyában előterjesztett interpellációjára.
583 4 83 1940.02.14  » ĺrásbeli választ adott Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Tóth Jánosnak 1939. november 29-én a tej árának megállapítása tárgyában előterjesztett interpellációjára.
584 4 83 1940.02.14  » ĺrásbeli választ adott Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Szeder Ferencnek 1939. november 22-én a bátaszéki tagosítás tárgyában előterjesztett interpellációjára.
585 4 83 1940.02.14  » Írásbeli válasz interpellációra: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Bajcsy-Zsilinszky Endre 1939. november 29-én a falusi adóbehajtások, az adóbehajtások állítólagos kíméletlenségének megszüntetése tárgyában előterjesztett interpellációjára.
586 4 83 1940.02.14  » Írásbeli válasz interpellációra: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Malolcsy Mátyásnak 1939. október 11-én a gyümölcsszesztermelés terén tapasztalható visszásságok tárgyában előterjesztett interpellációjára.
587 4 83 1940.02.14  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a lakásínség és az építőipari válság megszüntetése tárgyában Malasits Géza
588 4 83 1940.02.14  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a kultuszminisztérium vállalt kötelezettségeinek teljesítése tárgyában. Vásáry István - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] válasza
589 4 83 1940.02.14  » Interpelláció: A belügy-, valamint a kereskedelem és közlekedésügyi miniszterhez a Budapest Székesfővárosi Autóbuszüzemnél tapasztalható anomáliák tárgyában Gruber Lajos
590 4 83 1940.02.14  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Párizsi Kurir című lap terjesztésével kapcsolatos mulasztásokról Jandl Lajos
591 4 83 1940.02.14  » A magyar királyi honvédség felső vezetésének átszerezése következtében szükséges rendelkezésekről a honvédelmi és igazságügyminiszter törvényjavaslata Somogyváry Gyula vitéz [előadó] - Bartha Károly [honvédelmi miniszter] - Radocsay László [igazságügyminiszter]
592 4 83 1940.02.14  » A felvidéki és kárpátaljai területek visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályozásáról a külügyminiszter törvényjavaslata Makkai János [előadó] - Csáky István gróf [külügyminiszter]
593 4 84 1940.02.15  » Prokopecz József távolmaradásának bejelentése hófúvás miatt. Szinyei Merse Jenő [elnök]
594 4 84 1940.02.15  » Huszovszky Lajos végleg igazolt képviselő Szinyei Merse Jenő [elnök]
595 4 84 1940.02.15  » A belügyminiszter jelentése az 1927. V. tc. 48. paragrafusának 2. bekezdése alapján Ungvár thj. városhoz pénzügyi ellenőr kiküldése tárgyában Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter]
596 4 84 1940.02.15  » A belügyminiszter jelentése az ipari munkások külföldre szerződtetése szabályozása tárgyában kibocsátott 54.692/1939. B.M. számú rendeletéről Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Temesváry Imre [előadó]
597 4 84 1940.02.15  » A belügyminiszter bejelentette Komárom szabad királyi városhoz pénzügyi ellenőr kiküldése tárgyában kelt jelentését Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
598 4 84 1940.02.15  » A belügyminiszter jelentése az 1927:V. tc. 48. paragrafusának 2. bekezdése alapján Munkács megyei jogú városhoz pénzügyi ellenőr kiküldése tárgyában Boér Ágoston [előadó] - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
599 4 84 1940.02.15  » A véderő, közjogi és igazságügyi együttes bizottságok beterjesztették jelentésüket a magyar királyi honvédség felső vezetésének átszervezése következtében szükséges rendelkezésekről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásáról
600 4 84 1940.02.15  » A biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat. Hozzászóltak: Inántsy-Pap Elemér [előadó] - Szőllősi Jenő - Tóth András vitéz - Mosonyi Kálmán - Temesváry Imre - Vajna Gábor - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
601 4 84 1940.02.15  » Döntés a gümőkor és a nemibetegségek elleni védekezésről, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes paragrafusairól. Hozzászólt: Intze Antal [előadó]
602 4 85 1940.02.16  » Döntés a társulati adóról, a tantiém adóról, valamint a társulati vagyonadóról szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Krúdy Ferenc [előadó]
603 4 85 1940.02.16  » A képviselőház egyes bizottságaiban és a 36 tagú országos bizottságban üresedésben levő tagsági helyeknek választás útján való betöltése. Hunyady Ferenc vitéz gróf [földmívelésügyi bizottság] - Börcs János [könyvtári- és múzeumi bizottság] - Gacs János [könyvtári- és múzeumi bizottság] - Stitz János [könyvtári- és múzeumi bizottság] - Kunder Antal [közgazdasági és közlekedésügyi bizottság] - Csorba Sándor [közigazgatási bizottság]- Thassy Kristóf [közigazgatási bizottság] - Hunyady Ferenc vitéz gróf [közjogi bizottság] - Huszovszky Lajos [közoktatásügyi bizottság]- Melczer Lilla [közoktatásügyi bizottság] - Zeöld Imre Péter [közoktatásügyi bizottság] - Hunyady Ferenc vitéz gróf [külügyi bizottság] - Kunder Antal [külügyi bizottság] - Benkő Géza [mentelmi bizottság] - Csorba Sándor [naplóbíráló bizottság] - Hunyady Ferenc vitéz gróf [pénzügyi bizottság] - Kunder Antal [pénzügyi bizottság] - Börcs János [zárszámadásvizsgáló bizottság] - Kölcsey István [36-os Országos Bizottság, gazdasági]
604 5 86 1940.02.27  » A honvédelmi miniszter benyújtotta a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912: XXXIII. tc. 67 §-ának helyébe lépő rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter]
605 5 86 1940.02.27  » A miniszterelnök benyújtotta a vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
606 5 86 1940.02.27  » Az elnök bemutatta a jászapáti választókerületben megválasztott Fáy András képviselői megbízólevelét Tasnádi Nagy András [elnök]
607 5 87 1940.02.28  » A közjogi bizottság beterjesztette jelentését a vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Ujfalussy Gábor vitéz [előadó]
608 5 87 1940.02.28  » A vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslat Ujfalussy Gábor vitéz [előadó]
609 5 87 1940.02.28  » Az elnök ünnepélyes megemlékezése vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr országlásának huszadik évfordulója alkalmából Tasnádi Nagy András [elnök]
610 5 88 1940.02.29  » Az elnök bemutatta a kunszentmiklósi választókerületben megválasztott Molnár Lajos képviselői megbízólevelét Tasnádi Nagy András [elnök]
611 5 88 1940.02.29  » Személyes kérdésben felszólalt Szöllősi Jenő
612 5 88 1940.02.29  » A vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslat megszavazása
613 5 89 1940.03.05  » A magyar állam 1937/38. évi zárszámadásáról és a Legfőbb Állami Számvevőszéknek úgy a zárszámadásra, mint a törvényhozás által az 1937/38. költségvetési évre engedélyezett hitelekkel szemben az 1937/38. év első, ill. második félévének végén mutatkozó eltérésekről szóló jelentése Horváth Ferenc [előadó] - Vásáry István - Esterházy Móric gróf - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
614 5 89 1940.03.05  » A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912: XXXIII. tc. 67 §-ának helyébe lépő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Somogyváry Gyula vitéz [előadó]
615 5 89 1940.03.05  » A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931: XXVI. tc., valamint az ezt kiegészítő és módosító 1932:VII., továbbá az 1939:VIII. törvénycikkben meghosszabbított felhatalmazás alapján kiküldött 36 tagú országos bizottság 1939. június 28-tól 1939. december 20-ig terjedő időszak alatt kifejtett működéséről szóló jelentése Ronkay Ferenc [előadó]
616 5 89 1940.03.05  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit Mezey Lajos (186. és 187. sz.) - vitéz Bobory György (188. sz.) - Eitner Ákos (189. sz.) - vitéz báró Hellenbach Gottfried (190. sz.) - Horváth Zoltán (191. sz.) - Milotay István (192. sz.) - Rapcsányi László (193. sz.) - Rajniss Ferenc (194. sz.) - Keck Antal (195. sz.) - Nagy Ferenc és Szentiványi Lajos (196. sz.) - gróf Széchenyi Lajos és Abonyi Ferenc (197. sz.) - Rajniss Ferenc (198. sz.) - Mokcsay Dezső (199. sz.) - Csorba Sándor (200. sz.) - Gruber Lajos (201. sz.) - Müller Antal (202. sz.) - Hajovics Péter (203. sz.) - ifj. Eitner Sándor (204. sz.) - Bodor Márton (205. sz.) - Krancz Rajmund (206. sz.) - Gruber Lajos (207. sz.) képviselők mentelmi ügyében, illetve Gruber Lajos és Gál Csaba - ifj. Eitner Sándor - Tauffer Gábor képviselők egy-egy rendbeli mentelmi ügyében Zerinváry Szilárd [előadó] - Budinszky László (206. sz.)
617 5 89 1940.03.05  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Tahy László elhunytáról Szinyei Merse Jenő [elnök]
618 5 89 1940.03.05  » A földmívelésügyi miniszter beterjesztette a törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslatot, továbbá a szarvasmarhák törzskönyvezésének egységesség tétele tárgyában Rómában 1936. október 14-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
619 5 89 1940.03.05  » Döntés a magyar királyi honvédség felső vezetésének átszervezése következtében szükséges rendelkezésekről szóló törvényjavaslatnak a bizottságon által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Somogyváry Gyula vitéz [előadó] - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter]
620 5 89 1940.03.05  » A kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott iparügyi miniszter beterjesztette a könyveknek, zeneműveknek és térképeknek árleszállításos árusításáról szóló törvényjavaslatot Varga József [iparügyi miniszter]
621 5 90 1940.03.06  » Az elnök Bertalan Kálmánt, Meixner Emilt és Ilovszky Jánost végleg igazolt képviselőknek jelenti ki Törs Tibor vitéz [elnök]
622 5 90 1940.03.06  » A közgazdasági és közlekedésügyi, valamint a pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését az 1939-1940. évi statisztikai munkaterv tárgyában a magyar királyi miniszterelnök által készített jelentéssel kapcsolatban Miskolczy István [előadó]
623 5 90 1940.03.06  » A polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában 1938. június 18-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Vályi Lajos [előadó]
624 5 90 1940.03.06  » A magyar királyi külképviseleti hatóságok okiratkiállítási és okirathitelesítési hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat Somogyi Ferenc [előadó]
625 5 90 1940.03.06  » A külügyi bizottság beterjesztette jelentését a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. október 27-én kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről a szóló törvényjavaslat tárgyában Makkai János [előadó]
626 5 90 1940.03.06  » A véderő- és igazságügyi bizottság beterjesztette jelentését a honvédelmi katonai perrendtartásról szóló 1912: XXXIII. tc. 67 §-ának helyébe lépő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyában Somogyváry Gyula vitéz [előadó]
627 5 90 1940.03.06  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit Gruber Lajos és Gál Csaba (220. sz.) - ifj. Eitner Sándor (221. sz.) - Tauffer Gábor (222. sz.) képviselők mentelmi ügyében Tóth András vitéz [előadó] - Budinszky László (220. sz.)
628 5 90 1940.03.06  » A külügyi, igazságügyi, közigazgatási és közlekedésügyi valamint pénzügyi bizottság benyújtotta együttes jelentését a felvidéki és kárpátaljai területek visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyában Makkai János [előadó]
629 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Simon Ferencnek a volt úrbéres községek földbirtokainak elkülönítését a politikai községtől 1923. évi május hó 25-én 51.444. szám alatt kelt rendelkezésének végrehajtása tárgyában 1939. november 22-én előterjesztett interpellációjára
630 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Vásáry Istvánnak a mezőgazdaság és az ipar áralakulása, valamint a mezőgazdasági termelés zavartalan folyamatának biztosítása tárgyában 1939. december 13-án előterjesztett interpellációjára
631 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Tóth Jánosnak a cukorrépatermelés terén tapasztalt sérelmek tárgyában 1940. január 17-én előterjesztett interpellációjára
632 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Eitner Ákosnak a letenyei járásban a herceg Esterházy hitbizomány erdőgazdaságában uralkodó antiszociális állapotok tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
633 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: vitéz Bartha Károly [honvédelmi miniszter] Baky Lászlónak az 1901-1904. évfolyamba tartozó póttartalékos orvosok behívásának tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
634 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: vitéz Bartha Károly [honvédelmi miniszter] Pálffy József grófnak a közszolgálati alkalmazottakat a katonai szolgálat alatt megillető, alkalmazásukkal egybekötött illetmények tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
635 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Pál [miniszterelnök] Paczolay Györgynek a Magyar Élet Pártja székházának vásárlása tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
636 5 90 1940.03.06  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] Gruber Lajosnak a keresztény kiskereskedők áruval való ellátásának kérdésében 1940. január 17-én előterjesztett interpellációjára
637 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez a peticionális jog revíziója és a peticionálók védelme tárgyában Maróthy Károly
638 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a külkereskedelmi hivatal berlini kirendeltsége vezetőjének némely dolga tárgyában. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter válasza Maróthy Károly - Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter]
639 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint pénzügyminiszterhez a vasúti munkásság fizetésrendezése és családi bérpótléka tárgyában Közi Horváth József
640 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a magyar filmgyártás körül tapasztalható hiányok és hibák tárgyában Keck Antal
641 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a belügy-, a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint a földmívelésügyi miniszterhez a makói Fakszházakra kitűzött tömeges árverések tárgyában Szöllősi Jenő
642 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a hadirokkantak, hadiözvegyek egyes panaszai tárgyában Csoór Lajos
643 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a külügyminiszterhez az 1914-18-as világháborúból ismeretes Benes-féle »csehszlovák« propagandának ismétlődési kísérlete tárgyában. A külügyminiszter válasza Közi Horváth József - Csáky István gróf [külügyminiszter]
644 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorrépatermelő gazdák ügyében Prokopecz József
645 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: az iparügyi és a belügyminiszterhez a zalavármegyei elsőfokú iparhatóság egyes intézkedései tárgyában Eitner Ákos
646 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez és a miniszterelnökhöz a földbirtokreform elodázása tárgyában. A miniszterelnök válasza Matolcsy Mátyás - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
647 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a kunszentmiklósi időközi választáson Pest megye főispánja által elkövetett választási visszaélések tárgyában Matolcsy Mátyás
648 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a belügyminiszterhez államrendőrségi detektíveknek csendőrségi működési területen való működése tárgyában Baky László
649 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez a kunszentmiklósi időközi választáson a kormánypárt részéről alkalmazott törvényellenes propaganda és politikai rágalmazások tárgyában Paczolay György
650 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a kunszentmiklósi időközi választáson a választási törvénnyel történt visszaélések tárgyában Baky László
651 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a szőlősgazdák rézgálic-ellátásának biztosítása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Tóth János - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
652 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez Taffler-Györgyei Klára zsidó birtokának parcellázása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Tóth János - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
653 5 90 1940.03.06  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez tavaszi vetőmagellátás tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Tildy Zoltán - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
654 5 91 1940.03.12  » A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásról szóló 1912: XXXIII. tc. 67 §-ának helyébe lépő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat részleteiben való megszavazása Somogyváry Gyula vitéz [előadó]
655 5 91 1940.03.12  » Az állandó igazoló bizottság benyújtotta jelentését Radocsay László, Csorba Sándor, vitéz Hunyady Ferenc gróf, Börcs János, Fáy István, Molnár Lajos, és Zeöld Imre Péter megbízólevelének megvizsgálásáról, továbbá arról, hogy Mocsáry Ödön ideiglenes tagsága megszűnt Makkai János [előadó]
656 5 91 1940.03.12  » A Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. október27-én kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről a külügyminiszter törvényjavaslat részleteiben való megszavazása Makkai János [előadó]
657 5 91 1940.03.12  » A törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat Meixner Emil [előadó] - Matolcsy Mátyás - Jurcsek Béla - Váczy József
658 5 91 1940.03.12  » A felvidéki és kárpátaljai területek visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat részleteiben való megszavazása Makkai János [előadó]
659 5 91 1940.03.12  » Az igazságügyi, és külügyi bizottság benyújtotta együttes jelentését a magyar királyi külképviseleti hatóságok okirat kiállítási és okirat hitelesítési hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat tárgyában Somogyi Ferenc [előadó]
660 5 91 1940.03.12  » A földmívelésügyi, igazságügyi és pénzügyi egyesített bizottság beterjesztette jelentését a kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyalása során a felsőház által elfogadott és a képviselőházhoz áttett módosítások tárgyában Németh Andor [előadó]
661 5 91 1940.03.12  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság Mokcsay Dezső, Kovarcz Emil, Gosztonyi Sándor és Zsengellér József bejelentése tárgyában hozott határozatának tárgyában hozott határozatának felolvasása
662 5 91 1940.03.12  » A földmívelésügyi és társadalompolitikai bizottság beterjesztette együttes jelentését a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat tárgyában Németh Andor [előadó]
663 5 91 1940.03.12  » Az igazságügyi, és külügyi bizottság benyújtotta együttes jelentését a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában 1938. június 18-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Vályi Lajos [előadó]
664 5 91 1940.03.12  » A földmívelésügyi bizottság beterjesztette jelentését a földmívelésügyi miniszterhez az 1935:IV. tc. 38 §-ának 7 bekezdése értelmében az 1938. évre megállapított rendkívüli fahasználatok mértékéről szóló jelentése tárgyában Hendrey József [előadó]
665 5 92 1940.03.13  » Az elnök bemutatta és elutasította Bay Gábor munkácsi lakos R. Vozáry Aladár képviselő ellen írásban tett összeférhetetlenségi bejelentését Szinyei Merse Jenő [elnök]
666 5 92 1940.03.13  » Döntés a magyar királyi külképviseleti hatóságok okirat kiállítási és okirat hitelesítési hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Somogyi Ferenc [előadó]
667 5 92 1940.03.13  » Az 1935:IV. tc. 38. §-ának 7. bekezdése értelmében az 1938. évre megállapított rendkívüli fahasználatok mértékéről szóló földmívelésügyi miniszteri jelentés Hendrey József [előadó]
668 5 92 1940.03.13  » A törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat Boér Ágoston - Csoór Lajos
669 5 92 1940.03.13  » Döntés a kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének előmozdításáról s más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslatnak a felsőház által módosított és a képviselőházhoz áttett egyes szakaszairól Máriássy Mihály [előadó]
670 5 92 1940.03.13  » Döntés a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Németh Andor [előadó]
671 5 92 1940.03.13  » Döntés a polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában 1938. június 18-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Vályi Lajos [előadó]
672 5 92 1940.03.13  » A miniszterelnök beterjesztette a minisztérium jelentését a magyar Szent Koronához visszacsatolt területeknek az országgal való egyesítéséről szóló 1938:XXXIV.tc. 4. §-ában, illetőleg a Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal való egyesítéséről szóló 1939:VI.tc. 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott minisztériumi rendeletekről Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
673 5 92 1940.03.13  » Interpellációra írásbeli válasz: a Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] Budinszky Lászlónak Végh Károly diósjenői elemiiskolai igazgató-tanító ügyében 1939. december 13-án előterjesztett interpellációjára
674 5 92 1940.03.13  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Papp Józsefnek a hústalan napok elrendelése tárgyában 1940. január 17-én előterjesztett interpellációjára
675 5 92 1940.03.13  » Interpellációra írásbeli válasz: gróf Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] Maróthy Károlynak a földtörvénnyel való pártvisszaélés tárgyában 1940. január 17-én előterjesztett interpellációjára
676 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi és az igazságügyminiszterhez a cseh uralom alatt a Felvidéken a községek között felmerült peres ügyek tárgyában. Az igazságügyminiszter válasza Haulik György - Radocsay László [igazságügyminiszter]
677 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a cipész- és csizmadiakisiparosok anyag- és hitelellátása tárgyában ifj. Tatár Imre
678 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a kormányhoz a zsidó birtokok kisemberek részére, juttatásának rendezése tárgyában ifj. Tatár Imre
679 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az elmebetegek ápolási költségei terén tapasztalható sérelmek tárgyában Matolcsy Tamás
680 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez az italmérési engedélyek kiadása körüli visszásságok tárgyában Csoór Lajos
681 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a vallás-és közoktatásügyi miniszterhez a szülészeti klinikák ágyhiánya tárgyában. A vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza Konkoly-Thege Kálmán - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter]
682 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a budapesti ügetőversenypályán folyó visszaélések tárgyában. Vitéz Lukács Béla földmívelésügyi államtitkár válasza Palló Imre - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár]
683 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a budapesti lakáskérdés tárgyában. A belügyi államtitkár válasza Bródy Ernő - Bonczos Miklós vitéz [belügyi államtitkár]
684 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez báró Fiáth Pálné birtokának bérbeadásánál történt visszaélés tárgyában. Vitéz Lukács Béla földmívelésügyi államtitkár válasza Papp József - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár]
685 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a bácskai mezőgazdasági munkásságot és szőlősgazdákat ért fenyegető sérelmek tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Palló Imre - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
686 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a pénzügy- és a belügyminiszterhez a nyíregyházi közhatóságok által fizetett alacsony munkabérek tárgyában Kóródy Tibor
687 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a békéscsabai rendőrkapitányság vezetőjének, dr. Bordás Árpádnak hivatali minőségben elkövetett túlkapásai tárgyában Bodor Márton
688 5 92 1940.03.13  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a tolnavármegyei Belecska község tanítójának minősíthetetlen viselkedése tárgyában Jandl Lajos
689 5 93 1940.03.14  » Az elnök bemutatta az igazságügyminiszter átiratát a gróf Széchenyi Lajos képviselőre vonatkozó háromrendbeli jogerős ítéletről. A bejelentést az állandó összeférhetetlenségi bizottság fogja elbírálni Tasnádi Nagy András [elnök]
690 5 93 1940.03.14  » A kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének előmozdításáról és más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslatnak a két ház együttes bizottságai által megállapított 3. §-a tárgyában született jelentés előterjesztése Máriássy Mihály [előadó]
691 5 94 1940.04.02  » Az elnök Gergelyffy Andrást, Fáy Istvánt és Molnár Lajost végleg igazolt képviselőknek jelenti ki Tasnádi Nagy András [elnök]
692 5 94 1940.04.02  » Az elnök bemutatta Holota János képviselő lemondó levelét Tasnádi Nagy András [elnök]
693 5 94 1940.04.02  » Döntés a kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének előmozdításáról és más földbirtok-politikai rendelkezésekről szóló törvényjavaslatnak a két Ház együttes bizottságai által elfogadott 3. §-áról. Az együttes bizottság módosításainak ismertetése Máriássy Mihály [előadó]
694 5 94 1940.04.02  » A törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat Megay Károly - Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - ifj. Tatár Imre - Pápai István - Sigray István - Csizmadia András - Kövér János
695 5 94 1940.04.02  » Holota János lemond képviselői mandátumáról Tasnádi Nagy András [elnök]
696 5 95 1940.04.03  » A törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat Lázár Imre - Piukovich József - Horváth István
697 5 95 1940.04.03  » Az elnök bemutatta a vitéz Jaross Andor tárca nélküli miniszter felmentését közlő miniszteri átiratot Szinyei Merse Jenő [elnök]
698 5 95 1940.04.03  » Az elnök bemutatta Radák László képviselő szabadságkérő levelét Szinyei Merse Jenő [elnök]
699 5 95 1940.04.03  » Az elnök indítványára Ház elhatározta, hogy tagjai az árvízsúlytotta vidék lakossága érdekében a Kormányzó Ő Főméltóságának felhívására meginduló gyűjtéshez hozzájárulnak Szinyei Merse Jenő [elnök]
700 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] Váczy Józsefnek az állatértékesítés válsága tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
701 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] Vajna Gábornak a légvédelmi tüzérség csapatainak Felvidéki Emlékéremmel való ellátásának tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
702 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] Csoór Lajosnak a hadirokkant, illetve hadiözvegyi cím használatának tárgyában 1940. március 6-án előterjesztett interpellációjára
703 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Maróthy Károlynak egy kilencgyermekes család kilakoltatása ügyében előterjesztett interpellációjára
704 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Csoór Lajosnak az italmérési engedélyek kérelmezéslnek nehézségei tárgyában 1940. március 13-án előterjesztett interpellációjára
705 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Gruber Lajosnak a tatai járási védett birtok felügyeleti hatóság furcsa személyi összetétele és törvénytelen intézkedései tárgyában előterjesztett interpellációjára
706 5 95 1940.04.03  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] Közi Horváth Józsefnek a vasúti munkásság fizetésrendezése és családi bérpótléka tárgyában előterjesztett interpellációjára
707 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz egyes sajtópolitikai intézkedések tárgyában. A miniszterelnök válasza Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
708 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz egy szállodaigazgató és egy király érthetetlen eltüntetése tárgyában. A miniszterelnök válasza Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
709 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a második zsidótörvény végrehajtása tárgyában Maróthy Károly
710 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a földmivelésügyi és a pénzügyminiszterhez az árvízkársújtotta gazdák megsegítése tárgyában ifj. Tatár Imre
711 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a zsidóság által megszerezhető kivételezések által bekövetkezett károk megszűntetése tárgyában ifj. Tatár Imre
712 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez az élelmiszer- és közszükségleti cikkek drágulásának megakadályozása és a munkabéreknek a drágulás arányában való emelése tárgyában Malasits Géza
713 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a bányamunkások legkisebb bérének megállapítása tárgyában Wirth Károly
714 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a vas- és fémipari munkások egyes kategóriái részére megállapított munkabér minimálásának revíziója tárgyában Wirth Károly
715 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a földmívelésügyi, a pénzügy- és az igazságügyminiszterhez a szőlő- és gyümölcstermelő gazdákat ért elemi csapások és vadkárok ügyében Paczolay György
716 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a miniszterelnök úr kassai beszédében lefektetett politikai irányelvek tárgyában Matolcsy Mátyás
717 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a vízkárosultak számára nyújtandó kamatmentes építési hitelek és adóengedmények tárgyában Matolcsy Mátyás
718 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a zsidótörvény végrehajtása ügyében a fényképésziparban Reibel Mihály
719 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a méhetető cukor ügyében Reibel Mihály
720 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a belügy-, a földmívelésügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez az árvízkárosultak megsegítése tárgyában. A belügyminiszter válasza Mester Miklós - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
721 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a belügyminiszterhez államrendőrségi tisztviselők áthelyezése tárgyában. A belügyminiszter válasza Vajna Gábor - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
722 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a honvédelmi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a magyar hősi kultusz ápolása tárgyában. Fáy István vallás- és közoktatásügyi államtitkár válasza, egyben a honvédelmi miniszter megbízásából is Vajna Gábor - Fáy István [vallás- és közoktatásügyi államtitkár]
723 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a békéscsabai rendőrség vezetőjének, dr. Bordás Árpádnak hivatali hatalommal való visszaélése tárgyában Bodor Márton
724 5 95 1940.04.03  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a falu népével való bánásmód, különös tekintettel a kazári (Nógrád vm.) esetre Budinszky László
725 5 96 1940.04.04  » Az elnök bemutatta Eckhardt Tibor és Pongrácz Lajos képviselők szabadságkérő leveleit Törs Tibor [elnök]
726 5 96 1940.04.04  » A szarvasmarhák törzskönyvezésének egységessé tétele tárgyában Rómában 1936. évi október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Megay Károly [előadó]
727 5 96 1940.04.04  » A könyveknek, zeneműveknek és térképeknek árleszállítás hirdetésével árusításáról szóló törvényjavaslat Stitz János [előadó]
728 5 96 1940.04.04  » A miniszterelnök jelentése az 1939-1940. évi hivatalos statisztikai munkaterv tárgyában Bencs Zoltán [előadó]
729 5 96 1940.04.04  » A törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat Plósz István - Bertalan Kálmán - Pataky László - Nagy Ferenc - Esterházy Móric gróf
730 5 97 1940.04.16  » Az elnök bemutatta Nánássy Imre képviselő szabadságkérő levelét Tasnádi Nagy András [elnök]
731 5 97 1940.04.16  » A pénzügyminiszter beterjesztette jelentését a biztosító magánvállalatok életbiztosítási díjtartalékának fedezetéül szolgáló értékpapírok értéke tárgyában kiadott 2310/1940. M. E. sz. rendeletről Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
732 5 97 1940.04.16  » A pénzügyminiszter beterjesztette az egyenes adókra vonatkozó egyes törvénye rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről, az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Hágában 1938. november 15-én kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot, a Bukarestben 1937. október 28-án, 1932. június 16-án, 1937 október 28-án kelt magyar-román egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat. Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
733 5 97 1940.04.16  » A külügyminiszter beterjesztette a Yeniköyben 1934. augusztus 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről, a Teheránban 1937. december 18-án kelt magyar-iráni barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről, az Ankarában 1938. november 2-án kelt magyar-iraki szerződés becikkelyezéséről és az Ankarában 1938. július 18-án kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat Csáky István gróf [külügyminiszter]
734 5 97 1940.04.16  » Az igazságügyminiszter beterjesztette az egyes igazságügyi szervezeti rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
735 5 97 1940.04.16  » A külügyminiszter beterjesztette Tökölianum és Angelianum alapítványokat, valamint a Julian Egyesület iskoláit érintő ügyek végleges rendezése tárgyában Budapesten, 1939. június 28-án kelt magyar-jugoszláv egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat, végül az 1936. évi XXXIV. tc. alapján egyes külállamokkal kereskedelmi és forgalmi viszonyainkat szabályzó egyezmények tárgyában 1938 év folyamán tett rendeleti intézkedésekről szóló jelentését Csáky István gróf [külügyminiszter]
736 5 97 1940.04.16  » A vallás- és közoktatásügyi miniszter beterjesztette a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1940. március 13-án kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter]
737 5 97 1940.04.16  » A földmívelésügyi és külügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a szarvasmarhák egységes törzskönyvelésének tárgyában Rómában 1936. évi október 14-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Megay Károly [előadó]
738 5 97 1940.04.16  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a magyar királyi pénzügyminiszternek a biztosítási szaktanács szervezete és hatásköre tárgyában kiadott 450/1939. M.E. sz. rendeletről és a 90/1940. M.E. sz. rendeletről szóló jelentései tárgyában Inántsy-Pap Elemér [előadó]
739 5 97 1940.04.16  » A földmívelésügyi és közigazgatási bizottság beterjesztette együttes jelentését a törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslat tárgyában Meixner Emil [előadó]
740 5 97 1940.04.16  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit Hubay Kálmán - Spák Iván - Gruber Lajos - Kovarcz Emil - Krantz Rajmund - Meskó Zoltán - gróf Serényi Miklós - Abonyi Ferenc - Baky László - Bodor Márton - vitéz báró Helleubach Gottfried - Kovách Gyula - Makkai János - Maróthy Károly - Matolcsy Mátyás - Mosonyi Kálmán - Mühl Henrik - Nyireő Andor - Palló Imre - Rapcsányi László - Széchenyi Lajos gróf - ifj. Tatár Imre - Tóth János - Vágó Pál - Zsengellér József képviselők mentelmi ügyében Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
741 5 97 1940.04.16  » A közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a könyveknek, zeneműveknek és térképeknek árleszállítás hirdetésével árusításáról szóló törvényjavaslat tárgyában Stitz János [előadó]
742 5 98 1940.04.19  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Hajovics Péter elhunytáról Szinyei Merse Jenő [elnök]
743 5 98 1940.04.19  » Az elnök bemutatta a földmívelésügyi miniszter átiratát a gróf Széchenyi Lajos képviselő által kötött adásvételi szerződésről. A bejelentést az állandó összeférhetetlenségi bizottság fogja elbírálni Szinyei Merse Jenő [elnök]
744 5 98 1940.04.19  » A Yeniköyben 1934. augusztus 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Makkai János [előadó]
745 5 98 1940.04.19  » A Teheránban 1937. december 18-án kelt magyar-iráni barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Makkai János [előadó] - Közi Horváth József - Malasits Géza - Csáky István gróf [külügyminiszter]
746 5 98 1940.04.19  » Az Ankarában 1938. november 2-án kelt magyar-iraki barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Makkai János [előadó]
747 5 98 1940.04.19  » Az Ankarában 1938. július 18-án kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Makkai János [előadó]
748 5 98 1940.04.19  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvénye rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről, az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Hágában 1938. november 15-én kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot, a Bukarestben 1937. október 28-án, 1932. június 16-án, 1937. október 28-án kelt magyar-román egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatok Czermann Antal [előadó]
749 5 98 1940.04.19  » A Biztosítási Szaktanács szervezete és hatásköre tárgyában kiadott 1939/450. és az 1940/90. M. E. számú rendeletről szóló pénzügyminiszteri jelentés Inántsy-Pap Elemér [előadó]
750 5 98 1940.04.19  » A Tökölianum és Angelianum alapítványokat, valamint a Julian Egyesület iskoláit érintő ügyek végleges rendezése tárgyában Budapesten, 1939. június 28-án kelt magyar-jugoszláv egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Makkai János [előadó]
751 5 98 1940.04.19  » A szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1940. március 13-án kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Bárczay János [előadó]
752 5 98 1940.04.19  » A pénzügyi és külügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Hágában 1938. november 15-én kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatra vonatkozólag Czermann Antal [előadó]
753 5 98 1940.04.19  » Döntés a törvényhatósági állattenyésztési alapokról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
754 5 98 1940.04.19  » Döntés a szarvasmarhák egységes törzskönyvelésének tárgyában Rómában 1936. évi október 14-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
755 5 98 1940.04.19  » Döntés a miniszterelnöknek a kivételes hatalom újabb négy hónappal való meghosszabbítása iránt tett előterjesztése felett
756 5 98 1940.04.19  » Döntés a biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Inántsy-Pap Elemér [előadó]
757 5 98 1940.04.19  » Döntés a könyveknek, zeneműveknek és térképeknek árleszállítás hirdetésével árusításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Stitz János [előadó]
758 5 98 1940.04.19  » Az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Hágában 1938. november 15-én kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Czermann Antal [előadó]
759 5 98 1940.04.19  » Az egyes igazságügyi szervezeti rendelkezésekről szóló törvényjavaslat Lénárt János vitéz [előadó] - Somogyi Ferenc - Stitz János - Turchányi Imre - Meskó Zoltán - Radocsay László [igazságügyminiszter]
760 5 98 1940.04.19  » Felszólalása a házszabályokhoz és az elnöknek erre adott válasza Mosonyi Kálmán - Szinyei Merse Jenő
761 5 98 1940.04.19  » Felszólalás napirendi indítványról Csoór Lajos
762 5 99 1940.04.23  » Az elnök bemutatta Sigray István képviselő szabadságkérő levelét Szinyei Merse Jenő [elnök]
763 5 99 1940.04.23  » Az elnök bemutatta az igazságügyminiszter átiratát Balogh Miklós veszprémi lakos az Országyűlés Képviselőháza sérelmére elkövetett becsületsértő kijelentéseiről. A Ház megadja a felhatalmazást a bűnvádi eljárás lefolytatásához Szinyei Merse Jenő [elnök]
764 5 99 1940.04.23  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Szakáts Pál [előadó] - Rapcsányi László - Laky Dezső
765 5 99 1940.04.23  » Döntés az egyenes adókra vonatkozó egyes törvénye rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről, az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Hágában 1938. november 15-én kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
766 5 100 1940.04.24  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Matolcsy Mátyás
767 5 100 1940.04.24  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság határozata Széchenyi Lajos gróf összeférhetetlenségi ügyében
768 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] Budinszky Lászlónak a felvidéki és kárpátaljai magánalkalmazottak nyugdíjának csökkentése tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
769 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] Jandl Lajosnak a választásra jogosultak névjegyzékének kiigazításával kapcsolatban tapasztalt visszaélésekről 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
770 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] Maróthy Károlynak a peticionálók megfélemlítésének megszüntetése, illetve a peticionálók védelme tárgyában 1939. november 22-én és 1940. március 6-án előterjesztett interpellációjára
771 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] Vajna Gábornak a lakásnyomor megoldása tárgyában 1939. augusztus 2-án előterjesztett interpellációjára
772 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] miniszter Prokopecz Józsefnek a cukorrépatermelő gazdák ügyében 1940. március 6-án előterjesztett interpellációjára
773 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Radocsay László [igazságügyminiszter ] gróf Serényi Miklósnak a zsidó vérkeveredés megakadályozása tárgyában 1939. augusztus 2-án előterjesztett interpellációjára
774 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] Palló Imrének a Beszkárt 60-es vonalán szedett 10 filléres kiegészítőjegy tárgyában 1939. november 29-én előterjesztett interpellációjára
775 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Malasits Gézának a lakásínség és az építőipari válság megszüntetése tárgyában 1940. február 14-én előterjesztett interpellációjára
776 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] ifj. Tatár Imrének a cipész- és csizmadiakisiparosok anyag- és hitelellátása tárgyában 1940. március 13-án előterjesztett interpellációjára
777 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Papp Józsefnek a kisgyóni bányamunkások fizetése tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
778 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Eitner Ákosnak a zalamegyei felsőfekú iparhatóság egyes intézkedései tárgyában 1940. március 6-án előterjesztett interpellációjára
779 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Kóródy Tibornak a nyíregyházi közhatóságok által fizetett alacsony munkabérek tárgyában 1940. március 13-án előterjesztett interpellációjára
780 5 100 1940.04.24  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] Gürtler Dénesnek a visszacsatolt területeken épült adómentes házak megadóztatása tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
781 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az elmebetegek gondozása körüli visszás állapotokról Jandl Lajos
782 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a Nyaraló-Építő és Parcellázó Rt. (Fuchs-család) adó- és illetékcsalási ügye tárgyában Maróthy Károly
783 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a Magyarországon és külföldön folyó Habsburg-propaganda, Habsburg Ottó középeurópai tervei és az ezzel kapcsolatos angol-francia törekvések tárgyában Hubay Kálmán
784 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a cenzúra működése tárgyában Hubay Kálmán
785 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorjegy ügyében Stitz János
786 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a vallás és közoktatásügyi miniszterhez a magyar királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen, az orvosi klinikákon és intézetékben törvénytelenül alkalmazott zsidó tanársegédek, adjunktusok és gyakornokok alkalmazása tárgyában. A vallás és közoktatásügyi miniszter válasza Paczolay György - Hóman Bálint [vallás és közoktatásügyi miniszter]
787 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az árvízmentesítő társulatok államosítása tárgyában. A miniszterelnök válasza Baky László - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
788 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a miniszterelnök úr politikai ténykedésével szemben tanúsított bizalmatlanság tárgyában Matolcsy Mátyás
789 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidótörvény végrehajtása tárgyában Maróthy Károly
790 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz egy interpellációra adott miniszterelnöki válaszban foglalt merőben téves bejelentés tárgyában Jandl Lajos
791 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a kukorica árának megállapítása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Csoór Lajos - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
792 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz hatvanmillió pengő belföldi árvízkölcsön felvétele tárgyában. A pénzügyminiszter válasza a miniszterelnök nevében Csoór Lajos - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
793 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a L'Illustrationban megjelent különös térkép tárgyában Kóródy Tibor
794 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a magyar sajtó és rádió közleményei tárgyában Vajna Gábor
795 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz nemzetgazdasági védelmi intézkedések tárgyában Vajna Gábor
796 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorjegy adagjainak igazságtalan megállapítása tárgyában Baky László
797 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a kormányhoz az esztergommegyei közállapotok tárgyában Gál Csaba
798 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a farmosi kültelki iskola megépítése tárgyában Tóth János
799 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a belügyminiszterhez Pest vármegye főispánjának az árvízkárosultak felsegélyezésével kapcsolatos elutasító magatartása tárgyában. A belügyminiszter válasza Pröhle Sándor - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
800 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez az állampolgári jogegyenlőség, személyes szabadság megsértése, politikai befolyásolás a magyar királyi államrendőrség politikai osztályán címmel Budinszky László
801 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez hosszúlejáratú záloglevelek visszafizetése tárgyában B. Szabó István
802 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az árvízzel kapcsolatosan a bérlők és felesek elszenvedett kára tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza B. Szabó István - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
803 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorjegy-rendszer aránytalansága tárgyában Nagy Ferenc
804 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az országban történő feltűnően gyanús eredetre valló és nagyrészt kiderítetlen üzemi tűzesetek tárgyában. A belügyminiszter válasza Rapcsányi László - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
805 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorfejadag megállapításánál észlelt igazságtalanságok tárgyában. A földmívelésügyi miniszter együttes válasza Stitz János, Baky László, Nagy Ferenc és Serényi Miklós gróf interpellációjára Serényi Miklós gróf - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
806 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földművelésügyi miniszterhez a hagymaértékesítés jövőbeni megszervezést tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Szöllősi Jenő - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
807 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtóban megjelent és az ország érdekeit sértő közlemények tárgyában Szemere Béla
808 5 100 1940.04.24  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a zsidóföldek igénylése és mentesítése körül tapasztalható rendkívüli visszaélések tárgyában Matolcsy Mátyás
809 5 100 1940.04.24  » Az elnök Szemere Béla képviselőt a mentelmi bizottság elé utasította az ülésen a miniszterelnökhöz intézett interpellációjában megfogalmazott sértésért Törs Tibor vitéz [elnök]
810 5 101 1940.04.25  » A külügyi bizottság beterjesztette jelentését az a Yeniköyben 1934. augusztus 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről, a Teheránban 1937. december 18-án kelt magyar-iráni barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről, az Ankarában 1938. november 2-án kelt magyar-iraki szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokról Makkai János [előadó]
811 5 101 1940.04.25  » A külügyi, valamint a közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a külügyminiszternek az 1936. évi XXXIV. tc. alapján egyes külállamokkal kereskedelmi és forgalmi viszonyainkat szabályzó egyezmények tárgyában 1938. év folyamán tett rendeleti intézkedésekről szóló jelentésére vonatkozólag Makkai János [előadó]
812 5 101 1940.04.25  » A külügyi bizottság beterjesztette jelentését a Tökölianum és Angelianum alapítványokat, valamint a Julian Egyesület iskoláit érintő ügyek végleges rendezése tárgyában Budapesten, 1939. június 28-án kelt magyar-jugoszláv egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Makkai János [előadó]
813 5 101 1940.04.25  » Az igazságügyi bizottság beterjesztette jelentését az egyes igazságügyi szervezeti rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyában Tornyos György [előadó]
814 5 101 1940.04.25  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Thassy Kristóf - Peyer Károly - Ronkay Ferenc - Tegzes László
815 5 101 1940.04.25  » A közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését az Ankarában 1938. július 18-án kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Makkai János [előadó]
816 5 101 1940.04.25  » A miniszterelnök felszólalása az előző ülésen Szemere Béla képviselő interpellációjában megfogalmazott sértéssel kapcsolatban Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
817 5 101 1940.04.25  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Bokcsay János elhunytáról Szinyei Merse Jenő [elnök]
818 5 101 1940.04.25  » Személyes kérdésben felszólalt Imrédy Béla vitéz
819 5 101 1940.04.25  » Személyes kérdésben felszólalt Milotay István
820 5 101 1940.04.25  » Személyes kérdésben felszólalt Szemere Béla
821 5 101 1940.04.25  » Az igazságügyminiszter beterjesztette a sajtójog módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
822 5 101 1940.04.25  » Ellen-napirendi indítvány előterjesztése Hubay Kálmán - Donáth György - Maróthy Károly
823 5 101 1940.04.25  » Az elnök vitéz Tóth András képviselőt a mentelmi bizottság elé utasította a Ház méltóságát sértő magatartása miatt Szinyei Merse Jenő [elnök]
824 5 102 1940.04.26  » Az elnök bemutatta gróf Teleki János és Patacsi Dénes képviselők szabadságkérő leveleit Szinyei Merse Jenő [elnök]
825 5 102 1940.04.26  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését a m. ki. pénzügyminiszternek a biztosító magánvállalatok életbiztosítási díjtartalékának fedezetéül szolgáló értékpapírok értékelése tárgyában kiadott 2310/1940. M. E. számú rendeletéről szóló jelentése tárgyában Inántsy-Pap Elemér [előadó]
826 5 102 1940.04.26  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Vásáry István - Czermann Antal - Mosonyi Kálmán - Stitz János - Csoór Lajos
827 5 102 1940.04.26  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság határozata gróf Széchenyi Lajos összeférhetetlenségi ügyében
828 5 102 1940.04.26  » A pénzügyi és külügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában a Bukarestben 1937. október 28-án, 1932. június 16-án, 1937 október 28-án kelt magyar-román egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatok tárgyában Czermann Antal [előadó]
829 5 103 1940.04.30  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Gesztelyi Nagy László - Maróthy Károly - Müller Antal - Tóth János - Nagy László - Kabók Lajos
830 5 103 1940.04.30  » Személyes kérdésben felszólalt Meskó Zoltán
831 5 103 1940.04.30  » Az elnök bemutatta Hápka Péter képviselői megbízatásáról lemondó levelét Tasnádi Nagy András [elnök]
832 5 103 1940.04.30  » Az elnök bemutatta Pongrácz Lajos képviselő szabadságkérő levelét Tasnádi Nagy András [elnök]
833 5 103 1940.04.30  » A Ház megkövetése Tóth András vitéz
834 5 103 1940.04.30  » A mentelmi bizottság jelentése Szemere Béla képviselő mentelmi ügyében Tóth András vitéz [előadó]
835 5 104 1940.05.01  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Pápai István - Pándi Antal - Korponay Ede - Börcs János - Zsidó Sándor - Bodor Márton
836 5 104 1940.05.01  » A mentelmi bizottság jelentése vitéz Tóth András képviselő mentelmi ügyében János Áron [előadó]
837 5 104 1940.05.01  » Interpellációra írásbeli válasz: Csáky István gróf [külügyminiszter] vitéz Faragó Edének a külpolitikai ügyeknek a nyilvánosság előtt való tárgyalása kérdésében 1939. december 13-án előterjesztett interpellációjára
838 5 104 1940.05.01  » Interpellációra írásbeli válasz: Csáky István gróf [külügyminiszter] Vajna Gábornak az erdélyi székelység tarthatatlan helyzete tárgyában 1940. január 31-én előterjesztett interpellációjára
839 5 104 1940.05.01  » Interpellációra írásbeli válasz: Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] Jandl Lajosnak a tolnamegyei Belecska község tanítójának állítólag »minősíthetetlen viselkedése« tárgyában 1940. március 13-án előterjesztett interpellációjára
840 5 104 1940.05.01  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Matolcsy Mátyásnak az árvízkárosultak számára juttatandó kamatmentes hitelek és adóengedmények tárgyában előterjesztett interpellációjára
841 5 104 1940.05.01  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] ifj. Tatár Imrének a magyarság tönkretételén dolgozó zsidók birtokában levő iparigazolványok soronkívüli elvonása tárgyában 1939. november 15-én előterjesztett interpellációjára
842 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: A miniszterelnökhöz a visszacsatolt Felvidéken végrehajtott igazolási eljárásoknál újrafelvétel tárgyában Csoór Lajos
843 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a felekezeti tanítóság és papság, valamint iskolák és egyházak állami támogatása ügyében. A vallás- és közoktatásügyi államtitkár válasza ifj. Tatár Imre - Fáy István [vallás- és közoktatásügyi államtitkár]
844 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez szociális törvények végrehajtásának hatályosabb ellenőrzése, a munkabéreknek a közszükségleti cikkek áremelkedéséhez viszonyított javítása, valamint a munkásságnak a hadiüzemeknek nyilvánított gyárak egy részében tapasztalható nyugtalansága tárgyában. Az iparügyi miniszter válasza Közi Horváth József - Varga József [iparügyi miniszter]
845 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a budapesti politikai pártkörök és társaskörök cégére alatt működő játékbankok megrendszabályozása tárgyában. A belügyminiszter válasza Palló Imre - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
846 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidótörvény végrehajtása tárgyában Maróthy Károly
847 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a politikai szabadságjogok gyakorlása tárgyában Keck Antal
848 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a Gruber Lajos okl. mérnök, országgyűlési képviselő ellen alaptalanul indított bűnvádi eljárás tárgyában. A belügyminiszter válasza Hubay Kálmán - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
849 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a politikai lelki béke és a nemzeti összefogás megteremtése tárgyában Kovách Gyula
850 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a lakosság egy rétegének önérzetét súlyosan sértő röpcédula titkos terjesztése tárgyában Jandl Lajos
851 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez az árvízkárokkal kapcsolatban szükséges külön intézkedések tárgyában. A földmívelésügyi államtitkár válasza Csoór Lajos - Lukács Béla vitéz [földmívelésügyi államtitkár]
852 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a hegyközségi törvény módosítása, illetve hatályon kívül helyezése tárgyában B. Szabó István
853 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez Lőwinger Sámuel váci bizományos uzsoraügyletei tárgyában. Az igazságügyminiszter válasza Serényi Miklós gróf - Radocsay László [igazságügyminiszter]
854 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a tolnamegyei Nagydorog község főjegyzője ellen folytatott fegyelmi vizsgálat különös befejezése tárgyában Jandl Lajos
855 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a kereskedelem- és a közlekedésügyi, valamint az iparügyi miniszterhez a vasárnapi munkaszünet tárgyában Mosonyi Kálmán
856 5 104 1940.05.01  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a közélelmezési cikkek utánpótlása tárgyában Rapcsányi László
857 5 105 1940.05.03  » A gazdasági bizottság beterjesztette jelentését az országgyűlési képviselők és választott tisztviselők illetményének részbeni visszaállítása tárgyában Horváth Ferenc [előadó]
858 5 105 1940.05.03  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Vay Miklós báró - Meskó Zoltán - Cselényi Pál - Bródy Ernő - Esterházy Móric gróf - Kéthly Anna
859 5 105 1940.05.03  » Az elnök ismertette Máté Imre képviselő mentelmi jogának megsértéséről tett írásbeli bejelentését. A bejelentéssel a mentelmi bizottság fog foglalkozni Szinyei Merse Jenő [elnök]
860 5 106 1940.05.06  » Az elnök bemutatta Vas vármegye közönségének feliratát Mátyás király halhatatlan emlékének megörökítése tárgyában és Győr város közönségének feliratát a társulati adóra vonatkozó törvény módosítása tárgyában. Mindkét felirattal a kérvényi bizottság fog foglalkozni Tasnádi Nagy András [elnök]
861 5 106 1940.05.06  » A földmívelésügyi és társadalompolitikai bizottság beterjesztette együttes jelentését a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslat felsőházi tárgyalása során elfogadott és a képviselőházhoz áttett módosítások tárgyában Gesztelyi Nagy László [előadó]
862 5 106 1940.05.06  » Személyes kérdésben felszólalt Maróthy Károly
863 5 106 1940.05.06  » A közoktatásügyi és külügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a szellemi, kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1940. 03. 13-án kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Somogyváry Gyula vitéz [előadó]
864 5 106 1940.05.06  » Döntés az egyes igazságügyi szervezeti rendelkezésekről szóló törvényjavaslatról
865 5 106 1940.05.06  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Alföldy Béla - Szögi Géza - Csizmadia András - Malasits Géza - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Tornyos György
866 5 107 1940.05.07  » Az elnök bemutatta Gesztelyi Nagy László, Melczer Lilla, Simon Ferenc és Szabó Károly képviselők szabadságkérő leveleit Szinyei Merse Jenő [elnök]
867 5 107 1940.05.07  » Döntés a legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról szóló törvényjavaslatnak felsőházi tárgyalása során módosított és alkotmányos hozzájárulás céljából a képviselőházhoz áttett egyes paragrafusairól Németh Andor [előadó]
868 5 107 1940.05.07  » Döntés a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten 1940. március 13-án kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított paragrafusairól
869 5 107 1940.05.07  » Döntés az egyenesadók tekintetében a kettős adóztatások elhárítása tárgyában Bukarestben 1937. október 28-án, az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Bukarestben 1932. június 16-án, valamint az adóügyekben a behajtásra is kiterjedő hatósági segély tárgyában Bukarestben 1937. október 28-án kelt magyar-román egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatoknak a bizottságok által megállapított paragrafusairól
870 5 107 1940.05.07  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit Hubay Kálmán (235-241. sz.) - Rapcsányi László - Hubay Kálmán - ifj. Tatár Imre - Krancz Rajmund - gróf Széchenyi Lajos és Abonyi Ferenc (242. sz.) - Gruber Lajos (243. és 244. sz.) - Kovarcz Emil (245. és 246. sz.) - Vágó Pál (247. sz,) - Matolcsy Mátyás - Baky László és Tóth János (248. sz.) - Spák Iván (249-251. 263. és 264. sz.) - vitéz báró Hellenbach Gottfried (252. sz.) - Palló Imre (253. sz.) - gróf Serényi Miklós (254. és 265. sz.) - Meskó Zoltán (255. és 256. sz.) - Bodor Márton (257. sz.) - Zsengellér József (258. sz.) - Makkai János (259. sz.) - Maróthy Károly (260. sz.) - Nyireő Andor (261. sz.) - Mühl Henrik (262. sz.) - Mosonyi Kálmán és Kovách Gyula (266. sz.) - Krancz Rajmund (267. sz.) képviselők mentelmi ügyében Tóth András vitéz [előadó] - Zerinváry Szilárd vitéz [előadó] - Budinszky László (245. sz.)
871 5 107 1940.05.07  » A pénzügyminiszter jelentése a biztosító magánvállalatok életbiztosítási díjtartalékának fedezetéül szolgáló értékpapírok értékelése tárgyában kiadott 2.310/1940. M. E. számú rendeletről Inántsy-Pap Elemér [előadó]
872 5 107 1940.05.07  » A külügyminiszter jelentése az 1936. évi XXXIV. tc. által nyert felhatalmazás alapján egyes külállamokkal kereskedelmi és forgalmi viszonyainkat szabályzó egyezmények tárgyában 1938. év folyamán tett rendeleti intézkedésekről Makkai János [előadó]
873 5 107 1940.05.07  » Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat Bertalan Kálmán - Pintér Béla - Horváth Ferenc - Inántsy-Pap Elemér - Beniczky Elemér - Zerinváry Szilárd vitéz
874 5 107 1940.05.07  » A vallás- és közoktatási miniszter beterjesztette az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter]
875 5 107 1940.05.07  » Határozathozatal arról az indítványról, hogy az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásának tartalmára az ülések ideje napi nyolc órában állapítassék meg
876 5 107 1940.05.07  » Döntés a Tökölianum és Angelianum alapítványokat, valamint a Julián Egyesület iskoláit érintő ügyek végleges rendezése tárgyában Budapesten, 1939. június 28-án kelt magyar-jugoszláv egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított paragrafusairól
877 5 107 1940.05.07  » Döntés a Yeniköyben 1934. augusztus 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről, a Teheránban 1937. december 18-án kelt magyar-iráni barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről, az Ankarában 1938. november 2-án kelt magyar-iraki szerződés becikkelyezéséről és az Ankarában 1938. július 18-án kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatoknak a bizottságok által megállapított paragrafusairól
878 5 107 1940.05.07  » A gazdasági bizottság jelentése a képviselőház tagjai és választott tisztviselői csökkentett tiszteletdíjának részbeni helyreállítása tárgyában Boczonády Szabó Imre [előadó] - Közi Horváth József
879 5 108 1940.05.21  » Az elnök bemutatta Gosztonyi Sándor és Palló Imre képviselők szabadságkérő leveleit Tasnádi Nagy András [elnök]
880 5 108 1940.05.21  » Az elnök bemutatta az Országos Mezőgazdasági Kamara feliratát az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában. A felirattal a pénzügyi bizottság fog foglalkozni Tasnádi Nagy András [elnök]
881 5 108 1940.05.21  » A házszabályokhoz hozzászólt Maróthy Károly
882 5 108 1940.05.21  » Az elnök Kovarcz Emil képviselőt magatartása miatt a mentelmi bizottság elé utasította Tasnádi Nagy András [elnök]
883 6 109 1940.05.30  » A pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában.
884 6 109 1940.05.30  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Faragó Ede vitéz [előadó] - Hubay Kálmán - Szabó Gusztáv - Paczolay György - Nagy Ferenc - Kéthly Anna
885 6 109 1940.05.30  » A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Keck Antal (hozzászólt)
886 6 110 1940.05.31  » Szeder Ferenc képviselő 4 hét szabadságot kér egészségének helyreállítása céljából Szinyei Merse Jenő [elnök]
887 6 110 1940.05.31  » A miniszterelnök beterjesztette a Legfőbb Állami Számvevőszék elnökének az 1938/39. költségvetésben megszavazott hitelekkel szemben asz egyes költségvetési fejezeteknél ezen számadási év második felének végén mutatkozó eltérésekről szóló jelentését és az ahhoz kapcsolódó kimutatásokat Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
888 6 110 1940.05.31  » Személyes megtámadtatás címén felszólalt Hubay Kálmán
889 6 110 1940.05.31  » Félreértett szavainak magyarázatául felszólalt Faragó Ede vitéz
890 6 110 1940.05.31  » A belügyminiszter felszólalása a nagykanizsai internáltak ügyében Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
891 6 110 1940.05.31  » Döntés az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
892 6 110 1940.05.31  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Huszár Mihály - Szabó Gyula - Somogyváry Gyula vitéz
893 6 110 1940.05.31  » A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Szöllősi Jenő - Faragó Ede vitéz
894 6 111 1940.06.04  » Taby Árpád - Boér Ágoston képviselők szabadságot kérnek katonai szolgálat miatt Tasnádi Nagy András [elnök]
895 6 111 1940.06.04  » A vallás- és közoktatási miniszter benyújtotta a művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter]
896 6 111 1940.06.04  » A mentelmi bizottság jelentése Grúber Lajos mentelmi ügyében Váczy György vitéz [előadó]
897 6 111 1940.06.04  » A mentelmi bizottság jelentései Hubay Kálmán - Rapcsányi László - Kovarcz Emil mentelmi ügyében. János Áron [előadó]
898 6 111 1940.06.04  » Hubay Kálmán ügyében Budinszky László előadta kisebbségi véleményét. Budinszky László
899 6 111 1940.06.04  » Rapcsányi László - Kovarcz Emil - Hubay Kálmán ünnepélyesen megkövette a Házat. Rapcsányi László - Kovarcz Emil - Hubay Kálmán
900 6 111 1940.06.04  » A mentelmi bizottság jelentése Szemere Béla mentelmi ügyében. Tóth András vitéz (előadó)
901 6 111 1940.06.04  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Meskó Zoltán - Piukovich József - Palló Imre - Gesztelyi Nagy László
902 6 111 1940.06.04  » Személyes kérdésben felszólalt Füssy Kálmán - Budinszky László
903 6 112 1940.06.05  » A miniszterelnök benyújtotta a gazdasági és hitelélet rendjének, tovább az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumnak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
904 6 112 1940.06.05  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Matolcsy Mátyás - Hertelendy Miklós vitéz - Rapcsányi László
905 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Szemere Béla 1940. április 24-i interpellációjára a sajtóban megjelent és az ország érdekeit sértő közlemények tárgyában.
906 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Kovách Gyula 1940. május 1-i interpellációjára a politikai lelki béke és a nemzeti összefogás megteremtése tárgyában.
907 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Matolcsy Mátyás 1940. április 24-i interpellációjára a miniszterelnök úr politikai ténykedésével szemben tanúsított bizalmatlanság tárgyában.
908 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Rapcsányi László 1940. május 1-i interpellációjára a közélelmezési cikkek utánpótlása tárgyában.
909 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Paczolay György 1940. április 3-i interpellációjára a pénzügy- és az igazságügyminiszterhez a szőlő- és gyümölcstermelő gazdákat ért elemi csapások és vadkárok ügyében.
910 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Tatár Imre ifj. 1940. március 13-i interpellációjára a zsidó birtokok kisemberek részére, juttatásának rendezése tárgyában.
911 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Tatár Imre ifj. 1940. április 3-i interpellációjára az árvízkársújtotta gazdák megsegítése tárgyában és a zsidóság által megszerezhető kivételezések által bekövetkezett károk megszűntetése tárgyában.
912 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Maróthy Károly 1940. április 24-i interpellációjára a Nyaraló-Építő és Parcellázó Rt. (Fuchs-család) adó- és illetékcsalási ügye tárgyában.
913 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Reibel Mihály 1940. április 3-i interpellációjára a méhetető cukor ügyében.
914 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Szabó István 1940. április 24-i interpellációjára hosszúlejáratú záloglevelek visszafizetése tárgyában.
915 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Csáky István [külügyminiszter] - Hubay Kálmán 1940. április 24-i interpellációjára a Magyarországon és külföldön folyó Habsburg-propaganda, Habsburg Ottó középeurópai tervei és az ezzel kapcsolatos angol-francia törekvések tárgyában.
916 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Csáky István [külügyminiszter] - Kóródy Tibor 1940. április 24-i interpellációjára a L'Illustrationban megjelent különös térkép tárgyában.
917 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] - Mosonyi Kálmán 1940. május 1-i interpellációjára a vasárnapi munkaszünet tárgyában.
918 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Radocsay László [igazságügyi miniszter] - Meskó Zoltán 1940. január 31-i interpellációjára a szervezett, sorozatos politikai orvtámadások tárgyában.
919 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] - Matolcsy Tamás 1940. márcus 13-i interpellációjára az elmebetegek ápolási költségei terén tapasztalható sérelmek tárgyában.
920 6 112 1940.06.05  » Írásbeli válasz interpellációra: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] - Kóródy Tibor 1940. március 13-i interpellációjára a nyíregyházi közhatóságok által fizetett alacsony munkabérek tárgyában.
921 6 112 1940.06.05  » Interpellációk: a miniszterelnökhöz a kárpátaljai autonómia előkészítése körül tapasztalt különös jelenségek tárgyában. Keck Antal
922 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a nyilaskeresztes párttal szemben tanúsított kormányzati magatartás tárgyában. Vágó Pál
923 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a nyilaskeresztespárt ellen irányuló tiltott propaganda tárgyában. Vágó Pál
924 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a rézgálicmennyiség felemelése tárgyában Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza - Tatár Imre ifj.
925 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a politikai rendőrségnek az egyéni szabadságjogokba való súlyos beavatkozása tárgyában. Pröhle Sándor
926 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, valamint a belügy- és a pénzügyminiszterhez a falu népét sértő közmunkaváltság megszüntetése tárgyában. Budinszky László
927 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a falu népének lelki válságát okozó propaganda megszüntetése tárgyában. Budinszky László
928 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a magyarországi ötödik hadosztály tevékenységének sürgős felszámolása tárgyában. Maróthy Károly
929 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Magyarországon törvényellenesen, a cenzúra megkerülésével készített, a politikai rendőrség által mindeddig fel nem derített, magyar nyelvű röpcédulák által folytatott tengelyellenes angol-francia propaganda tárgyában. Hubay Kálmán
930 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: Nagy László az igazságügyminiszterhez a rehabilitációs törvényjavaslat beterjesztése tárgyában Radocsay László [igazságügyi miniszter] válasza - Nagy László
931 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a hadikölcsönkárosultak kártalanítása tárgyában. ifj. Tatár Imre
932 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a Szeged melletti Somogyi-telepen épült lakóházak átruházásával kapcsolatban nagy tömegben 400-500 esetben szabálytalanul kirótt ingatlan vagyonátruházási illetékek és súlyos bírságok tárgyában. Szögi Géza
933 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a zsidó és az országra káros más elemek őrizetbevétele és munkatáborba küldése tárgyában. Vajna Gábor
934 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a báró Harkányi-féle (abonyi) kastély kisajátítása tárgyában Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza - Baky László
935 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint az iparügyi miniszterhez a tolna megyei simontornyai Fried-féle bőrgyárnál uralkodó antiszociális állapotokról és visszaélésekről. Jandl Lajos
936 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a Károly-csapatkereszt igazolások késedelmessége tárgyában. Csoór Lajos
937 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a zsidótörvény végrehajtása tárgyában, különös tekintettel az állatkereskedelemre Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza - Rapcsányi László
938 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a kormányhoz a nagykanizsai internáltak ügyében Kovách Gyula - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
939 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a kormányhoz dr. Lajos Iván Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében című ú.n. Szürke könyvének tárgyában. Gál Csaba
940 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a szegedi Tunyogi Csapó János-féle magánreálgimnázium betiltása s ezzel kapcsolatos újabb intézkedések tárgyában Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] válasza - Szögi Géza
941 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a Magyarországra menekült lengyel katonák munkábaállítása tárgyában. Tóth János
942 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a hadinyereség sürgős megadóztatása tárgyában. Matolcsy Mátyás
943 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az árvízkárosult kishaszonbérlet megsegítése tárgyában. Tóth János
944 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a telepítés és a zsidóföldek átvételének lassú ütemű megoldása tárgyában. Matolcsy Mátyás
945 6 112 1940.06.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a 3.400-as M. E. sz. rendelet visszavonása tárgyában. Szöllősi Jenő - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
946 6 112 1940.06.05  » Gruber Lajos a Ház határozatának megfelelően megkövette a Házat. Gruber Lajos
947 6 113 1940.06.06  » Vágó Pál írásban bejelentette mentelmi jogának megsértését. Tasnádi Nagy András [elnök]
948 6 113 1940.06.06  » Maróthy Károly megkövette a házat Maróthy Károly
949 6 113 1940.06.06  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Mester Miklós - Maróthy Károly - Közi Horváth József - Rajniss Ferenc - Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter]
950 6 114 1940.06.07  » Az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat Molnár Dezső - Pándi Antal - Molnár Lajos - Jandl Lajos - Papp Mihály - Makrai Lajos vitéz - Király József - Varga Béla - Szabó Zoltán
951 6 115 1940.06.11  » Határozathozatal Hubay Kálmán - Vágó Pál képviselők törvényalkotást célzó indítványának kinyomatása és szétosztása kérdésében
952 6 115 1940.06.11  » A gazdasági és hitelélet rendjének, tovább az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumnak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat Krúdy Ferenc [előadó] - Matolcsy Mátyás - Magasházy László vitéz - Peyer Károly - Nagy Ferenc - Meskó Zoltán - Apponyi György gróf - Stitz János - Rajniss Ferenc - Klein Antal - Pándi Antal
953 6 115 1940.06.11  » Személyes kérdésben felszólaltak Zichy Nándor gróf - Matolcsy Mátyás
954 6 115 1940.06.11  » A Ház elhatározta, hogy a gazdasági és hitelélet rendjének, tovább az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumnak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot 8 órás ülésekben tárgyalja
955 6 115 1940.06.11  » A Ház megszavazta a kivételes hatalomnak újabb négy hónappal való meghosszabbítása iránti miniszterelnöki előterjesztést Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
956 6 116 1940.06.12  » A mentelmi bizottság javaslatára a Ház ünnepélyes megkövetésére ítélte Zsengellér József - Maróthy Károly - Gál Csaba
957 6 116 1940.06.12  » Személyes kérdésben felszólalt Teleki János gróf - Matolcsy Mátyás - Lázár Imre - Vágó Pál
958 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez a magyar királyi kormánynak a Habsburg-restaurációs törekvésekkel szemben elfoglalt álláspontjáról. Keck Antal
959 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a honvédelmi és az iparügyi miniszterhez ipari és honvédelmi szabotázsok ügyében. Vajna Gábor
960 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint a belügyminiszterhez a Beszkárt-szabályok és bányász-munkabérek antiszociális volta miatt. Budinszky László
961 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az ország területén tartózkodó idegen polgároknak nyújtott kedvezésekről ellátás, elhelyezés és a sajtó terén. Jandl Lajos
962 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a második zsidótörvény végrehajtása tárgyában. Maróthy Károly
963 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a drágulás és az elmaradt bérek rendezése tárgyában. Malasits Géza
964 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a sertések kötelező védőoltása tárgyában. Ifj. Tatár Imre
965 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez Esterházy Ferenc gróf tatai hitbizományi birtokán fennálló 4 millió pengőnyi köztartozásnak be nem hajtása tárgyában. Matolcsy Mátyás
966 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a köz- és magánalkalmazottak és munkások drágasági pótléka tárgyában. Csoór Lajos
967 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a franciaországi Abbevilleben magyar állampolgárok kivégzése tárgyában. Jandl Lajos
968 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a Kóka-községbeli szeszfőzdével kapcsolatosan fennálló visszaélések tárgyában. Tóth János
969 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az Oti-orvosok (Országos Társadalobiztosítási Intézet) részére kiadott működési szabályzat visszavonása vagy módosítása tárgyában. Matolcsy Tamás
970 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez az élelmiszerüzletek vasárnapi zárvatartása és a fűszerüzleti alkalmazottak munkabérrendezése tárgyában. Kabók Lajos
971 6 116 1940.06.12  » Interpelláció: a kormányhoz a borsodmegyei zsidók gazdasági túlhatalma tárgyában. Palló Imre
972 6 116 1940.06.12  » A közoktatásügyi bizottság beterjesztette jelentését az iskolázási kötelezettségekről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat tárgyában Mester Miklós [előadó]
973 6 116 1940.06.12  » A művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról szóló törvényjavaslat Mester Miklós [előadó]
974 6 116 1940.06.12  » A pénzügyi és közjogi bizottság beterjesztette jelentését a gazdasági és hitelélet rendjének, tovább az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumnak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásáról Krúdy Ferenc [előadó]
975 6 116 1940.06.12  » Írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Hubay Kálmán 1939. november 15-i interpellációjára Eckhardt Tibor országgyűlési képviselőnek Magyarország Főméltóságú kormányzóját súlyosan sértő nyilatkozata tárgyában.
976 6 116 1940.06.12  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] írásbeli válasza a földmívelésügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter nevében Szöllősi Jenő 1940. március 6-i interpellációjára a makói Fakszházakra kitűzött tömeges árverések tárgyában.
977 6 117 1940.06.13  » A közoktatásügyi bizottság beterjesztette jelentését a művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról szóló törvényjavaslat tárgyában
978 6 117 1940.06.13  » Döntés az iskolázási kötelezettségekről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló törvényjavaslat szakaszairól Faragó Ede vitéz [előadó]
979 6 117 1940.06.13  » Döntés a gazdasági és hitelélet rendjének, tovább az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. tc.-ben a minisztériumnak adott s utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat szakaszairól
980 6 117 1940.06.13  » A miniszterelnök felszólalása: ... említést tettem a szentistváni magyar állam alapeszméjéről, néhány mondatot szeretnék ennek szellemében való küldetésünkről és nemzetiségeink ügyeinek és jogainak ezen eszméhez hív szellemben való ápolásáról szólni. Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
981 6 117 1940.06.13  » A miniszterelnök az 1938: XIX. tc. 167. paragrafusa alapján összeférhetetlenségi bejelentést tett Hubay Kálmán és Vágó Pál ellen Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Hubay Kálmán - Vágó Pál
982 6 117 1940.06.13  » Pröhle Sándor képviselői mandátumáról lemond Tasnádi Nagy András [elnök]
983 6 117 1940.06.13  » Zsengellér József ünnepélyesen megkövette a Házat Zsengellér József
984 6 117 1940.06.13  » Az igazságügyminiszter benyújtotta a magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
985 6 118 1940.06.14  » A magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslat János Áron [előadó] - Budinszky László - Mezey Lajos - Meskó Zoltán - Radocsay László [igazságügyminiszter]
986 6 118 1940.06.14  » Döntés a művészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Huszovszky Lajos [előadó]
987 6 118 1940.06.14  » Határozathozatal az igazságügyminiszternek amaz indítványa felett, hogy a Ház a magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslatot két ülésnapon belül tárgyalja le. Ugyanennek a törvényjavaslatnak tárgyalása. János Áron (előadó) - Budinszky László - Mezey Lajos - Meskó Zoltán - Radocsay László [igazságügyminiszter]
988 6 118 1940.06.14  » Az elnök bejelentette, hogy Pethes László jászapáti lakos és társai az 1938: XIX. tc. 167. paragrafusára való utalással Hubay Kálmán és Vágó Pál képviselők ellen írásban összeférhetlenségi bejelentést tettek Hubay Kálmán - Vágó Pál - Pethes László
989 6 118 1940.06.14  » Gál Csaba a Házat ünnepélyesen megkövette Gál Csaba
990 6 119 1940.06.17  » Az igazságügyi és véderőbizottság beterjesztette együttes jelentését a magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyában
991 6 119 1940.06.17  » A miniszterelnöknek a német államfőt és a német haderőt üdvözlő felszólalása Párizs elfoglalása alkalmából Teleki Pál [miniszterelnök]
992 6 120 1940.06.19  » A magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslat szakaszairól való döntés
993 6 120 1940.06.19  » A bizottságok módosításait ismertette: A képviselőház igazságügyi és véderőbizottsága folyó hó 17-én tartott ülésében részletes tárgyalás alá vette a magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház 1940. évi június hó 14-én tartott ülésében már általánosságban elfogadott. A részletes tárgyalás során a bizottság a törvényjavaslat szövegét három helyen kiegészítette, illetőleg módosította. Továbbá... Az együttes bizottság foglalkozott azzal a kérdéssel is, vajjon nem kellene-e a (büntetőtörvénykönyv 479- §-ában meghatározott hivatali titoksértés vétségét a honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. 194. §-ában meghatározott hivatali titoksértés vétségével összhangba hozni és kifejezetten rendelkezni arról is, hogy a jövőben a hivatali titok fogalma alatt az üzemi és üzleti titkot is érteni kell. János Áron (előadó)
994 6 120 1940.06.19  » Az elnök ünnepélyes megemlékezése a Kormányzó Úr születésnapjáról Horthy Miklós [kormányzó]
995 6 120 1940.06.19  » A belügyminiszter benyújtotta az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslatot, továbbá a Turkeve megyei városhoz pénzügyi ellenőr kiküldése tárgyában tett jelentését. Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
996 6 120 1940.06.19  » Írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] - Jandl Lajos 1940. április 24-i interpellációjára az elmebetegek gondozása körüli visszás állapotokról.
997 6 120 1940.06.19  » Írásbeli válasz: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - B. Szabó István 1940. május 1-i interpellációjára a hegyközségi törvény módosítása, illetve hatályon kívül helyezése tárgyában.
998 6 120 1940.06.19  » Írásbeli válasz: Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] - Tóth János 1940. április 24-i interpellációjára a farmosi kültelki iskola megépítése tárgyában.
999 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a kormányhoz az interpellációkra meg nem adott miniszteri válaszok tárgyában. Paczolay György
1000 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a magyar királyi rendőrség nagykőrösi kapitányságának a nagykőrösi Arany János bajtársi egyesület folyó évi június 4-i Trianon elleni megemlékezésével kapcsolatban hozott sérelmes véghatározata tárgyában. Paczolay György
1001 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez megfelelő búza-, rozs- és sertéshúsárak megállapítása tárgyában. Matolcsy Mátyás
1002 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az irodalmi értéket nélkülöző romboló hatású olcsó rémregények megszűntetése tárgyában. A vallás- és közoktatásügyi miniszter válasza. Faragó Ede vitéz - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] válasza
1003 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a községi választások tisztasága tárgyában. Budinszky László
1004 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a fulladásos kehességben szenvedő lovaknak kötelező hatósági lebélyegzése tárgyában. Tatár Imre ifj.
1005 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az országhoz visszacsatolt területeken megtartandó országgyűlési képviselőválasztások tárgyában. A miniszterelnök válasza. Király József - Teleki Pál [miniszterelnök] válasza
1006 6 120 1940.06.19  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Kárpátalján és a Felvidéken a zsidóság káros tevékenységének megszüntetése tárgyában. Tatár Imre ifj.
1007 6 121 1940.06.24  » Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat Somogyi Ferenc [előadó] - Serényi Miklós gróf - Németh Andor - Matolcsy Mátyás - Tildy Zoltán (hozzászóltak)
1008 6 121 1940.06.24  » Matolcsy Mátyás napirend előtti felszólalásában a Magyar Nemzetiszocialista Párt megalakulását Matolcsy Mátyás
1009 6 121 1940.06.24  » Az elnök bemutatta a Budapest környéki választókerületekből behívott Zsámboky Pál képviselői megbízólevelét Zsámboky Pál (képviselő)
1010 6 122 1940.06.25  » Csia Sándor írásban összeférhetetlenségi bejelentést tett Teleki Pál gróf miniszterelnök, országgyűlési képviselő ellen.
1011 6 122 1940.06.25  » Összeférhetetlenségi bejelentést tett továbbá Oláh János budapesti lakos - Abonyi Ferenc - Serényi Miklós gróf - Tatár Imre ifj. - Zeöld Imre Péter - Kóródy Tibor - Wirth Károly - Rapcsányi László - Tóth János - Lill János - Vajna Gábor - Gál Csaba - Krancz Raymund - Budinszky László - Kovarcz Emil - Gruber Lajos - Csia Sándor - Mokcsay Dezső - Széchenyi Lajos gróf - Jandl Lajos ellen. Csia Sándor (képviselő)
1012 6 122 1940.06.25  » Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat Kéthly Anna - Közi Horváth József - Bencs Zoltán - Donáth György - Rapcsányi László
1013 6 123 1940.06.26  » Ereky Károly budapesti lakos Matolcsy Mátyás ellen írásbeli összeférhetetlenségi bejelentést tett.
1014 6 123 1940.06.26  » Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat Laky Dezső - Vajna Gábor - Stitz János - Szőllősi Jenő
1015 6 123 1940.06.26  » Gróf Serény Miklós felszólalása személyes kérdésben Serényi Miklós gróf
1016 6 123 1940.06.26  » Írásbeli válasz: Teleki Pál [miniszterelnök] - Vajna Gábor 1940. április 24. interpellációjára nemzetgazdasági védelmi intézkedések tárgyában
1017 6 123 1940.06.26  » Írásbeli válasz: Radocsay László [igazságügyminiszter] - Maróthy Károly 1940. június 12. interpellációjára a második zsidótörvény végrehajtása tárgyában.
1018 6 123 1940.06.26  » Írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Matolcsy Mátyás 1940. június 5. interpellációjára a hadinyereség sürgős megadóztatása tárgyában.
1019 6 123 1940.06.26  » Írásbeli válasz: Csáky István [külügyminiszter] - Jandl Lajos 1940. június 12. interpellációjára a franciaországi Abbevilleben magyar állampolgárok kivégzése tárgyában.
1020 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a kivándorolni kényszerült magyarok visszatelepítése tárgyában. Budinszky László
1021 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a nemzetiségi kérdésnek az utca felizgatott közvéleménye által való megtárgyalása ügyében. Vajna Gábor
1022 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a kivételes hatalomról szóló törvény rendelkezései ellenére hatósági segédlettel rendezett sorozatos gyűlések tárgyában. Zeöld Imre Péter
1023 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a nemzeti szociális gondolatnak a gyakorlatban való elsikkadása tárgyában. Rapcsányi László
1024 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a külföldi eszmékhez való alkalmazkodás és a miniszterelnök úr eddigi politikájának megszüntetése tárgyában. Kovarcz Emil
1025 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidótörvény végrehajtása tárgyában. Maróthy Károly
1026 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az összeférhetlenségi törvény sürgős beterjesztése tárgyában. Matolcsy Mátyás
1027 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz Teleki János gróf vezérigazgatói kinevezése tárgyában. Matolcsy Mátyás
1028 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a belügyminiszterhez Bors Lajos bakonytamási lakos ujságárusítási engedélye kiadásának megtagadása tárgyában. Papp József
1029 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez Tóth P. József gazdasági cseléd számára bíróilag megítélt járandóság meg-nem fizetése tárgyában. Papp József
1030 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az árvíz-segélyek kinemutalása tárgyában. Vitéz Bonczos Miklós belügyminisztériumi államtitkárnak a belügyminiszter nevében adott válasza. Baky László
1031 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a cukorjegy körül tapasztalható anomáliák tárgyában. Halmai János
1032 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez az országban tapasztalható mészhiány tárgyában Bodor Márton - Varga József [iparügyi miniszter] válasza
1033 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a politikai ítéletek revíziója tárgyában, a politikai üldözések megszüntetése és a politikai rendszerváltozás tárgyában. Palló Imre
1034 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a belügyminiszterhez egy MÉP-titkár pestmegyei pártszervezéssel kapcsolatos visszaélései tárgyában. Paczolay György
1035 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz tengelyellenes rádió- és más propaganda tárgyában. Vajna Gábor
1036 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a Nagyatádi-földreform által földhözjuttatottak részére a túlfizetések visszafizetése tárgyában. Tatár Imre ifj.
1037 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: az iparügyi és a belügyminiszterhez a munkásság fizetésének a drágaság miatt való rendezése, különös tekintettel a főváros alkalmazottaira. Wirth Károly
1038 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: az iparügyi és a belügyminiszterhez a minimális munkabérmegállapító bizottságokban, valamint egyes hadiüzemekben tapasztalható és a mai időknek egyáltalán meg nem felelő furcsa politikai irányzatról. Wirth Károly
1039 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a zsidótörvénynek a vendéglátóiparban való végrehajtása tárgyában. Lill János
1040 6 123 1940.06.26  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a mezőgazdasági kamarában dúló sorozatos botrányok sürgős és erélyes megszüntetése tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza Rajniss Ferenc - Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] válasza
1041 6 124 1940.06.27  » Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat Nagy László - Krancz Rajmund - Tegzes László - Inántsy-Pap Elemér - Balás Károly - Piukovich József - Ferenczy Tibor - Homonnay Tivadar - Festetics Domonkos gróf - Beniczky Elemér - Zsidó Sándor - Bocsáry Kálmán - Faragó Ede vitéz - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1042 6 124 1940.06.27  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit mentelmi ügyekben Gál Csaba - Bodor Márton - Gruber Lajos - Maróthy Károly - Serényi Miklós gróf - Csia Sándor - ifj. Eitner Sándor - Horváth Ferenc - Hubay Kálmán - Keck Antal - Lill János - Matolcsy Mátyás - Matolcsy Tamás - Milotay István - Nánássy Imre - Pálffy József gróf - Pongrácz Lajos - Piukovich József - Peyer Károly - Szeder Ferenc - Széchényi Lajos gróf - Szögi Géza - ifj. Tatár Imre - Wirth Károly mentelmi ügyében. János Áron [előadó]
1043 6 124 1940.06.27  » A Ház Kölcsey István indítványára az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat tárgyalásának tartalmára az ülések idejét napi 8 órában állapította meg Kölcsey István
1044 6 124 1940.06.27  » Az elnök kegyeletes megemlékezése a Kormányzó Úr lányának, ifj. gróf Károlyi Gyuláné (született Nagybányai Horthy Paulette) elhunytáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1045 6 124 1940.06.27  » Az igazságügyminiszter benyújtotta építőtakarék-üzlet szabályozásáról szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
1046 6 125 1940.07.02  » Közi Horváth József napirend előtti felszólalása az erdélyi magyarság súlyos helyzete tárgyában Közi Horváth József
1047 6 125 1940.07.02  » A 36 tagú országos bizottságba a képviselőház által kiküldendő 24 tag megválasztása: Szabó Gusztáv - Csilléry András - Csizmadia András - Demkó Mihály - Esterházy Móric gróf - Hubay Kálmán - Imrédy Béla vitéz - Ivády Béla - Jurcsek Béla - Kolosváry-Borcsa Mihály vitéz - Kölcsey István - Krúdy Ferenc - Laky Dezső - Marton Béla vitéz - Matolcsy Mátyás - Pajor Miklós - Petro Kálmán - Rassay Károly - Ronkay Ferenc - Salkovszky Jenő - Vay László báró - Vágó Pál - Vásáry István - Wälder Gyula
1048 6 125 1940.07.02  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Vályi Lajos képviselő elhunytáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1049 6 125 1940.07.02  » Az elnök a Közigazgatási Bíróság átirata alapján Zsengellér Józsefet - Matolcsy Tamást végleg igazolt képviselőknek jelenti ki Tasnádi Nagy András [elnök]
1050 6 125 1940.07.02  » Személyes kérdésben felszólalt Matolcsy Mátyás
1051 6 126 1940.07.04  » Elnök bejelenti Budapest székesfőváros I. (budai) választókerületben Vályi Lajos elhalálozását Tasnádi Nagy András [elnök]
1052 6 126 1940.07.04  » Kunder Antal - Szögi Géza - Vásárhelyi András szabadságot kérnek Tasnádi Nagy András [elnök]
1053 6 126 1940.07.04  » A társadalompolitikai, pénzügyi, és közigazgatási bizottság beterjesztette jelentését az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslat tárgyában
1054 6 126 1940.07.04  » Bemutatja az állandó összeférhetetlenségi bizottság határozatát Jurcsek Béla képviselő ügyében
1055 6 126 1940.07.04  » Az elnök bemutatta Padányi Gulyás Jenő képviselő megbízólevelét Tasnádi Nagy András [elnök]
1056 6 126 1940.07.04  » A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Ellenindítványt tett: Budinszky László Budinszky László
1057 6 127 1940.07.05  » Gosztonyi Sándor - Rapcsányi László szabadságot kérnek katonai szolgálatuk miatt Törs Tibor [elnök]
1058 6 127 1940.07.05  » Mentelmi bizottság jelentése Wirth Károly - Nánássy Imre - Hubay Kálmán - Csia Sándor - Széchényi Lajos gróf - Horváth Ferenc - Eitner Sándor ifj. - Szeder Ferenc - Maróthy Károly - Szögi Géza - Peyer Károly - Pongrácz Lajos - Bodor Márton - Tatár Imre ifj. - Serényi Miklós gróf egyrendbeli és Gál Csaba kétrendbeli mentelmi ügyében. János Áron [előadó]
1059 6 127 1940.07.05  » Mentelmi bizottság jelentése Maróthy Károly - Lill János - Milotay István - Matolcsy Mátyás - Matolcsy Tamás - Bodor Márton - Pálffy József gróf - Keck Antal - Serényi Miklós gróf - Piukovich József - Gál Csaba egyrendbeli - Gruber Lajos kétrendbeli mentelmi ügyében. Tóth András vitéz [előadó]
1060 6 127 1940.07.05  » Piukovich József mentelmi ügyének tárgyalásánál felszólalt Meskó Zoltán. Piukovich József - Meskó Zoltán
1061 6 127 1940.07.05  » Döntés az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról készült törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól. A társadalompolitikai, pénzügyi és közigazgatási bizottság együttes jelentését ismertette : Somogyi Ferenc előadó. Somogyi Ferenc (előadó)
1062 6 127 1940.07.05  » A napi- rendi javaslathoz hozzászólt: gróf Serényi Miklós. Serényi Miklós gróf
1063 6 127 1940.07.05  » Írásbeli válasz interpellációra:: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Szögi Géza interpellációjára.
1064 6 127 1940.07.05  » Írásbeli válasz interpellációra:: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Tatár Imre ifj. (kétrendbeli) interpellációjára.
1065 6 127 1940.07.05  » Írásbeli válasz interpellációra:: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] - Csoór Lajos interpellációjára.
1066 6 127 1940.07.05  » Írásbeli válasz interpellációra:: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] - Tóth János interpellációjára.
1067 6 127 1940.07.05  » Írásbeli válasz interpellációra:: Teleki Mihály [földmívelésügyi miniszter] - Matolcsy Mátyás interpellációjára.
1068 6 128 1940.07.05  » Incze Antal a mentelmi bizottság előtt visszavonta 1939. december 15-én tett bejelentését a mentelmi jogának megsértése tárgyában. Törs Tibor [elnök]
1069 6 128 1940.07.12  » Elnök bejelentette, hogy Csilléry András lemondott a budapesti I. (budai) választókerületben képviselői megbízatásáról. Tasnádi Nagy András [elnök]
1070 6 128 1940.07.12  » Gratz Gusztáv - Szilassy Béla önmaguk ellen írásban összeférhetetlenségi bejelentést tettek. Tasnádi Nagy András [elnök]
1071 6 129 1940.07.22  » A mentelmi bizottság javaslatára a Ház Grúber Lajost a június 26-i magatartása miatt a Ház megkövetésére ítélte
1072 6 129 1940.07.22  » Széchenyi Lajos gróf - Matolcsy Mátyás - Piukovich József katonai szolgálat miatt két heti szabadságot kér. Tasnádi Nagy András [elnök]
1073 6 129 1940.07.22  » Giller János betegség miatt két hét szabadságot kér. Tasnádi Nagy András [elnök]
1074 6 129 1940.07.22  » Az összeférhetetlenségi ítélő bizottság 12 rendes és 3 póttagjának kisorsolása Hubay Kálmán - Vágó Pál összeférhetetlenségi ügyében. Korláth Endre - Malasits Géza - Fricke Valér - Kossuth Pál - Quirin Leó - Horváth István - Tildy Zoltán - Szent-Ivány József - Buttler Elemér báró - Csizmadia András - Petro Kálmán - Egry Zoltán - Kövér János (póttag ) - Payor Miklós (póttag ) - Baky László (póttag)
1075 6 129 1940.07.22  » Az elnök bemutatta a Budapest I. (budai) választókerületben behívott Kuncze Géza megbízólevelét. Tasnádi Nagy András [elnök]
1076 6 129 1940.07.22  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság határozatának felolvasása gróf Teleki Pál - Abonyi Ferenc és 18 társa összeférhetetlenségi ügyében. Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Abonyi Ferenc - Serényi Miklós gróf - Tatár Imre ifj. - Zeöld Imre Péter - Kóródy Tibior - Wirth Károly - Rapcsányi László - Tóth János - Lill János - Vajna Gábor - Gál Csaba - Krancz Rajmund - Budinszky László - Kovarcz Emil - Gruber Lajos - Csia Sándor - Mokcsay Dezső - Széchenyi Lajos gróf - Jandl Lajos Porubszky Géza [jegyző]
1077 6 130 1940.07.23  » Zerinváry Szilárd szabadságot kér katonai szolgálat miatt. Tasnádi Nagy András [elnök]
1078 6 130 1940.07.23  » Gruber Lajos írásban mentelmi jogának kétrendbeli megsértését jelentette be. Tasnádi Nagy András [elnök]
1079 6 130 1940.07.23  » Zeöld Imre Péter írásban mentelmi jogának egyrendbeli megsértését jelentette be. Tasnádi Nagy András [elnök]
1080 6 130 1940.07.23  » Az igazságügyminiszter benyújtotta a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
1081 6 130 1940.07.23  » Kovarcz Emil bejelentette mentelmi jogának megsértését Kovarcz Emil
1082 6 130 1940.07.23  » A belügyminiszter felszólalása Kovarcz Emil bejelentésével kapcsolatban Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1083 6 130 1940.07.23  » Grúber Lajos ünnepélyesen megkövette a Házat Grúber Lajos
1084 6 130 1940.07.23  » Az összeférhetetlenségi ítélőbizottság ítéletének felolvasása Hubay Kálmán - Vágó Pál összeférhetetlenségi ügyében, képviselői mandátum megszüntetése Megay Károly [jegyző]
1085 6 130 1940.07.23  » A miniszterelnök beterjesztette a Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1086 6 130 1940.07.23  » A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Hozzászóltak: Tauffer Gábor és Budinszky László. Tauffer Gábor - Budinszky László
1087 6 130 1940.07.23  » Ifj. Tatár Imre sürgős interpellációja a kormányhoz : a hadba vonult mezőgazdasági munkások és családtagjaik téli élelmezésének biztosítása tárgyában. Tatár Imre ifj. - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1088 7 131 1940.09.04  » A miniszterelnök beszéde a trianoni békeszerződésről, a magyar revíziós politikáról és Erdély egy részének visszacsatolásáról Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1089 7 131 1940.09.04  » Ünnepélyes megemlékezés Erdély egy részének és az egyidejűleg visszatérő országrészeknek visszacsatolásáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1090 7 132 1940.10.02  » Nánássy Imre és Pongrácz Lajos képviselők halálának bejelentése Tasnádi Nagy András [elnök]
1091 7 132 1940.10.02  » Miniszterelnök átiratának bemutatása, amellyel tudatja, hogy Horthy Miklós kormányzó 1940. szeptember hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával báró Perényi Zsigmond belső titkos tanácsost a kárpátaljai terület kormányzói biztosi állásától saját kérelmére felmentette, utódjává vitéz Kozma Miklós magyar királyi titkos tanácsost nevezte ki.
1092 7 132 1940.10.02  » A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslat benyújtása Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter]
1093 7 132 1940.10.02  » A keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és képviselőinek felsőházi tagságáról szóló törvényjavaslat benyújtása Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1094 7 132 1940.10.02  » A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához történő visszacsatolásáról és az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslat benyújtása Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1095 7 133 1940.10.03  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság beterjesztette jelentését Matolcsy Mátyás és Gratz Gusztáv képviselők mentelmi ügyeiben Tasnádi Nagy András [elnök]
1096 7 133 1940.10.03  » A közjogi és pénzügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához történő visszacsatolásáról és az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Benkő Géza [előadó]
1097 7 133 1940.10.03  » A közjogi bizottság beterjesztette jelentését a keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és képviselőinek felsőházi tagságáról szóló törvényjavaslat tárgyában Mezey Lajos [előadó]
1098 7 133 1940.10.03  » Felszólalás: A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrésznek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló törvényjavaslattal, illetve a keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és képviselőinek felsőházi tagságáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1099 7 133 1940.10.03  » A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához történő visszacsatolásáról és az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslat ismertetése Benkő Géza [előadó]
1100 7 133 1940.10.03  » A keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és képviselőinek felsőházi tagságáról szóló törvényjavaslatot Mezey Lajos [előadó]
1101 7 134 1940.10.04  » Döntés a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához történő visszacsatolásáról és az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
1102 7 134 1940.10.04  » Döntés a keresztény vallásfelekezetek egyháznagyjainak és képviselőinek felsőházi tagságáról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól
1103 7 134 1940.10.04  » A Budapesten 1940. június 16-án kelt magyar-német kiadatási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat benyújtása Radocsay László [igazságügyminiszter]
1104 7 134 1940.10.04  » A Budapesten 1940. május 27-én kelt magyar-német hitelesítési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat benyújtása Radocsay László [igazságügyminiszter]
1105 7 135 1940.10.07  » A román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához történő visszacsatolásáról és az országgal való egyesítéséről szóló törvényjavaslat elfogadásáról szóló felsőházi átirat bemutatása Szinyei Merse Jenő [elnök]
1106 7 136 1940.10.08  » A református egyetemes konvent elnöke meghívójának bemutatása Törs Tibor [elnök]
1107 7 136 1940.10.08  » Az 1940. évi XXVI. tc. alapján visszacsatolt keleti és erdélyi országrész képviselőinek meghívására vonatkozó indítvány beterjesztése Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1108 7 136 1940.10.08  » A gazdasági bizottság beterjesztette jelentését a képviselőház 1941. évi költségvetésének előirányzata tárgyában
1109 7 136 1940.10.08  » Boér Ágoston képviselői megbízólevelének bemutatása Törs Tibor [elnök]
1110 7 137 1940.10.09  » A közigazgatási bíróság elnöke átiratának bemutatása, amellyel tudatja, hogy a hevesi választókerületben megválasztott Nyíreő Andor megválasztását érvénytelenítette Tasnádi Nagy András [elnök]
1111 7 137 1940.10.09  » Indítvány az 1940. évi XXVI. tc. alapján visszacsatolt keleti és erdélyi országrész képviselőinek meghívására vonatkozóan Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1112 7 137 1940.10.09  » Felszólalás: a román uralom alatt maradt erdélyi részek magyarságának üldöztetése miatt Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1113 7 137 1940.10.09  » Napirend előtti felszólalás: a román uralom alatt maradt erdélyi részek magyarságának üldöztetése miatt Cselényi Pál
1114 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Keck Antal 1940. március 6-án, a magyar filmgyártás körül tapasztalható hiányok és súlyos hibák tárgyában előterjesztett interpellációjára
1115 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Keck Antal 1940. május 1-én, a kárpátaljai autonómia előkészítése körül tapasztalt különös jelenségek tárgyában előterjesztett interpellációjára
1116 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Kovarcz Emil 1940. június 26-án, a külföldi eszmékhez való alkalmazkodás és eddigi politikámnak megszüntetése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1117 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Maróthy Károly 1940. június 12-én, a zsidótörvény végrehajtása tárgyában előterjesztett interpellációjára
1118 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Keresztes-Fischer Ferenc vitéz[belügyminiszter] írásbeli válasza Jandl Lajos 1940. május 1-én, a tolnavármegyei Nagydorog község főjegyzője ellen folytatott fegyelmi vizsgálat különös befejezése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1119 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza Halmay János 1940. június 26-án, a cukorjegyek tárgyában előterjesztett interpellációjára
1120 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza Matolcsy Mátyás 1940. június 19-én, a megfelelő búza-, rozs és sertéshúsárak megállapítása tárgyában előterjesztett interpellációjára
1121 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza Papp József 1940. június 26-án, Tóth P. József és fia gazdasági cselédbérkövetelési ügyében előterjesztett interpellációjára
1122 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza Tóth János 1940. június 5-én, a vízkárosult kisbérlők megsegítése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1123 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza ifjabb Tatár Imre 1940. június 12-én, a sertésállomány orbánc- és sertéspestis ellen való köteles védőoltásának az egész ország területén való elrendelése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1124 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza ifj. Tatár Imre 1940. június 19-én, a fulladásos kehességben szenvedő lovaknak kötelező hatósági lebélyegzése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1125 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza Matolcsy Mátyás 1940. június 26-án az összeférhetlenségi törvényjavaslat beterjesztése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1126 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza Paczolay György a földmívelésügyi, pénzügyminiszter és igazságügyminiszter urakhoz 1940.április 3-án írásban benyújtott interpellációjára a gyümölcsösöket ért vadkárok tárgyában.
1127 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza Palló Imre 1940. június 24-én, a politikai elítéltek revíziója, a politikai üldözések megszüntetése és a politikai rendszerváltozás tárgyában előterjesztett interpellációjára
1128 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] miniszter válasza Vajna Gábor 1940. április 12-én, a rémhírek okozta pánikhangulat kezelése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1129 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] válasza Kabók Lajos 1940. június 12-én, az élelmiszerüzletek vasárnapi zárvatartasa és a munkabérek rendezése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1130 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] Budinszky László 1940. június 5-én, a közmunkaváltság megszüntetése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1131 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] válasza ifj. Tatár Imre a földreform eljárás során juttatottak részere az 1929. évet megelőző időben kiegyenlített vételárak és a mai megváltási árak között mutatkozó túlfizetések visszatérítése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1132 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] válasza Matolcsy Mátyás néhai gróf Esterházy Ferenc köztartozásainak behajtása tárgyában előterjesztett interpellációjára
1133 7 137 1940.10.09  » Interpellációra írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] válasza Tóth János 1940. június 12-én, a képviselőház 1940. évi június hó 12-én tartott ülésén a kókai községi szeszfőzdével kapcsolatban fennálló visszaélések tárgyában előterjesztett interpellációjára
1134 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a magyar kormányhoz a 3. zsidótörvény sürgős beterjesztése tárgyában Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1135 7 137 1940.10.09  » Felszólalás: korábban tett közbeszólás megmagyarázása tárgyában Keck Antal
1136 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a magyar birtokpolitikai törvények egységes reformja és kodifikálása tárgyában Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1137 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez és a pénzügyminiszterhez a Tokajhegyalját és általában a zemplénvármegyei hegyvidéket ért katasztrofális szőlőkárok ügyében Kossuth Pál - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter], Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Lukács Béla vitéz [földművelésügyi miniszter] válasza
1138 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a vasúti pályamunkásság és a postai távirdamunkásság siralmasan alacsony órabére tárgyában Horváth József - Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] válasza
1139 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi, valamint iparügyi miniszterhez az iparban és kereskedelemben foglalkoztatott munkások és egyéb kisjövedelmű alkalmazottak munkabérének, illetőleg fizetésének a megélhetés drágulásának arányában való rendezése tárgyában Horváth József - Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, iparügyi miniszter]
1140 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a román uralom alatt maradt erdélyi magyarság üldöztetésének szigorú megtorlása tárgyában Vajna Gábor - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1141 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz Csáky István külügyminiszternek a magyar alkotmány reformjával kapcsolatos nyilatkozata tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1142 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a tisztviselőtársadalom és a munkásság jövedelmének az általános drágulás arányában történő javítása tárgyában Gruber Lajos - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1143 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez Maróthy Károly - Teleki Pál gróf [miniszterelnök], Bartha Károly [honvédelmi miniszter]
1144 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidó sajtó tevékenységével, a zsidó irodalom mérgező hatásával, illetve a szociáldemokrata párt működésével kapcsolatban Abonyi Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1145 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a belügyminiszterhez Keresztes-Fischer Miklós különös karrierje tárgyában Gál Csaba - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter]
1146 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a végleges zsidótörvény sürgős benyújtására, illetőleg a Nyilaskeresztes Párt által benyújtott zsidótörvényjavaslat letárgyalására Maróthy Károly - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1147 7 137 1940.10.09  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a földkérdés megoldásának teljes csődje tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1148 7 137 1940.10.09  » Felszólalás személyes megtámadás visszautasítása címén Matolcsy Mátyás
1149 7 137 1940.10.09  » Felszólalás félreértett szavai valódi értelmének helyreállítása címén Somogyi Ferenc
1150 7 138 1940.10.10  » A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslat Szabó Gusztáv [előadó] - Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] - Balogh Artúr - Matolcsy Tamás - Somogyi Ferenc - Vásáry István
1151 7 138 1940.10.10  » Napirend előtti felszólalás az Erdély egy részének román uralom alól való felszabadulásával kapcsolatban Pál Gábor
1152 7 138 1940.10.10  » A keleti és erdélyi országrészekből behívott képviselők megbízólevelének bemutatása: Adorján Imre - Albrecht Dezső - Angi István - Árvay Árpád - Bálint József - Balogh Arthur - Bartha Ignác - báró Bánffy Dániel - Beke Ödön - gróf Bethlen György - gróf Bethlen László - Biró István - Bodnár Sándor - Botár István - Bölöni Zoltán - báró Braunecker Antal - Deák Gyula - Ember Géza - Figus Albert - György József - Hinleder-Fels Ákos - Jodál Gábor - Keintzel Ede - Kis Kálmán - Kölcsey Ferenc - Kövér Gusztáv - dr. László Dezső - László Dezsői - Mikó Imre - Paál Árpád - Pál Gábor - Pálffy Károly - Pakocs Károly - Patzkó Elemér - Prall Mihály - Ráduly Lajos - Székely Ákos - báró Szentkereszthy Béla - Szilágyi Olivér - gróf Teleki Béla - gróf Teleki Ernő - gróf Thodalaghy Mihály - Török Andor - Tusa Gábor - Váró György - Vita Sándor
1153 7 139 1940.10.11  » Pintér Béla és Papp Mihály képviselők levelének bemutatása, amelyben lemondanak a Ház bizottságaiban vállalt tagságaikról Törs Tibor [elnök]
1154 7 139 1940.10.11  » Tolna vármegye közönsége feliratának bemutatása Mátyás király emlékének megörökítése tárgyában Törs Tibor [elnök]
1155 7 139 1940.10.11  » A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslat Stitz János - Rapcsányi László - Tömböly Dénes - Mester Miklós - Balás Károly - Palló Imre - Incze Antal - Szögi Géza - Reibel Mihály - Meskó Zoltán - Petro Kálmán - Fáy István [államtitkár]
1156 7 140 1940.10.14  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság Matolcsy Mátyás és Szilassy Béla összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos jelentésének bemutatása és felolvasása Tasnádi Nagy András [elnök] - Mocsáry Ödön [jegyző]
1157 7 140 1940.10.14  » A gazdasági bizottság jelentése a képviselőház 1941. évi költségelőirányzata tárgyában Boczonádi Szabó Imre [előadó]
1158 7 140 1940.10.14  » A közoktatásügyi bizottság beterjesztette jelentését a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslat tárgyában Szabó Gusztáv [előadó]
1159 7 140 1940.10.14  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság Matolcsy Mátyás és Szilassy Béla összeférhetetlenségi ügyeiről szóló jelentéseinek bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1160 7 141 1940.10.15  » Döntés a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslat a közoktatásügyi bizottság által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól Szabó Gusztáv [előadó]
1161 7 141 1940.10.15  » A belügyminiszter benyújtott a törvényhatósági bizottsági jogról szóló törvényjavaslatot s az Újdombóvár és Gölle községek közötti határrendezésről, tovább a Nagykamond és Kiskamond községekhez tartozó egyes területrészek átcsatolásáról szóló jelentéseit Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1162 7 141 1940.10.15  » Tegzes László és Somogyi Ferenc képviselők képviselői megbízatásukról lemondó leveleinek bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1163 7 142 1940.10.17  » Az országgyűlés második ülésszakát lezáró és a harmadik ülésszakot összehívó legmagasabb kormányzói kézirat felolvasása Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1164 7 142 1940.10.17  » A felsőház elnöke átiratának bemutatása, melyben tudatja, hogy a felsőház a Ferenc József Tudományegyetem újjászervezéséről és a Horthy Miklós Tudományegyetem felállításáról szóló törvényjavaslatot a képviselőház szövegezésében változatlanul elfogadta Tasnádi Nagy András [elnök]
1165 7 142 1940.10.17  » Felszólalás: indítvány a tizedik jegyzői állás betöltése iránt Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1166 7 142 1940.10.17  » Felszólalás: mentelmi jog megsértésének bejelentése Gruber Lajos
1167 7 142 1940.10.17  » báró Vay László és vitéz Várady László képviselők képviselői megbízatásukról lemondó leveleinek bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1168 7 143 1940.10.21  » A képviselőház két alelnökének megválasztása: Szinyei Merse Jenő - Törs Tibor Tasnádi Nagy András [elnök]
1169 7 143 1940.10.21  » A képviselőház tíz jegyzőjének megválasztása: Árvay Árpád - Boczonádi Szabó Imre - Mocsáry Ödön - Nagy Ferenc - Porubszky Géza - Spák Iván - Szeder János - Miskolczy Hugó vitéz - Megay Károly - Zeöld Imre Péter Tasnádi Nagy András [elnök]
1170 7 143 1940.10.21  » A képviselőház háznagyának megválasztása: Putnoky Móric Tasnádi Nagy András [elnök]
1171 7 143 1940.10.21  » A miniszterelnök beterjesztette a magyar állam 1938/39. évi zárszámadását a Legfőbb Állami Számszék jelentésével, valamint a Legfőbb Állami Számszék elnökének az 1939-1940. évre megszavazott hitelekkel szemben a számadási év első harmada végén mutatkozó eltérésekről szóló jelentését Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1172 7 143 1940.10.21  » Az 1941. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat benyújtása Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1173 7 143 1940.10.21  » Felszólalás: a Magyar Megújulás Pártja megalakulásának bejelentése Imrédy Béla vitéz
1174 7 143 1940.10.21  » Az új ülésszakot összehívó legfelsőbb kormányzói kézirat felolvasása Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1175 7 143 1940.10.21  » A debreceni, a pécsi, és Somogy megyei lajstromos kerületben behívott Balogh István, Molvay Ferenc, és Egerszegi Sándor megbízólevelének bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1176 7 144 1940.10.22  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság jelen volt tagjainak eskütétele: Adorján Imre - Angi István - Baross Endre - Bánffy Dániel báró - Bánó Iván - Bárczay Ferenc - Bárczay János - Bencze György - Beniczky Elemér - Bethlen László gróf - Bodnár Sándor - Boér Ágoston - Csizmadia András - Bemei Aladár - Demkó Mihály - Fricke Valér - Füssy Kálmán - Gesztelyi Nagy László - Gosztonyi Sándor - Hendrey József - Horváth István - Hunyady Ferenc gróf vitéz - Jurcsek Béla - Kiss Kálmán - Korláth Endre - Kölcsey István - Matolcsy Mátyás - Mayer János - Máriássy Mihály - Máté Imre - Megay Károly - Meixner Emil - Meskó Zoltán - Miskolczy István - Mosonyi Kálmán - Nagy Ferenc - Németh Andor - Paál Árpád - Pataky László - Pálffy József gróf - Pálffy Károly - Piukovich József - Plósz István - Roszner István báró vitéz - Sármezey Endre - Serényi Miklós gróf - Szent-Ivány József - Széchényi Lajos gróf - ifjú Tatár Imre - Teleki Béla gróf - Thassy Kristóf - Vay Miklós báró - Váczy József - Vásárhelyi András - Vita Sándor
1177 7 144 1940.10.22  » Az 1941. évi állami költségvetés beterjesztése Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
1178 7 144 1940.10.22  » A felsőház elnökének átiratának bemutatása: a felsőház az új ülésszakban Szapáry Lajos grófot háznaggyá, Agorasztó Tivadart - Bethlen Pál grófot - Bezerédj István - Biró Zoltánt - Görgey László vitézt - Kiss Ernőt - Péchy Manót - Tarányi Ferencet jegyzőkké választotta Tasnádi Nagy András [elnök]
1179 7 144 1940.10.22  » A pénzügyminiszter költségvetési beszéde Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
1180 7 144 1940.10.22  » Határozat a napirend tárgyalására szánt idő és az interpellációk előterjesztésének ideje tárgyában
1181 7 144 1940.10.22  » A két, 36 tagú országos bizottságban megüresedett helyek betöltése: 36-os országos bizottságba (1931: XXVI. tc.) Bánffy Dániel báró - Bárczay János - Csia Sándor - Mokcsay Dezső - Imrédy Béla vitéz 36-os országos bizottságba (1939:11. te). Hinléder Fels Ákos - R. Vozáry Aladár - Jaross Andor vitéz Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1182 7 144 1940.10.22  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagjainak megválasztása: Elnök: Mezey Lajos. Helyettes elnök: Huszovszky Lajos. Tagok: Bariba Ignác - Bárczay Ferenc - Boér Ágoston - Keck Antal - Mátéffy Viktor - Meixner Emil - Szabó Zoltán - Tóth András vitéz - Vásáry István Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1183 7 144 1940.10.22  » Földmívelésügyi bizottság tagjainak megválasztása: Adorján Imre - Angi István - Baross Endre - Bánffy Dániel báró - Bánó Iván - Bárczay Ferenc - Bárczay János - Bencze György - Beniczky Elemér - Bethlen László gróf - Bodnár Sándor - Boér Ágoston - Csizmadia András - Bemei Aladár - Demkó Mihály - Fricke Valér - Füssy Kálmán - Gesztelyi Nagy László - Gosztonyi Sándor - Hendrey József - Horváth István - Hunyady Ferenc gróf vitéz - Jurcsek Béla - Kiss Kálmán - Korláth Endre - Kölcsey István - Matolcsy Mátyás - Mayer János - Máriássy Mihály - Máté Imre - Megay Károly - Meixner Emil - Meslkó Zoltán - Miskolczy István - Mosonyi Kálmán - Nagy Ferenc - Németh Andor - Paál Árpád - Pataky László - Pálffy József gróf - Pálffy Károly - Piukovich József - Plósz István - Roszner István báró vitéz - Sármezey Endre - Serényi Miklós gróf - Szent-Ivány József - Széchényi Lajos gróf - ifjú Tatár Imre - Teleki Béla gróf - Thassy Kristóf - Vay Miklós báró - Váczy József - Vásárhelyi András - Vita Sándor Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1184 7 144 1940.10.22  » Gazdasági bizottság tagjainak megválasztása: Angi István - Baross Endre - Bertalan Kálmán - Boczonádi Szabó Imre - Botár István - ifj. Eitner Sándor - Gunde László - Horváth Ferenc - Konkoly - Thege Kálmán - Kornis Elemér vitéz gróf - Kölcsey Ferenc - László Dezső (Kolozsvári) - Melczer Lilla - Miskolczy Hugó vitéz - Paczolay György - Padányi Gulyás Jenő - Radák Lajos vitéz - Simon Ferenc - Spák Iván - Szentiványi Lajos - Szöllősi Jenő - Thassy Kristóf. Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1185 7 144 1940.10.22  » Igazságügyi bizottság tagjainak megválasztása: Bartha Ignác - Benkő Géza - Bobory György vitéz - Bocsáry Kálmán - Budinszkv László - Csorba Antal - Ember Sándor - Esterházy Móric gróf - Gesztelyi Nagy László - Giller János Gvörgy József - Horváth Zoltán - Huszovszky Lajos - Inántsy-Pap Elemér - János Áron - Keck Antal - Kéthly Anna - szendrői Kovách Gyula - László Dezső (gyergyói) - Mezey Lajos - Mikó Imre - Mosonyi Kálmán - Nagy László - Nyilas Ferenc - Pajor Győző - Pajor Miklós - Patzkó Elemér - Petro Kálmán - Révész László - Rupert Rezső - Sarvay Elek - Szilassy Béla - Szilágyi Olivér - Torkos Béla - Tornyos György - Tóth András vitéz - Török Andor - Tusa Gábor - Uzonyi György - Váczy György vitéz - Zeöld Imre Péter - Zerinváry Szilárd vitéz - Zsegora Ödön - Zsidó Sándor Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1186 7 144 1940.10.22  » Kérvényi bizottság tagjainak megválasztása: Abonyi Ferenc - Bálint József - Bánó Iván - Bodor Márton - Brandt Jakab - Braunecker Antal báró - Osuha Sándor - Fricke Valér - Hellenbach Gottfried báró vitéz - Homicskó Vladimir - Horváth István - Jodál Gábor - Kadleez Antal - László Dezső (gyergyói) - Miskolczy István - Molnár Dezső - Mühl Henrik - Pataky László - Pápai István - Pintér Béla - Plósz István - Prall Mihály - Reibel Mihály - Riesz Ádám - Rupert Rezső - Szeder Ferenc - Szilvássy Pál - Tóth János - Vasvári Lajos - G. Váczi Lajos Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1187 7 144 1940.10.22  » Könyvtári és múzeumi bizottság. 168 szavazattal: Apponyi György gróf - Bartha Ignác - ifjú Berencsy Géza - Donáth György - Faragó Ede vitéz - Figus Albert - Gaes János - Haulik György - Huszár Mihály - Ilovszky János - Kéthly Anna - Király József - Lázár Imre - Leel-Össy Árpád vitéz - Mikó Imre - Molnár Dezső - Mühl Henrik - Paál Árpád - Palló Imre - Rapesányi László - Somogyváry Gyula vitéz - Stitz János - Szabó Zoltán - Szöllősi Jenő - Thuránszky Pál - Tost László - Tömböly Dénes - Varga Béla - Váró György - Oláh György Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1188 7 144 1940.10.22  » Közgazdasági és közlekedésügyi bizottság. 168 szavazattal: Abonyi Ferenc - Angyal László Balás Károly - Bánffy Dániel báró - Beké Ödön - Bethlen László gróf - Biró István - Egry Ferenc - Ember Géza - Figus Albert - Gál Csaba - Gesztelyi Nagy László - Graliz Gusztáv - Gruber Lajos - Gürtler Dénes - Hertelendy Miklós vitéz - Ilovszky János - Kabók Lajos - Klein Antal - Kovarcz Emil - Kövér János - Közi Horváth József - Krúdy Ferenc - Laky Dezső - Lill János - Martsekényi Imre vitéz - Megay Károly - Miskolczy István - Molvay Ferenc - Müller Antal - Németh Andor - Nyíri István - Ortutay Jenő - Padányi Gulyás Jenő - Quirin Leó - Roukay Ferenc - Sigray István - Stitz János - Szabó Gusztáv - Szabó Károly - Szeder János - Szemere Béla - Teleki Béla gróf - Teleki Ernő gróf - Temesváry Imre - Tömböly Dénes - Vay Miklós báró - Várady József - Váró György - Vita Sándor - Wälder Gyula - Zichy Nándor gróf - ifj. Zimmer Ferenc - Barcs János - Kunder Antal Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1189 7 144 1940.10.22  » Közigazgatási bizottság tagjainak megválasztása: Alföldy Béla - Balogh Artúr - Bobory György vitéz - Bognár Gyula - Borbély György - Bölöni Zoltán - Braunecker Antal báró - Bródy András - Bródy Ernő - Csorba Sándor - ifj. Eitner Sándor - Ferenczy Tibor - Gergelyffy András - Hendrey József - Hinléder Fels Ákos - Inántsy-Pap Elemér - Jandl Lajos - Jodál Gábor - Korponay Ede - Kossuth Pál - Kölcsey Ferenc - Krúdy Ferenc - Malasits Géza - Matolcsy Tamás - Máriássy Mihály - Máté Imre, Mátéffy Viktor - Meskó Zoltán - Molnár Dezső - Nagy László - Nyilas Ferenc - Paál Árpád - Paczolav György - Papp Mihály - vitéz Patacsi Dénes - Pál Gábor - Pápai István - Petró Kálmán - Polgár Béla - Ráduly Lajos - Serényi Miklós gróf - Spett Ernő - Szakáts Pál - Szentiványi Lajos - Székely Ákos - Szögi Géza - Thuránszky Pál - Tóth József - Turdhányi Imre - Vajay Károly - Várady László vitéz - Vásáry István - Vitéz Attila - Zih Károly - Zsengellér József Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1190 7 144 1940.10.22  » Közjogi bizottság tagjainak megválasztása: Albrecht Dezső - Bajcsy-Zsilinszky Endre - Balogh Artúr - Bartha Ignác - Bethlen György gróf - Biró István - Bocsáry Kálmán - Borbély György - Budinszky László - Deák Gyula - Eitner Ákos - Gergelyffy András - Giller János - Homonnay Tivadar - Horváth Zoltán - Hunyady Ferenc gróf vitéz - Keintzel Ede - Kornis Elemér gróf vitéz - Kossuth Pál - Kóródy Tibor - Kuncze Géza - vitéz Lénárt János - Malasits Géza - Maróthy Károly - Mezey Lajos - Mosonyi Kálmán - Pajor Miklós - Pál Gábor - Péchy László - Porubszky Géza - Putnoky Móric - Rassay Károly - Salkovszky Jenő - Sarvay Elek - Sigray István - vitéz Szalay László - Thuránszky Pál - Tusa Gábor - Vásárhelyi András - Zichy János gróf - Zih Károly - Zsebóra Ödön - Jaross Andor vitéz - Károlyi Viktor gróf Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1191 7 144 1940.10.22  » Közoktatásügyi bizottság tagjainak megválasztása: Apponyi György gróf - Balás Károly - Bálint József - Bencs Zoltán - Bertalan Kálmán - Botár István - Faragó Ede vitéz - Fenczik István - Festetics Domonkos gróf - Gacs János - Homonnay Tivadar - Hoss József - Huszár Mihály - Huszovszky Lajos - Keintzel Ede - Kéthly Anna - Király József - Kiss Kálmán - Krancz Rajmund - Kuncze Géza - Laky Dezső - László Dezső (kolozsvári) - Leel-Össy Árpád vitéz - Makkai János - Matolcsy Tamás - Melczer Lilla - Mikó Imre - Pakocs Károly - Palló Imre - Pálffy Károly - Rapcsányi László - Somogyváry Gyula vitéz - Szabó Gusztáv - Szabó Gyula - Szabó Zoltán - Szögi Géza - Tildy Zoltán - Tömböly - Dénes - Varga Béla - Vasvári Lajos - Virágh Béla - Wälder Gyula - Mester Miklós - Rajniss Ferenc Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1192 7 144 1940.10.22  » A külügyi bizottság tagjainak megválasztása: Albrecht Dezső - Bajcsy-Zsilinszky Endre - Balás Károly - Balogh Artúr - Bárczay Ferenc - Bethlen György gróf - Brandt Jakab - Bródy András - Budinszky László - Csia Sándor - Csicsery-Rónay István vitéz - Csuha Sándor - Eckhardt Tibor - Esterházy Móric gróf - Gacs János - Hunyady Ferenc vitéz gróf - Ivády Béla - Jurcsek Béla - Kolosváry-Borcsa Mihály vitéz - Kölcsey István - Kövér Gusztáv - Makkai János - vitéz Marton Béla - Martsekényi Imre vitéz - Mayer János - Pál Gábor - Péchy László - Putnoky Móric - Quirin Leó - Rassay Károly - Rátz Kálmán - Somogyváry Gyula vitéz - Szeder János - Szentiványi József - Szentkereszty Béla báró - Takách-Tolvay József vitéz gróf - Teleki Ernő gróf - Toldalagi Mihály gróf - Turchányi Imre - Ujfalussy Gábor vitéz - Vajna Gábor - Imrédy Béla vitéz - Maróthy Károly - Matolcsy Mátyás - Rajniss Ferenc - Peyer Károly Nagy Ferenc [jegyző]
1193 7 144 1940.10.22  » Mentelmi bizottság tagjainak megválasztása: Albrecht Dezső - Árvay Árpád - Benkő Géza - Boczonádi Szabó Imre - Bognár Gyula - Budinszky László - Buttler Elemér báró - Csorba Antal - Fenczik István - Ferenczy Tibor - Hinléder Fels Ákos - Homonnay Tivadar - Huszovszky Lajos - János Áron - Kábák Lajos - Keck Antal - szendrői Kovách Gyula - Kövér Gusztáv - Lénárt János vitéz - Mezey Laios. Mosonyi Kálmán - Pálffy József gróf - Révész László - Rupert Rezső - Spett Ernő - Szakáts Pál - Szentiványi Lajos - Szentkereszty Béla báró - Szilágyi Olivér - Szögi Géza - Thassy Kristóf - Torkos Béla - Tornyos György - Tost László - Tóth András vitéz - Török Andor - Tusa Gábor - Uzonvi György. Vajay Károly - Váczy György vitéz - R. Vozáry Aladár - Zerinváry Szilárd vitéz - Zsidó Sándor - Incze Antal Nagy Ferenc [jegyző]
1194 7 144 1940.10.22  » Naplóbíráló bizottság tagjainak megválasztása: Angyal László - Baky László - ifj. Berencsy Géza - Bertalan Kálmán - Bölöni Zoltán - Brandt Jakab - Bródy Ernő - Csorba Sándor - Egerszegi Sándor - Effry Ferenc - Egry Zoltán - Ember Géza - Gürtler Dénes - György József - Haulik György - Hellenbach Gottfried vitéz báró - Hokky Károly - Horváth Géza - Korláth Endre - Kossuth Pál - Közi Horváth József - Kubajda Vilmos - Mühl Henrik - Müller Antal - Nyiri István - Papp József - Patacsi Dénes vitéz - Ráduly Lajos - Spett Ernő - B. Szabó István - Szeder Ferenc - Székely Ákos - Szilvássy Pál - Tóth József - Törtök Andor - Várady József - Váró György - Vitéz Attila - Zsámboki Pál - Börcs János Nagy Ferenc [jegyző]
1195 7 144 1940.10.22  » Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása: Balás Károly - Bárczay János - Bencs Zoltán - Bethlen György gróf - Bethlen László gróf - Bobory György vitéz - Braunecker Antal báró - Cselényi Pál - Csicsery-Rónay István vitéz - Czermann Antal - Demel Aladár - Donáth György - Ember Géza - Fenczik István - Gergelyffy András - Gesztelyi Nagy László - Gruber Lajos - Homonnay Tivadar - Horváth Ferenc - Hunyady Ferenc vitéz gróf - Inántsy-Pap Elemér - Klein Antal - Kovarcz Emil - Kölcsey Ferenc - Kölcsey István - Krúdy Ferenc - Laky Dezső - Makray Lajos vitéz - Malasits Géza - Marton Béla vitéz - Patzkó Elemér - Pándi Antal - Petro Kálmán - Péchy László - Prall Mihály - Quirin Leó - Rassay Károly - Rátz Kálmán - Ronkay Ferenc - Szabó Gusztáv - Szakáts Pál - Szent-Ivány József - Szilassy Béla - Szilágyi Olivér - Tauffer Gábor - Teleki János gróf - Teleki Béla gróf - Teleki Ernő gróf - Temesváry Imre - Tildy Zoltán - Várady László vitéz - Imrédy Béla vitéz - Kunder Antal - Maróthy Károly - Matolcsy Mátyás Nagy Ferenc [jegyző]
1196 7 144 1940.10.22  » Számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása: Beniczky Elemér - Bölöni Zoltán - Csoór Lajos - Deák Gyula - Donáth György - Forster György - Gunde László - Halmai János - Homicskó Vladimir - Korponay Ede - Kövér János - Lipcsey Márton vitéz - Pakocs Károly - Papp Mihály - Patzkó Elemér - Pálffy József gróf - Pándi Antal - Plósz István - Reibel Mihálv - Simon Ferenc - Ujfalussy Gábor vitéz - Virágh Béla Nagy Ferenc [jegyző]
1197 7 144 1940.10.22  » Társadalompolitikai bizottság tagjainak megválasztása: Albrecht Dezső - Alföldy Béla - Árvay Árpád - Bálint József - Bencs Zoltán - Bencze György - Biró István - Botár István - Bródy Ernő - Cselényi Pál - Csoór Lajos - Donáth György - Festetics Domonkos gróf - Forster György - Gacs János - Haypál István - Hertelendy Miklós vitéz - Jandl Lajos - Király József - Kolosváry-Borcsa Mihály vitéz - Konkoly-Thege Kálmán - Korponay Ede - Közi Horváth József - László Dezső (kolozsvári) - Leel-Össy Árpád vitéz - Lill János - Marton Béla vitéz - Martsekényi Imre vitéz - Magay Károly - Melczer Lilla - Molnár Lajos - Müller Antal - Nagy Ferenc - Nyiry István - Ortutav Jenő - Pakocs Károly - Papp József - Pálffy Károly - Prokopecz József - Stitz János - Sütő Gyula - Szabó Gyula - Szabó Zoltán - Szilágyi Olivér - Téglássy Béla vitéz - Vajna Gábor - Varga Béla - Vasvári Lajos - Váradv László vitéz - Vita Sándor - Wirth Károly - Incze Antal - Oláh György - Peyer Károly - Pintér Béla Nagy Ferenc [jegyző]
1198 7 144 1940.10.22  » Véderő bizottság tagjainak megválasztása: Adorján Imre - Apponyi György gróf - Baky László - Balogh Artúr - Bárczay Ferenc - Bethlen György gróf - Csicsery-Rónay István vitéz - Deák Gyula - Demkó Mihály - Egry Zoltán - Ember Sándor - Esterházy Móric gróf - Faragó Ede vitéz - Ferenczy Tibor - Gosztonyi Sándor - Horváth Géza - Jodál Gábor - Konkoly-Thege Kálmán - Kovarcz Emil - Kölcsey István - Kövér Gusztáv - László Dezső (gyergyói) - Lipcsey Márton vitéz - Magasházy László vitéz - Malasits Géza - Marton Béla vitéz - Mokcsay Dezső - Pál Gábor - Pombszky Géza - Radák Lajos vitéz - Roszner István vitéz báró - Somogyváry Gyula vitéz - Szabó Gyula - Szalay László vitéz - Szeder János - Takách-Tolvay József vitéz gróf - Tildy Zoltán - Tóth András vitéz - Ujfalussy Gábor vitéz - Vajna Gábor - Váczy József - R. Vozáry Aladár - Zichy Nándor gróf - Taby Árpád vitéz Nagy Ferenc [jegyző]
1199 7 144 1940.10.22  » Zárszámadásvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása: Balogh István - Botár István - Buttler Elemér báró - Csorba Antal - Czermann Antal - Esterházy Móric gróf - Földesi Gyula - Fricke Valér - Gratz Gusztáv - Gürtler Dénes - Halmai János - Hokky Károly - Hoss József - Lázár Imre - Martsekényi Imre vitéz - Miskolczy István - Pándi Antal - Polgár Béla - Ráduly Lajos - Riesz Ádám - Sármezey Endre - B. Szabó István - Szabó Károly - Szeder Ferenc - Székely Ákos - Téglássy Béla vitéz - Toldalagi Mihály gróf - Török Andor - ifj. Zimmer Ferenc - Károlyi Viktor gróf Nagy Ferenc [jegyző]
1200 7 144 1940.10.22  » A büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszűntetéséről szóló törvényjavaslat benyújtása Radocsay László [igazságügyminiszter]
1201 7 145 1940.10.28  » Az Országos Bethlen Gábor Szövetség meghívójának bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1202 7 145 1940.10.28  » A miniszterelnök átiratának bemutatása, amellyel tudatja, hogy Horthy Miklós kormányzó vitéz gróf Teleki Mihály földmívelésügyi miniszter úr külföldi tartózkodásának idejére a földmívelésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter urat bízta meg. Tasnádi Nagy András [elnök]
1203 7 145 1940.10.28  » Az 1941. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat Donáth György [előadó] - Matolcsy Mátyás - Homicskó Vladimir
1204 7 145 1940.10.28  » A törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslat Bárczay János [előadó] - Budinszky László - Müller Antal - Szöllőssi Jenő - Donáth György - Serényi Miklós gróf - Szakáts Pál - Mosonyi Kálmán
1205 7 145 1940.10.28  » A folyó ülésszakra megválasztott bizottságok megalakulásának, illetve az egyes bizottságok elnökeinek, helyettes elnökeinek és jegyzőjének bejelentése, illetve bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1206 7 145 1940.10.28  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság az esküt még nem letett tagjainak eskütétele: Mezey Lajos - Huszovszky Lajos - Bartha Ignác - Boér Ágoston - Keck Antal - Mátéffy Viktor - Vásáry István
1207 7 145 1940.10.28  » Esztergom vármegye közönsége feliratának bemutatása a nős és családos tisztviselők lecsökkentett fizetésének családi segélyként való visszaállítása tárgyában Szinyei Merse Jenő [elnök]
1208 7 146 1940.10.29  » A Budapesten, 1940. június 16-án kelt magyar-német kiadatási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Bocsáry Kálmán [előadó]
1209 7 146 1940.10.29  » Mentelmi jog megsértésének bejelentése Budinszky László
1210 7 146 1940.10.29  » A törvényhatósági bizottsági jogról szóló törvényjavaslat Szabó Zoltán - Szögi Géza - Rapcsányi László - Kóródy Tibor - Palló Imre - Maróthy károly - Bonczos Miklós vitéz [belügyi államtitkár]
1211 7 146 1940.10.29  » A hevesi választókerületben megválasztott Hunyadi-Buzás Endre képviselő megbízólevelének bemutatása Szinyei Merse Jenő [elnök]
1212 7 146 1940.10.29  » Az összeférhetetlenségi bizottság megalakulásának bejelentése Szinyei Merse Jenő [elnök]
1213 7 146 1940.10.29  » Az állandó igazolóbizottság beterjesztette jelentését a legutóbb megválasztott és behívott képviselők megbízóleveleinek tárgyában: Zsámboki Pál - Kuhajda Vilmos - Padányi Gulyás Jenő - Kuncze Géza - Sütő Gyula - Balogh István - Molvay Ferenc - Egerszegi Sándor - Haypál István - Boér Ágoston - Adorján Imre - Albrecht Dezső - Angi István - Árvay Árpád - Balogh Arthur - Bartha Ignác - Bálint József - Bánffy Dániel báró - Beké Ödön - Bethlen György gróf - Bethlen László gróf - Biró István - Bodnár Sándor - Botár István - Bölöni Zoltán - Braunecker Antal báró - Deák Gyula - Ember Géza - Figus Albert - György József - Hinléder Fels Ákos - Jodál Gábor - Keintzel Ede - Kiss Kálmán - Kölcsey Ferenc - Kövér Gusztáv - László Dezső (gyergyói) - Mikó Imre - Pakocs Károly - Paál Árpád - Pál Gábor - Pálffy Károly - Patzkó Elemér - Prall Mihály - Ráduly Lajos - Szentkereszthy Béla báró - Székely Ákos - Szilágyi Olivér - Teleki Béla gróf - Teleki Ernő gróf - Toldalagi Mihály gróf - Török Andor - Tusa Gábor - Váró György - Vita Sándor Hellenbach Gottfried vitéz báró [előadó]
1214 7 147 1940.11.07  » vitéz Várady László képviselő megbízólevelének bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1215 7 147 1940.11.07  » Bródy András képviselő levelének bemutatása, amelyben gyógykezeltetés céljából ötheti szabadságot kér Tasnádi Nagy András [elnök]
1216 7 147 1940.11.07  » Boér Ágoston képviselő végleg igazolt képviselőnek való nyilvánítása Tasnádi Nagy András [elnök]
1217 7 147 1940.11.07  » A közigazgatási bizottság beterjesztette jelentését a törvényhatósági bizottsági tagsági jogról szóló törvényjavaslat tárgyában Szakáts Pál [előadó]
1218 7 147 1940.11.07  » A közigazgatási bizottság benyújtotta jelentését Komárom törvényhatósági jogú szabad királyi városhoz pénzügyi ellenőr kiküldetéséről, Türkévé megyei városhoz pénzügyi ellenőr kiküldetéséről, Nagykamond és Kiskamond községekhez tartozó egyes területrészek átcsatolásáról, végül Ujdombóvár és Gölle községek közötti határrendezés kérdéséről szóló jelentések tárgyában. Szakáts Pál [előadó]
1219 7 147 1940.11.07  » A pénzügyi bizottság benyújtotta jelentését az 1941. évre vonatkozó állami költségvetés tárgyában Cselényi Pál [előadó]
1220 7 147 1940.11.07  » Az igazságügyi és külügyi bizottság benyújtotta jelentését a Budapesten 1940. június 16-án kelt magyar-német kiadatási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Bocsáry Kálmán [előadó]
1221 7 147 1940.11.07  » Az igazságügyi, közigazgatási és külügyi bizottság benyújtotta jelentését a Budapesten, 1940. május 17-én kelt magyar-német hitelesítési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Bocsáry Kálmán [előadó]
1222 7 147 1940.11.07  » A közgazdasági és közlekedésügyi, valamint a pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését az 1941. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslat tárgyában Donáth György [előadó]
1223 7 147 1940.11.07  » Napirendi felszólalás a nélkülözhetetlen és sürgős parlamenti reform tárgyában Matolcsy Mátyás
1224 7 148 1940.11.08  » A törvényhatósági bizottsági jogról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól való döntés Szakáts Pál [előadó]
1225 7 148 1940.11.08  » A Budapesten 1940. május 27-én kelt magyar-német hitelesítési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól való döntés
1226 7 148 1940.11.08  » A belügyminiszter jelentése Nagykamond és Kiskamond községekhez tartozó egyes területrészek átcsatolásáról Szakáts Pál [előadó]
1227 7 148 1940.10.08  » A belügyminiszter jelentése Újdombóvár és Gölle községek közötti határrendezésről Szakáts Pál [előadó]
1228 7 148 1940.11.08  » A belügyminiszter jelentése az 1927. V.tc. 48 §-ának 2. bekezdése alapján Komárom törvényhatósági jogú szabad királyi városhoz pénzügyi ellenőr kiküldéséről Szakáts Pál [előadó]
1229 7 148 1940.10.08  » A belügyminiszter jelentése az 1927 : V. tc. 48. §-ának (2) bekezdése alapján Túrkeve megyei városhoz pénzügyi ellenőr kiküldetéséről Szakáts Pál [előadó]
1230 7 148 1940.11.08  » A mentelmi bizottság jelentései Kovarcz Emil - Gál Csaba - Gruber Lajos - Milotay István - Csia Sándor - Halmay János - Lill János - Mokcsay Dezső - Oláh György - Peyer Károly - Pintér Béla - gróf Széchenyi Lajos - Wirth Károly - Baky László - Krancz Raymund - Makkai János - vitéz Martsekényi Imre - Palló Imre - gróf Serényi Miklós - vitéz Tóth András mentelmi ügyében, Gruber Lajos - Máté Imre mentelmi joguk megsértésére vonatkozó bejelentései tárgyában Tóth András vitéz [előadó]
1231 7 148 1940.10.08  » Kovarcz Emil (kétrendbeli) - Gál Csaba - Lill János - Wirth Károly mentelmi ügyének tárgyalása Váczy György vitéz [előadó]
1232 7 148 1940.11.08  » Az igazságügyminiszter benyújtotta jelentését a Budapesten 1940. június 16-án kelt magyar-német kiadatási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Radocsay László [igazságügyminiszter]
1233 7 148 1940.11.08  » A Budapesten 1940. június 16-án kelt magyar-német kiadatási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól való döntés
1234 7 148 1940.11.08  » Az 1941. évi népszámlálásról szóló törvényjavaslatnak a bizottságok által megállapított és elfogadott egyes szakaszairól való döntés
1235 7 149 1940.11.11  » Megemlékezés a Romániát sújtó földrengésről Szinyei Merse Jenő [elnök]
1236 7 149 1940.11.11  » Kövér Gusztáv képviselő levelének bemutatása, amelyben háromheti szabadságot kér Szinyei Merse Jenő [elnök]
1237 7 149 1940.11.11  » A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem meghívójának bemutatása Szinyei Merse Jenő [elnök]
1238 7 149 1940.11.11  » Bejelentés: a pesti királyi főügyészség értesítése szerint a képviselőház sérelmére elkövetett rágalmazás miatt a Ház 1938. évi június hó 21-i ülésében adott felhatalmazás alapján Matolcsy Mátyás képviselő úr ellen indított eljárást a bíróság a Bt-k. 105. §-ának 2, pontja alapján közkegyelem okából megszüntette Szinyei Merse Jenő [elnök]
1239 7 149 1940.11.11  » Az állandó összeférhetetlenségi bizottság még esküt nem tett tagjának eskütétele: Keck Antal Szinyei Merse Jenő [elnök]
1240 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 382. számú jelentése Kovarcz Emil mentelmi ügyében Uzonyi György [előadó]
1241 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 383. számú jelentése Wirth Károly mentelmi ügyében Tóth András vitéz [előadó]
1242 7 149 1940.11.11  » Hozzászólás Kovarcz Emil mentelmi ügyéhez Mosonyi Kálmán - Nagy László - Kóródy Tibor - Wirth Károly
1243 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 384. számú jelentése Gál Csaba - Kovarcz Emil - Csia Sándor - Lill János képviselők mentelmi ügyében Uzonyi György [előadó]
1244 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 385. számú, Gál Csaba képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Uzonyi György [előadó]
1245 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 386. számú, Halmai János képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Uzonyi György [előadó]
1246 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 387. számú, Gruber Lajos - Gál Csaba - Mokcsay Dezső - Kovarcz Emil - gróf Széchenyi Lajos képviselők mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1247 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 388. számú, Gruber Lajos - Kovarcz Emil mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1248 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 389. számú, Milotay István képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1249 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 390. számú, Peyer Károly képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1250 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 391. számú, Milotay István képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1251 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 392. számú, Oláh György képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1252 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 393. számú, Pintér Béla képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1253 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 394. számú, Máté Imre képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó] - Máriássy Mihály
1254 7 149 1940.11.11  » A mentelmi bizottság 395. számú, Gruber Lajos képviselő mentelmi ügyéről szóló jelentés ismertetése Tóth András vitéz [előadó]
1255 7 149 1940.11.11  » Felszólalás félreértett szavai valódi értelmének helyreigazítása címén Palló Imre
1256 7 149 1940.11.11  » Az elnök megemlékezése a romániai földrengésről Szinyei Merse Jenő [elnök]
1257 7 149 1940.11.11  » Keck Antal, mint az állandó összeférhetetlenségi bizottság tagja leteszi az esküt
1258 7 150 1940.11.12  » A budapesti román követ levelének bemutatása és felolvasása Tasnádi Nagy András [elnök] - Boczonádi Szabó Imre [jegyző]
1259 7 150 1940.11.12  » A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének Homonnay Tivadar képviselő úr által benyújtott és ellenjegyzett kérvényének bemutatása a tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak helyzetének megjavítása tárgyában Tasnádi Nagy András [elnök]
1260 7 150 1940.11.12  » A Katolikus Népszövetség meghívójának bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1261 7 150 1940.11.12  » Az 1941. évre szóló állami költségvetés tárcánkénti tárgyalása (igazságügyi tárca) Petro Kálmán [előadó] - Mosonyi Kálmán - Huszovszky Lajos - Nagy László - Zerinváry Szilárd vitéz - Révész László - Váczy György vitéz - Malasits Géza - Csoór Lajos - Budinszky László - Reibel Mihály - Zsidó Sándor - Homicskó Vladimír - Radocsay László [igazságügyminiszter] - Kovách Gyula - Gruber Lajos - Piukovich József - Tauffer Gábor
1262 7 151 1940.11.13  » Az 1941. évre szóló állami költségvetés tárgyalása (külügyi tárca) Kölcsey István [előadó] - Csia Sándor - Szeder János - Rajniss Ferenc - Hoss József - Csáky István gróf [külügyminiszter] - Meskó Zoltán - Demkó Mihály - Vajna Gábor - Rátz Kálmán
1263 7 151 1940.11.13  » A honvédelmi tárca költségvetése Szakáts Pál [előadó] - Mokcsay Dezső - Magasházy László vitéz - Horváth Géza - Ujfalussy Gábor vitéz - Malasits Géza - Szabó Gyula - Meskó Zoltán - Csoór Lajos
1264 7 151 1940.11.13  » Mikecz Tamás megbízólevelének bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1265 7 151 1940.11.13  » A külügyminiszter beterjesztette az 1938. XXXV. tc. alapján az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyainkat szabályzó egyezmények tárgyában az 1939. évi folyamán tett rendeleti intézkedésekről szóló jelentést Csáky István gróf [külügyminiszter]
1266 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Malasits Géza 1940. április 3-án, a közszükségleti cikkek drágulási folymatának megállapítása tárgyában előterjesztett interpellációjára
1267 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Malasits Géza 1940. június 12-én a munkásbérek rendezése tárgyában előterjesztett interpellációjára
1268 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Reibel Mihály 1940. április 3-án előterjesztett, ipartestületekben a zsidó felfogás és a zsidó vezetőségnek a törvény intenciójával szemben való érvényesülése, illetőleg a Budapesti Fényképészek és Fényképnagyítók Ipartestületében - a keresztény tagok teljes bojkottálásával - a keresztény érdekek ellen a zsidó érdekek és a zsidó vezetőség felülkerekedése ügyében tett interpellációjára
1269 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Rupert Rezső 1940. szeptember 27-én előterjesztett, a Felvidéken az iparban, kereskedelemben és egyéb téren szerzett jogok elvétele tárgyában tett interpellációjára
1270 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Vajna Gábor 1940. június 12-én előterjesztett, a honvédségben tapasztalható szabotázs elleni erélyesebb fellépés interpellációjára
1271 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Wirth Károly 1940. április 3-án előterjesztett, a vas-és fémipar területén szükséges béremelés tárgyában tett interpellációjára
1272 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Wirth Károly 1940. április 3-án előterjesztett, a bányamunkások legkisebb bérének megállapítása tárgyában
1273 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Wirth Károly 1940. június 26-án, a szociáldemokrata szakszervezetek állami kezelésbe vétele és a szociáldemokrata párt feloszlatásása tárgyában előterjesztett interpellációjára
1274 7 151 1940.11.13  » Interpellációra írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Wirth Károly 1940. június 26-án előterjesztett, arányos munkabéremelés tárgyában tett interpellációjára
1275 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a kormányhoz a magyar mezőgazdaság jelentőségének félreismerése tárgyában Váczy József
1276 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz Dr. Földvári Nagy László félzsidó joggyakornok különös beosztása tárgyában Matolcsy Mátyás - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] - Zsindely Ferenc [államtitkár] válasza a miniszterelnök nevében
1277 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a szőlősgazdatársadalom sürgős megsegítése érdekében Gesztelyi Nagy László - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter]
1278 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a belpolitikai események szükségszerű következményeiről Maróthy Károly - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1279 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtócenzúra kezelése tárgyában Horváth Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1280 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez és a pénzügyminiszterhez a kiskunsági ún. átokcsatorna ügyében Molnár Lajos - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter] válasza
1281 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a külföldre kivándorolt magyarok visszatelepítése tárgyában Meskó Zoltán - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1282 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az árkormánybiztosi működésnek a közélelmezésre és a sertéstenyésztésre való kihatása tárgyában Piukovich József - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1283 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtócenzúra eltörlése tárgyában Tauffer Gábor - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1284 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtócenzúra megszüntetése tárgyában Budinszky László - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1285 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a zsidó munkatáborok tárgyában Szöllősi Jenő - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1286 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez báró Fiath Pálné - Schwarz Rezső zsidó bérlő bérleti ügye tárgyában Papp József - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter]
1287 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a csanádi püspökségnek a kisemberek számára holdanként 384 pengőért juttatott kisbérlete tárgyában Tóth János - Teleki Mihály gróf [földművelésügyi miniszter]
1288 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az angol mintájú magyarországi cserkészet zsidó vonatkozásai tárgyában Palló Imre - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1289 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a 3.400-as rendelet visszavonása után tapasztalható visszaélések tárgyában Budinszky László - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
1290 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a belügyminiszter úr ígérete és Barcsay főispán tarthatatlan politikai magatartása tárgyában. Matolcsy Mátyás -Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
1291 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a kormányhoz az iparügyi miniszter sürgős távozása tárgyában Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1292 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a magyar királyi postánál tapasztalható visszzásságok tárgyában Baky László - Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter]
1293 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a bányászsztrájk tárgyában Gruber Lajos - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1294 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a kassai közműveknél történt igazoltatás tárgyában Kabók Lajos - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1295 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a tolnamegyei simonytornyai járásban méltánytalanul kivetett hatósági kihalási büntetésekről Jandl Lajos - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1296 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a román lei beváltása tárgyában Vajna Gábor - Teleki Pál [miniszterelnök]
1297 7 151 1940.11.13  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a várható ínség megelőzése tárgyában Szöllősi Jenő - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1298 7 151 1940.11.13  » Felszólalás személyes megtámadás visszautasítása címén Teleki János vitéz gróf
1299 7 151 1940.11.13  » Felszólalás személyes megtámadás visszautasítása címén Szabó Gyula
1300 7 151 1940.11.13  » Felszólalás félreértett szavai helyreigazítása címén Szöllősi Jenő
1301 7 151 1940.11.13  » Felszólalás félreértett szavai helyreigazítása címén Gruber Lajos
1302 7 152 1940.11.14  » A kereskedelem- és közlekedésügyi tárca költségvetése Angyal László [előadó] - Zimmer Ferenc - Laky Dezső - Kunder Antal - Ilovszky János - Kabók Lajos
1303 7 152 1940.11.14  » A honvédelmi tárca költségvetésének folytatólagos tárgyalása Baky László - Faragó Ede vitéz - Füssy Kálmán - Roszner István vitéz báró - Károlyi Viktor gróf - Halmai János - Vajna Gábor - Bartha Károly vitéz [honvédelmi miniszter] - Gosztonyi Sándor - Pándi Antal -Tauffer Gábor
1304 7 153 1940.11.15  » A vallás- és közoktatási miniszter beterjesztette az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló törvényjavaslatot Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter]
1305 7 153 1940.11.15  » Bejelentés: Pál Gábor képviselő úr, az erdélyi magyar képviselők csoportjának elnöke beadványában közölte, hogy a visszacsatolt keleti és erdélyi területeknek a képviselőházba behívott magyar tagjai önálló egységgé alakultak Tasnádi Nagy András [elnök]
1306 7 153 1940.11.15  » A kereskedelem- és közlekedésügyi tárca költségvetésének s vele kapcsolatban a költségvetés XVIII. és XIX. fejezetének folytatólagos tárgyalása Müller Antal - Meskó Zoltán - Csoór Lajos - Piukovich József - Festetics Domonkos gróf - Varga József [kereskedelmi- és közlekedésügyi miniszter] - Pándi Antal - Czermann Antal - Baky László - Vasváry Lajos - Gruber Lajos - Lill János - Bodor Márton - Rátz Kálmán - Abonyi Ferenc - Palló Imre - Tauffer Gábor -
1307 7 153 1940.11.15  » Felszólalás személyes megtámadás visszautasítása címén Matolcsy Mátyás
1308 7 154 1940.11.18  » Az összeférhetetlenségi ítélőjury 40-es névjegyzéke: Alföldy Béla - Baky László - Balog Artúr - Bocsáry Kálmán - Budinszky László - Buttler Elemér báró - Csuha Sándor - Demel Aladár - Demkó Mihály - Ember Géza - Faragó Ede vitéz - Ferenczy Tibor - Fricke Valér - Horváth Ferenc - Jodál Gábor - Kossuth Pál - Laky Dezső - Makray Lajos vitéz - Malasits Géza - Martsekényi Imre vitéz - Mokcsay Dezső - Mosonyi Kálmán - Patzkó Elemér - Petro Kálmán - Putnoky Móric - Rajniss Ferenc - Rassay Károly - Ronkay Ferenc - Sarvay Elek - Szakáts Pál - Szent-Ivány József - Szentirányi Laios - Tildv Zoltán - Turchányi Imre - Uzonyi György - Vajay Károly - Vay Miklós báró - Váczy György vitéz - Várady László vitéz - Zerinváry Szilárd vitéz
1309 7 154 1940.11.18  » Az 1941. évre vonatkozó költségvetés tárgyalása: az iparügyi tárca és ezzel kapcsolatban a költségvetés XX. és XXI. fejezete Stitz János [előadó] - Gruber Lajos - Ronkay Ferenc - Kunder Antal - Közi Horváth József - Kabók Lajos - Müller Antal - Meskó Zoltán - Reibel Mihály - Horváth Ferenc - Szabó Gyula - Szöllősi Jenő - Molvay János - Rajniss Ferenc - Varga József [iparügyi miniszter]
1310 7 154 1940.11.18  » Válasz Matolcsy Mátyás által 1940. november 13-án, Barcsay Ákos pestmegyei főispán működésével kapcsolatban előterjesztett interpellációra Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza - Matolcsy Mátyás
1311 7 154 1940.11.18  » Napirendi ellenindítvány Mosonyi Kálmán
1312 7 155 1940.11.19  » Bejelentés: az állandó összeférhetetlenségi bizottság Gratz Gusztáv képviselő összeférhetetlenségi ügyében az előkészítő eljárást befejezte Tasnádi Nagy András [elnök]
1313 7 155 1940.11.19  » Az 1941. évre vonatkozó költségvetés tárgyalása: a belügyi tárca Gergelyffy András [előadó] - Maróthy Károly - Benkő Géza - Jaross Andor vitéz - Mátéffy Viktor - Peyer Károly - Donáth György - Meskó Zoltán - Vásáry István - Baky László - Bognár Gyula - Nagy László - Csoór Lajos - Matolcsy Tamás - Keresztes-Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter]
1314 8 156 1940.11.20  » A pénzügyminiszter beterjesztette az 1941. évi állami költségvetésről az 1940. augusztus 30-a előtti államterületre szóló törvényjavaslatot Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
1315 8 156 1940.11.20  » Téglássy Béla egészségének helyreállítása céljából négy heti betegszabadságot kér. Tasnádi Nagy András [elnök]
1316 8 156 1940.11.20  » Jelentem a t. Háznak, hogy a Földmívelésügyi miniszter úr tárcája költségvetése tárgyalásának tartamára dr. Viczenik Ferenc miniszteri tanácsos urat miniszteri megbízottként bejelentette. Tasnádi Nagy András [elnök]
1317 8 156 1940.11.20  » Vezérszónokok bejelentése: Megay Károly - Boér Ágoston - Matolcsy Mátyás - Németh Andor - Nagy Ferenc - Thassy Kristóf - Szeder Ferenc Tasnádi Nagy András [elnök]
1318 8 156 1940.11.20  » A földmívelésügyi tárca költségvetése s ezzel kapcsolatban a költségvetés XXII., XXIII. és XXIV, fejezete. Fricke Valér [előadó] - Matolcsy Mátyás - Megay Károly - Németh Andor - Thassy Kristóf - Nagy Ferenc - Boér Ágoston - Szeder Ferenc - Esterházy Móric gróf - Meskó Zoltán - Csoór Lajos - Börcs János - B. Szabó István - Serényi Miklós gróf - Makray Lajos vitéz - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter]
1319 8 156 1940.11.20  » Írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Közi Horváth József 1940. október 9-én az iparban és kereskedelemben foglalkoztatott munkások és egyéb kisfizetésű alkalmazottak munkabérének, illetőleg fizetésének a megélhetés drágulásának arányában való rendezése tárgyában előadott interpellációjára.
1320 8 156 1940.11.20  » Írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] a miniszterelnök nevében is adott írásbeli válasza Maróthy Károly 1940. október 9-én a leszerelt és a nyár folyamán kereset nélkül maradt falu népe téli ellátásának rendezése tárgyában előterjesztett interpellációjára.
1321 8 156 1940.11.20  » Írásbeli válasz: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] együttes írásbeli válasza Horváth Ferenc - Tauffer Gábor - Budinszky Lászlónak a cenzúra kezelése, a sajtócenzúra eltörlése, illetőleg megszüntetése tárgyában előterjesztett interpellációira
1322 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a kormány filmpolitikájának azonnali megváltoztatása tárgyában. Keck Antal
1323 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Barcsay Ákos főispán úrral kapcsolatos vizsgálat tárgyában. Matolcsy Mátyás
1324 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a mentelmi bizottság által vizsgálat lefolytatása végett áttett megkeresések késedelmes elintézése tárgyában. Mosonyi Kálmán
1325 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a disznóbőr ipari felhasználása tárgyában. Stitz János
1326 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a kivándorolt magyarság visszatelepítése tárgyában. Paczolay György
1327 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a nagykőrösi városi közkórház építése tárgyában. Paczolay György
1328 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a belvizek sürgős levezetése tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Várady László vitéz
1329 8 156 1940.11.20  » Az iparügyi miniszter válasza Stitz János interpellációjára. Varga József [iparügyi miniszter] válasza - Stitz János
1330 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a szőlő- és gyümölcstermő területek rézgálicszükségletének gyártásához szükséges réz biztosítása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Tóth József
1331 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez Borsod vármegye zsírellátásának biztosítása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Nyilas Ferenc
1332 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a kereskedelem-és közlekedésügyi miniszterhez a falvak lakosainak petróleummal való ellátása tárgyában. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter válasza. Varga József [iparügyi miniszter] válasza - Bánó Iván
1333 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a felvidéki községi közkönyvtárak fenntartása tárgyában. Turchányi Imre - Fáy István [vallás- és közoktatásügyi államtitkár] válasza
1334 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a vidék faellátása tárgyában. Festetics Domonkos gróf
1335 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a vidéki kisiparosok bőranyaggal való ellátása tárgyában. Az iparügyi miniszter válasza. Varga József [iparügyi miniszter] válasza - Szalay László vitéz
1336 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az interpellációkról. Szabó Zoltán
1337 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a borárak emeléséből előállott illetéktelen profit tárgyában a kormányhoz bejegyzett interpellációjának elmondásától eláll. Rajniss Ferenc
1338 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a kormányhoz a zsidótörvény földbirtok politikai rendelkezéseinek be nem tartása és az azzal ellentétes intézkedések tárgyában. Károlyi Viktor gróf
1339 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a titkos szervezkedés tárgyában. Csia Sándor
1340 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi, a belügy-, valamint a pénzügyminiszterhez a miniszterközi bizottságok által a politikai községek költségvetésében véghezvitt törlések tárgyában. A belügyminiszter válasza. Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza - Király József
1341 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a csallóközi és csilizközi árvíz és belvizek elleni védekezés tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Király József
1342 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a belügyminiszterhez Budapest székesfőváros közigazgatásánál alkalmazásban lévő zsidó vagy zsidó érdekeltségű köztisztviselők tárgyában. Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza - Vajna Gábor
1343 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Sajó folyó szabályozása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Ronkay Ferenc
1344 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a sajtócenzúra eltörlése tárgyában. Baky László
1345 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a földmívelésügyi, az iparügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a téli tüzelőanyag biztosítása és a fogyasztóknak téli tüzelőanyaggal való zavartalan ellátása tárgyában. A földmívelésügyi államtitkár válasza. Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza - Tornyos György
1346 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a sokgyermekes ipari és bányász munkáscsaládok szociális gondozására létesítendő gyárgondozónői intézmény tárgyában. Az iparügyi miniszter válasza. Varga József [iparügyi miniszter] válasza - Szabó Gyula
1347 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a keresztény fogtechnikus iparosok ipara gyakorlásának biztosítása tárgyában. A belügyminiszter válasza. Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza - Müller Antal
1348 8 156 1940.11.20  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a téli és tavaszi balatoni közlekedés biztosításáról. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter válasza. vitéz Tóth András személyes megtámadtatás visszautasítása címén. Varga József [iparügyi miniszter] válasza - Ilovszky János - Tóth András vitéz
1349 8 157 1940.11.21  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetés. A vallás- és közoktatási tárca. Tömböly Dénes [előadó] - Palló Imre - Balás károly - Rajniss Ferenc - Makray Lajos vitéz - Varga Béla - Szabó Zoltán - Kéthly Anna - Faragó Ede vitéz - Meskó Zoltán - Molnár Dezső - Rapcsányi László - Gesztelyi Nagy László - Mester Miklós - Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter]
1350 8 157 1940.11.21  » A mentelmi bizottság benyújtotta jelentéseit Gál Csaba - Gruber Lajos - Baky László - Bodor Márton - Eitner Sándor ifj. - Jandl Lajos - Matolcsy Mátyás - Spák Iván mentelmi ügyében.
1351 8 158 1940.11.22  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentését Maróthy Károly - Budinszky László - Gruber Lajos - Rajniss Ferenc képviselők mentelmi ügyében.
1352 8 158 1940.11.22  » László Dezső - Kölcsey Ferenc képviselői megbizatásukról lemondanak Törs Tibor [elnök]
1353 8 158 1940.11.22  » Vezérszónokok bejelentése: Bencs Zoltán - Gacs János - Maróthy Károly - Jaross Andor - Klein Antal - Reibel Mihály Törs Tibor [elnök]
1354 8 158 1940.11.22  » Az 1941. évre szóló állami költségvetés tárgyalása. A miniszterelnökségi tárca s ezzel kapcsolatban a költségvetés I., II, III., VI. és VII. fejezete. Donáth György [előadó] - Maróthy Károly - Bencs Zoltán - Jaross Andor vitéz - Gacs János - Klein Antal - Csoór Lajos - Serényi Miklós gróf - Mosonyi Kálmán - Mester Miklós - Vajna Gábor - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1355 8 158 1940.11.22  » Az elnök bejelentette, hogy László Dezső (gyergyói) - Kölcsey Ferenc képviselők megbízatásukról lemondtak. Törs Tibor [elnök]
1356 8 158 1940.11.22  » A miniszterelnök válasza - Csia Sándor 1940. november 20-án előterjesztett interpellációra. Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1357 8 159 1940.11.25  » Bárczay János államtitkárrá történt kinevezése miatt a Ház egyes bizottságaiban viselt tagságairól lemond Tasnádi Nagy András [elnök]
1358 8 159 1940.11.25  » György József képviselői megbizatásáról lemond Tasnádi Nagy András [elnök]
1359 8 159 1940.11.25  » Vezérszónokok bejelentése: Krudy Ferenc - Demel Aladár - Donáth György - Matolcsy Mátyás - Horváth Ferenc - Vásáry István - Reibel Mihály - Malasits Géza Tasnádi Nagy András [elnök]
1360 8 159 1940.11.25  » Ünnepélyesen megkövette a Házat Budinszky László - Rajniss Ferenc - Maróthy Károly
1361 8 159 1940.11.25  » Az 1941. évre szóló állami költségvetés tárgyalása : a pénzügyi tárca s ezzel kapcsolatban a költségvetés IV., V., XXV. és XXVI. fejezete. Matolcsy Mátyás - Meskó Zoltán - Krúdy Ferenc - Horváth Ferenc - Reibel Mihály - Vásáry István - Demel Aladár - Malasits Géza - Donáth György - Balás Károly - Budinszky László - Vay Miklós báró - Imrédy Béla vitéz - Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Cselényi Pál [előadó]
1362 8 159 1940.11.25  » Az elnök bejelentette, hogy György József - Toldalagi Mihály képviselők megbízatásukról lemondanak Tasnádi Nagy András [elnök]
1363 8 159 1940.11.25  » Palló Imre a házszabályok 192. §-ának (4) bekezdése alapján visszavonta a november 20-iki ülésen egy a Házon kívül álló személyiségre vonatkozóan tett kijelentését. Palló Imre
1364 8 159 1940.11.25  » Személyes kérdésben felszólalt Csia Sándor
1365 8 160 1940.11.26  » A miniszterelnök Varga József iparügyi miniszter külföldi tartózkodásának tartalmára mind az iparügyi mind a kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter urat bízta meg. Tasnádi Nagy András [elnök]
1366 8 160 1940.11.26  » Az elnök bemutatta Szabó Zoltán - Egerszegi Sándor - Bánó Iván képviselő urak által benyújtott és ellenjegyzett kérvényét az altiszti kar részére drágasági segély engedélyezése tárgyában Tasnádi Nagy András [elnök]
1367 8 160 1940.11.26  » Vezérszónokok bemutatása: Lukács Béla vitéz - Laky Dezső - Mezey Lajos - Matolcsy Mátyás - Imrédy Béla vitéz - Tildy Zoltán - Horváth József - Demkó Mihály - Peyer Károly Tasnádi Nagy András [elnök]
1368 8 160 1940.11.26  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetésről szóló törvényjavaslat Cselényi Pál [előadó] - Matolcsy Mátyás - Lukács Béla vitéz - Imrédy Béla vitéz - Közi Horváth József - Tildy Zoltán - Laky Dezső
1369 8 161 1940.11.27  » Személyes kérdésben felszólalt Jandl Lajos
1370 8 161 1940.11.27  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetési törvényjavaslat Peyer Károly - Mezey Lajos - Piukovits József - R. Vozáry Aladár - Nagy Ferenc - Alföldy Béla - Jaross Andor vitéz
1371 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Latorca árvízjárta területén létesítendő árvízvédelmi és öntözési magasfolyású csatorna építése tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Egry Ferenc
1372 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a vallás és közoktatásügyi, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a rádió műsorával, illetőleg előfizetési díjával kapcsolatos komoly panaszok tárgyában. Közi Horváth József
1373 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a kereskedelem-és közlekedésügyi miniszterhez a magyar királyi posta üzemi személyzete érdekében. Reibel Mihály
1374 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a belügyminiszterhez notórius munkakerülők foglalkoztatása és összegyűjtése tárgyában. Egry Zoltán
1375 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a cenzúra megszüntetése tárgyában. Maróthy Károly
1376 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz az árkormánybiztossággal párhuzamosan munkabérmegállapító bizottság felállítása tárgyában. Abonyi Ferenc
1377 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a kisipar nyersanyagellátása tárgyában. Kuhajda Vilmos
1378 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a 3400-as rendelet eltörlésével kapcsolatban adott belügyminiszteri válasz tárgyában. Budinszky László
1379 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a külügyminisztériumban alkalmazott zsidó és zsidó eredetű tisztviselők tárgyában. Rapcsányi László
1380 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a 6840/1940 M. E. rendelet értelmezése tárgyában. Nagy László
1381 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez egyes vidékek falusi lakosságának az új termésig kenyérmagvakkal való ellátása tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Szalay László vitéz
1382 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a külügyminiszterhez a legitimista Szent István Bajtársi Egyesület feloszlatása tárgyában. Zeöld Imre Péter
1383 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a honvédségnek a napi politikába való bevonása tárgyában. Vajna Gábor
1384 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a leventetáboroztatás 1941. évi előkészítéséről. Szabó Gyula
1385 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a felszabadult felvidéki és kárpátaljai magyar lakosság állampolgársági bizonyítványa kiadatásának megkönnyítése tárgyában. Király József
1386 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az igénybevétel alól egyelőre mentesített zsidó földbirtokok haladéktalan igénybevételének lehetővé tétele tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Zerinváry Szilárd vitéz
1387 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a színművészet terén mutatkozó visszásságok tárgyában. Piukovich József
1388 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a földbirtokpolitikai célokra felhasználható ingatlanok ellenértékének ipari célokra befektetése tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza - Vay Miklós báró
1389 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a sertéspestis elleni oltás kiterjesztése tárgyában. A földmívelésügyi miniszter válasza. Csorba Sándor - Teleki Mihály vitéz gróf [földmívelésügyi miniszter] válasza
1390 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Garam és az Ipoly vízszabályozása tárgyában. Porubszky Géza
1391 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: a pénzügyminiszterhez a Somogy megyei Takarékpénztár által károsított kisbetevők helyzete tárgyában. Festetics Domonkos gróf
1392 8 161 1940.11.27  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a kiskereskedők és kisiparosok cégjegyzése tárgyában. Patzkó Elemér
1393 8 162 1940.11.28  » Lord Rothermere halála. ...hálás kegyelettel emlékezünk meg a magyarság egyik igaz barátjának elhunytáról. Szinyei Merse Jenő [elnök]
1394 8 162 1940.11.28  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetési törvényjavaslat Szeder János - Rátz Kálmán - Gesztelyi Nagy László - Papp József - Porubszky Géza - Váczy József - Padányi Gulyás Jenő - Tóth János - Hertelendy Miklós vitéz - Kunder Antal - Fenczik István
1395 8 162 1940.11.28  » Vitéz báró Hellenbach Gottfried előadó beterjeszti az állandó igazoló bizottság jelentését Hunyadi-Buzás Endre - Mikecz Tamás - Várady László vitéz képviselőkre vonatkozólag. Hellenbach Gottfried báró vitéz [előadó]
1396 8 162 1940.11.28  » Az elnök kegyeletes megemlékezése lord Rothermere elhunytáról Szinyei Merse Jenő [elnök]
1397 8 162 1940.11.28  » Az összeférhetetlenségi ítélőbizottság 12 rendes és 3 póttagjának kisorsolása és eskütétele Gratz Gusztáv összeférhetetlenségi ügyében. Turchányi Imre - Demkó Mihály - Malasits Géza - Csuha Sándor - Szakáts Pál - Várady László vitéz - Martsekényi Imre vitéz - Vay Miklós báró - Váczy György vitéz - Patzkó Elemér - Horváth Ferenc - Faragó Ede vitéz - Szent-Ivány József - Fricke Valér póttag - Kossuth Pál póttag - Balogh Arthúr póttag Porubszky Géza [jegyző]
1398 8 163 1940.11.29  » Gratz Gusztáv képviselő ügyében nem forog fenn összeférhetetlenség. Törs Tibor [elnök]
1399 8 163 1940.11.29  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetési törvényjavaslat Bajcsy-Zsilinszky Endre - Máté Imre - Szőlőssi Jenő - Hokky Károly - Rajniss Ferenc - Csorba Sándor - Baky László - Sarvay Elek - Pintér Béla - Stitz János
1400 8 163 1940.11.29  » Az összeférhetetlenségi ítélő bizottság ítéletének felolvasása Gratz Gusztáv összeférhetetlenségi ügyében Porubszky Géza [jegyző]
1401 8 164 1940.12.02  » Az 1941. évre vonatkozó állami költségvetési törvényjavaslat Meskó Zoltán - Ilovszky János - Rapcsányi László - Pál Gábor - Lill János - Vasváry Lajos - Incze Antal - Froster György - Milotay István - Torkos Béla
1402 8 164 1940.12.02  » A függőben levő interpellációk jegyzékének felolvasása Törs Tibor [elnök]
1403 8 165 1940.12.03  » A miniszterelnök benyújtotta a kormány 1938. évi működéséről és az ország közállapotáról szóló jelentést és statisztikai évkönyvet Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1404 8 165 1940.12.03  » Felszólalás személyes kérdésben Pintér Béla
1405 8 165 1940.12.03  » Napirend előtti felszólalás a december 1-én Gyulafehérvárott tartott hivatalos román emlékünnepély tárgyában Rajniss Ferenc
1406 8 165 1940.12.03  » Az 1941. évre állami költségvetésról szóló törvényjavaslat Mosonyi Kálmán - Szilvássy Pál - Oláh György - Simon Ferenc - Révész László - Ferenczy Tibor - Krancz Rajmund - Csizmadia András - Palló Imre - Riesz Ádám - Maróthy Károly - Szabó Gyula - Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1407 9 166 1940.12.10  » A büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat Mezey Lajos [előadó] - Mosonyi Kálmán - Benkő Géza
1408 9 166 1940.12.10  » Az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásának tartamára Némethy László miniszteri titkárt, miniszteri megbízottként jelenti be az elnök Törs Tibor [elnök]
1409 9 166 1940.12.10  » A büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásával és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásának tartamára Isaák Gyula kúriai bíró miniszteri megbízottként jelenti be az elnök Törs Tibor [elnök]
1410 9 166 1940.12.10  » Indítvány beterjesztése aziránt, hogy a december 11-i ülés napirendre kitűzött törvényjavaslatok és jelentés tárgyalásának a tartalmára az ülések időtartama napi nyolc órában állapítassék meg Kölcsey István
1411 9 166 1940.12.10  » Az igazságügyminiszter benyújtotta az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló törvényjavaslatot Radocsay László [igazságügyminiszter]
1412 9 166 1940.12.10  » Végleg igazolt képviselő: vitéz Várady László (tiszamarosi választókerület) Törs Tibor [elnök]
1413 9 166 1940.12.10  » Az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat Zerinváry Szilárd vitéz [előadó] - Matolcsy Mátyás - Huszovszky Lajos - Révész László - Festetics Domonkos gróf - Esterházy Móric gróf - Homicskó Vladimír - Budinszky László - Radocsay László [igazságügyminiszter]
1414 9 167 1940.12.11  » Az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló törvényjavaslat Kölcsey István [előadó]
1415 9 167 1940.12.11  » A vallás- és közoktatásügyi miniszter külföldi útjára való tekintettel, helyettesítésével Fáy István államtitkár és Pusztai János miniszteri tanácsost miniszteri megbízottként jelentette be Törs Tibor [elnök]
1416 9 167 1940.12.11  » Az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló törvényjavaslat Tömböly Dénes [előadó] - Rapcsányi László - Donáth György - Hóman Bálint [vallás- és közoktatási miniszter] - Incze Antal - Közi Horváth József - Szőllősi Jenő
1417 9 167 1940.12.11  » A büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat Nagy László - Makray Lajos vitéz - Malasits Géza - Váczy György vitéz - Sarvay Elek - Tornyos György - Homicskó Vladimír - Bródy Ernő - Reibel Mihály - Tauffer Gábor - Radocsay László [igazságügyminiszter]
1418 9 167 1940.12.11  » Írásbeli válasz interpellációra: Rapcsányi László [igazságügyminiszter] írásbali válasza Maróthy Károly képviselőnek 1940. október 9-én a végleges zsidótörvény sűrgős benyújtása, a Nyilaskeresztes Párt által benyújtott zsidótörvény javaslat letárgyalása kapcsán előterjesztett interpellációjára
1419 9 167 1940.12.11  » Írásbeli válasz interpellációra: Csáky István gróf [külügyminiszter] írásbeli válasza Rapcsányi László, a zsidó vagy zsidó eredetű tisztviselők haladéktalan leváltása tárgyában, 1940. november 27-én elhangzott interpellációjára
1420 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz - a nyáron hadbavonult, aratás nélkül maradt ellátatlan családjának megsegítése tárgyában Matolcsy Mátyás
1421 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a belügyminiszterhez - az erdélyi menekültek elhelyezése tárgyában Maróthy Károly - Bonczos Miklós vitéz [belügyi államtitkár]
1422 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz - a leszerelt családos katonák tárgyában Maróthy Károly
1423 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez - a magkereskedelem körül mutatkozó visszásságok tárgyában Piukovich József
1424 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz - a mezőgazdasági termelés és értékesítési kormáybiztosjog- és hatásköre tárgyában Németh Andor
1425 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földművelésügyi miniszterhez - zsidó birtok értékesítése tárgyában Miskolczy István - Bárczy János [fölművelésügyi államtitkár] válasza
1426 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez - a parcella-minimumról szóló törvényjavaslat tárgyában Tornyos György - Radocsay László [az igazságügyminiszter] válasza
1427 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a belügyminiszterhez - a komáromi OTI-nál (Országos Társadalombiztosítási Intézet) a táppénz késedelmes kiutalása tárgyában Porubszky Géza
1428 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az állatorvos hiányról Pataky László - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1429 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Nyitra, Zsitva és mellékvizeinek szabályozásáról Turchányi Imre - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1430 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: az ipari miniszterhez a csuvározás (csuvár jelentése: a malomnak azt az alkalmazottját, aki kijár a tanyák közé összeszedni az őrölni valót) a vizimalmok részére leendő teljes szabaddátétel tárgyában Horváth István
1431 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az alföldi népies állattenyésztés fejlesztése tárgyában Horváth István - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1432 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a kiskereskedők áruellátása tárgyában Stitz János
1433 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a szarvasmarhatenyésztés kereteinek fenntartása és teljessítőképességének fokozása tárgyában Bánó Iván - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1434 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterhez a kereskedelem szakigazgatásának megszervezése tárgyában Ilovszky János
1435 9 167 1940.12.11  » Interpellció: az igazságügyminiszterhez az autógázolások hatályosabb büntetése tárgyában Zerinváry Szilárd - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
1436 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a győri vagongyár tisztviselői között elosztott negyedmilliós jutalék tárgyában Bodor Márton
1437 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a novaszőlők kiirtása tárgyában Festetics Domokos gróf
1438 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a rézgálichiány pótlása tárgyában Simon Ferenc - Bárczy János [földmívelésügi államtitkár] válasza
1439 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a kományhoz a törvény, az igazság, az egyenlő elbánás elvébe vetett hit megdöntésére alkalmas jelenségek tárgyában Budinszky László
1440 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a nyugállományú tisztekkel való egyenlőtlen elbánás tárgyában Baky László
1441 9 167 1940.12.11  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a végveszélybe került szőlősgazdák megsegítése tárgyában Tatár Imre ifj.
1442 9 167 1940.12.11  » Döntés a miniszterelnöknek a kivételes hatalomnak újabb négy hónappal való meghosszabbítása iránti előterjesztése felett
1443 9 168 1940.12.12  » Az igazságügyi bizottság beterjesztette jelentését az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat, valamint a büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
1444 9 168 1940.12.12  » 36 tagú országos bizottság 1939. évi december 20-tól 1940. évi június hó 19-ig terjedő idő alatt kifejtett működéséről szóló jelentés tárgyalása Ronkay Ferenc [előadó]
1445 9 168 1940.12.12  » A külügyi-, közigazgatási és közlekedésügyi bizottság beterjesztette együttes jelentését az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyában Kölcsey István [előadó]
1446 9 168 1940.12.12  » A közoktatásügyi bizottság jelentése az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyában Tömböly Dénes [előadó]
1447 9 168 1940.12.12  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Törley Bálint országgyűlési képviselő elhunytáról Tasnády Nagy András [elnök]
1448 9 168 1940.12.12  » A Csongrád vármegyei lajstromos kerületben behívott Soós Pál megbízólevelének bemutatása Tasnády Nagy András [elnök]
1449 9 168 1940.12.12  » Szabó Gyula képviselő levelének bemutatása, amelyben katonai szolgálat miatt szabadságot kért Tasnády Nagy András [elnök]
1450 9 168 1940.12.12  » A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931: XXVI. tc., valamint az ezt kiegészítő tc. alapján kiküldött 36 tagú bizottság jelentése az 1939. december 20-ától 1940. június 19-ig kifejtett működéséről Ronkay Ferenc [előadó]
1451 9 169 1940.12.13  » Palló Imre képviselő visszavonta sértő kijelentését a Ház előtt, így a mentelmi bizottság az eljárást megszüntette Törs Tibor [elnök]
1452 9 169 1940.12.13  » Döntés az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló törvényjavaslat szakaszairól
1453 9 169 1940.12.13  » Döntés az egyetemi és főiskolai hallgatók felvételének szabályozásáról szóló törvényjavaslat szakaszairól Tömböly Dénes [előadó]
1454 9 169 1940.12.13  » Döntés a az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási kérdések szabályozásáról szóló törvényjavaslat szakaszairól Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
1455 9 169 1940.12.13  » Döntés a büntető ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat szakaszairól Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
1456 9 169 1940.12.13  » A könyvtári és múzeumi bizottság beterjesztette jelentését Faragó Ede vitéz [előadó]
1457 9 169 1940.12.13  » A miniszterelnök írásbeli válasza: gróf Károlyi Viktor 1940. november 20-án, a zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezéseinek be nem tartása és az azzal ellentétes intézkedések tárgyában tett interpellációjára Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1458 9 170 1940.12.21  » Reményi-Schneller Lajos pénzügyminisztert, a gazdasági élet és a termelés tevszerűségének kiépítésével, az egyes gazdasági tárcák működésének összehangolásával bízták meg Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] - Tasnádi Nagy András [elnök]
1459 9 170 1940.12.21  » Laky Dezső országgyűlési képviselőt az ország közellátásának vezetésére tárcanélküli miniszterré nevezték ki Laky Dezső -Tasnádi Nagy András [elnök]
1460 9 170 1940.12.21  » Az elnök bejelenti a Veszprémi választókerület megüresedését Törley Bálint halála miatt Tasnádi Nagy András [elnök]
1461 9 170 1940.12.21  » 1941. évi állami költségvetésról szóló törvényjavaslatot a képviselőház elfogadta és a törvényjavaslat indoklásához csatolt állami ingatlanok elidegenítését feltüntető kimutatást tudomásul veszi, alkotmányos eljárás céljából miniszterelnöknek továbbította az elnök Tasnádi Nagy András [elnök]
1462 9 170 1940.12.21  » Az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyok rendezéséről; a büntetőítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények korlátozásáról és megszüntetéséről; az egyes igazságügyi szervezeti és eljárási kérdések szabályozásáról; az egyetemi és főiskolai törvényjavaslatokat a képviselőház elfogadta Tasnádi Nagy András [elnök]
1463 9 171 1941.01.23  » A miniszterelnök benyújtotta a Belgrádban, 1940. december 12-én aláírt magyar-jugoszláv barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1464 9 171 1941.01.23  » A miniszterelnök benyújtotta Magyarországnak a Japán, Németország és Olaszország között Berlinben 1940. évi szeptember 27-én kötött háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozásáról szóló törvényjavaslatot Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1465 9 171 1941.01.23  » A miniszterelnök benyújtotta a Legfőbb Állami Számvevőszék elnökének az 1939-1940. évre megszavazott hitelekkel szemben az egyes költségvetési fejezeteknél ezen számadási év második harmada végén mutatkozó eltérésekről szóló jelentést Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1466 9 171 1941.01.23  » A miniszterelnök benyújtotta az 1941. évi Hivatalos Statisztikai Munkaterv tárgyában készült jelentést Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1467 9 171 1941.01.23  » Elnök bemutatta Beöthy Dezső megbízólevelét Tasnádi Nagy András [elnök]
1468 9 171 1941.01.23  » Prall Mihály képviselői mandátumáról lemond Tasnádi Nagy András [elnök]
1469 9 171 1941.12.23  » Laky Dezső országgyűlési képviselő a Ház egyes bizottságainak tagságáról lemond, kinevezték az ország közellátásának vezetésére, tárcanélküli miniszterként Tasnádi Nagy András [elnök]
1470 9 171 1941.01.23  » Az elnök kegyeletes megemlékezése Huszár Mihály országgyűlési képviselő elhunytáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1471 9 171 1941.01.23  » Az elnök a Ház örömének és szerencsekívánatainak adott kifejezést, abból az alkalomból, hogy a Kormányzó úr Főméltóságának fiú unokája született Tasnádi Nagy András [elnök]
1472 9 171 1941.01.23  » Az elnök Lázár Imre országgyűlési képviselőt végleg igazolt képviselővé jelentette ki Tasnádi Nagy András [elnök]
1473 9 171 1941.01.23  » 1940. decembe 30-án írásban kérte Teleki Mihály gróf földmívelésügyi miniszter felmentését Tasnádi Nagy András [elnök]
1474 9 171 1941.01.23  » Bánffy Dániel báró országgyűlési képviselő kinevezése földmívelésügyi miniszterré Tasnádi Nagy András [elnök]
1475 9 171 1941.01.23  » Az elnök bemutatta a miniszterelnök átiratát, amely tudatja, hogy a Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1940. december 20-án kelt elhatározásával vitéz gróf Teleki Mihály földmívelésügyi minisztert állásától saját kérelmére felmentette és utódjául báró Bánffy Dániel országgyűlési képviselőt nevezte ki Tasnádi Nagy András [elnök]
1476 9 172 1941.01.28  » Az elnök kegyeletes megemlékezése gróf Csáky István külügyminiszter elhunytáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1477 9 172 1941.01.28  » Teleki Pál gróf, magyar királyi miniszterelnök gyászbeszéde Csáky István gróf halálára Teleki Pál gróf [miniszterelnök]
1478 9 173 1941.02.04  » Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter levélben való lemondása a Ház bizottságaiban viselt tagságáról Tasnádi Nagy András [elnök]
1479 9 173 1941.02.04  » Esső Sándor megbízólevelének bemutatása Tasnádi Nagy András [elnök]
1480 9 173 1941.02.04  » Elnöki bejelentés betegszabadság miatt távollét engedélyezését kérő képviselők: Csoór Lajos háromheti, Budinszky Lásuló négyheti, Gratz Gusztáv és vitéz Roszner István báró hatheti, Gürler Dénes tízheti szabadságkérése Tasnádi Nagy András [elnök]
1481 9 173 1941.02.04  » Rajniss Ferenc napirend előtti felszólalása az országos árvízveszély tárgyában Rajniss Ferenc - Keresztes Fischer Ferenc vitéz [belügyminiszter] válasza
1482 9 173 1941.02.04  » A Magyarországnak a Japán, Németország és Olaszország között Berlinben 1940. évi szeptember 27-én kötött háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozásáról szóló törvényjavaslat Csicsery-Rónay István vitéz [előadó]
1483 9 173 1941.02.04  » A Belgrádban, 1940. december 12-én aláírt magyar-jugoszláv barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Csicsery-Rónay István vitéz [előadó]
1484 9 173 1941.02.04  » A vasmegyei lajstromos kerületben behívott Esső Sándor megbízólevelének bemutatása Esső Sándor - Tasnádi Nagy András [elnök]
1485 9 173 1941.02.04  » A közgazdasági és közlekedésügyi, valamint a pénzügyi bizottság beterjesztette jelentését az 1941. évi hivatalos statisztikai munkatervről szóló miniszterelnöki jelentés tárgyában Bencs Zoltán, [előadó]
1486 9 173 1941.02.04  » A mentelmi bizottság beterjesztette jelentéseit Budinszky László - Gruber Lajos - Gosztonyi Sándor - Kovarcz Imre - Zeöld Imre Péter bejelentése tárgyában mentelmi joguk megsértésére vonatkozóan, továbbá Gruber Lajos háromrendbeli, Lill János - Matolcsy Mátyás - Serényi Miklós gróf - két-kétrendbeli, Abonyi Ferenc - Baky László - Bodor Márton - Bródy András - Csia Sándor - Eitner Sándor ifj. - Halmai János - Jaross Andor vitéz - Korláth Endre - Kóródy Tibor - Milotay István - Mokcsay Dezső - Németh Andor - Rajniss Ferenc - Roszner István vitéz báró - Sütő Gyula - Váczy György vitéz - Zeöld Imre Péter - Zsámboki Pál egy-egy rendbeli mentelmi ügyben Váczy György, vitéz [előadó]
1487 9 174 1941.02.05  » Az építőtakarék üzlet szabályozásáról szóló törvényjavaslat Bocsáry Kálmán [előadó] - Matolcsy Mátyás
1488 9 174 1941.02.05  » A külügyi bizottság beterjesztette kétrendbeli jelentését a háromhatalmi egyezmény és a magyar-jugoszláv baráti szerződés becikkelyezéséről
1489 9 174 1941.02.05  » Az igazságügyminiszter benyújtotta az irodalmi és művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben 1940. november 6-án kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Radocsay László [igazságügyminiszter]
1490 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] írásbeli válasza Baky László 1940. december 11-i A nyugállományú tisztekkel való egyenlőtlen elbánás tárgyában intézett interpellácójára
1491 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] írásbeli válasza Maróthy Károly 1940. december 11-i a tavasszal és nyáron katonai szolgálatot teljesítő és leszerelt családos katonák téli megsegítése tárgyában intézett interpellációjára
1492 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] írásbeli válasza Matolcsy Mátyás 1940. december 11-i a hadbavonultak ellátatlan családjainak megsegítése tárgyában intézett interpellációjára
1493 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: A honvédelmi miniszter írásbeli válasza Szabó Gyula 1940. november 27-i a jövőévi leventetáboroztatás előkészítése tárgyában elhangzott interpellációjára
1494 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] írásbeli válasza Szöllősi Jenő 1940. november 13-i a zsidó munkatáborok tárgyában intézett interpellációjára
1495 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] írásbeli válasza Várady László vitéz 1940. november 20-i Csanád, Arad és Torontál vármegyében a termőföldek levezetésére szánt pénz és mukaerő biztosítása tárgyában elhangzott interpellációjára
1496 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter] írásbeli válasza gróf Festetics Domonkos 1940. november 27-i interpellációjában a Somogymegyei Takarékpénztár bukását tette szóvá, másrészt kifogásolta, hogy a Pénzintézeti Központ által vezetett felszámolási eljárás elhúzódik és ennek során a kisbetéteseket különböző sérelmek érik
1497 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] írásbeli válasza kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Patzkó Elemér 1940. november 27-i a kiskereskedők és kisiparosok cégjegyzése tárgyában intézett interpellációjára
1498 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Varga József [kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter] írásbeli válasza Vajna Gábor 1940. június 24-i a tengelyellenes rádió és más propaganda tárgyában intézett interpellációjára
1499 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Horváth István 1940. december 11-i a vizimalmok tönkremenését megakadályozó intézkedések tárgyában intézett interpellációjára
1500 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bánffy Dániel báró [földmívelésügyi miniszter] írásbeli válasza Matolcsy Mátyás 1940. október 9-i a földkérdés megoldásának teljes csődje tárgyában intézett interpellációjára
1501 9 174 1941.02.05  » Írásbeli válasz: Bánffy Dániel báró [földmívelésügyi miniszter] válasza Váczy József 1940. november 13-i a magyar mezőgazdaság jeentőségének félreismerése tárgyában intézett interpellációjára
1502 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Wimpffen grófi birtok elvétele tárgyában Matolcsy Mátyás
1503 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz Nemzetvédelmi Kereszt és egy ezt elhomályosító nyilatkozat ügyében Maróthy Károly
1504 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a zsidó földek igénylése körül tapasztalt visszaélések tárgyában Matolcsy Mátyás
1505 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez a büntetőjog kodifikálásának tárgyában Turchányi Imre - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
1506 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez a büntetőjog felségsértésről szóló fejezetének átdolgozása tárgyában Tóth András vitéz - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
1507 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a kereskedelmi- és közlekedésügyi miniszterhez, ruházati és közszükségleti cikkeknek a zsidókereskedelem kezéből keresztény kézbe juttatása tárgyában Pápai István
1508 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a szarvasmarhatenyésztést előmozdító tenyészbikák állami kezelésbe vétele tárgyában Egry Zoltán - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1509 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a kóbor-cigány kérdésben Forster György - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1510 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi minszterhez a tiszántúli hegyközségek sorsának és helyzetének rendezése tárgyában Pápai István - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1511 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a második zsidótörvény által mentesített felvidéki zsidóbirtokok tárgyában Papp Mihály
1512 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a cukorrépa árának késedelmes kifizetése tárgyában Prokopecz József
1513 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a pest vármegyei vízkárok megszüntetése tárgyában Tatár Imre ifj. - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1514 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a Tomcsányi államtitkár mozgófényképszínház-politikája tárgyában Rajniss Ferenc
1515 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyyi miniszterhez a mezőgazdasági termények áralakulásának rendezése tárgyában Tatár Imre ifj.
1516 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Tolna megye földbirtokpolitikájában különösen a földrefom körül megnyilvánuló aggasztó jelenségekről Jandl Lajos
1517 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a földmívelésügyi és a pénzügyminiszterhez a cukorrépa árának mostani megállapítása és az 1940. évi termésű répaár kiegészítése tárgyában Tóth János
1518 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: az ipari miniszterhez a győri vagongyárban észlelt anomáliák tárgyában Bodor Márton
1519 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a minszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez az ún. Erdély Induló tárgyában Gál Csaba
1520 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a bőrelosztás és a bőr maximális árának túllépése tárgyában Kancz Rajmund
1521 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: az iparügyi miniszterhez a fenyegető munkanélküliség elhárítása tárgyában Tauffer Gábor
1522 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a belügyminiszterhez, három dorogi bányászasszony internálásának megszüntetése tárgyában Gruber Lajos
1523 9 174 1941.02.05  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz, a szociáldemokratapárt által terjesztett németellenes röpirat tárgyában Gruber Lajos
1524 9 174 1941.02.05  » A nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat Huszovszky Lajos [előadó] - Vajna Gábor - Mikó Imre - Homicskó Vladimír - Közi Horváth József - Radocsay László [igazságügyminiszter]
1525 9 174 1941.02.05  » Személyes kérdésben felszólaltak; nemzeti kormányzat megvédése Magasházy László vitéz - Maróthy Károly
1526 9 175 1941.02.06  » A 36 tagú országos bizottság beterjesztette jelentését az 1940. évi június 19-től december 23-ig terjedő idő alatt kifejtett működéséről Váczy György vitéz [előadó]
1527 9 175 1941.02.06  » A könyvtári és múzeumi bizottság jelentése az országgyűlés könyvtárának 1939. évi gyarapodásáról, használatáról és számadásairól Faragó Ede vitéz [előadó]
1528 9 175 1941.02.06  » Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter mint gazdasági csúcsminiszter ismertette gazdasági programját Reményi-Schneller Lajos [pénzügyminiszter]
1529 9 175 1941.02.06  » A mentelmi bizottság jelentése: Oláh György - Palló Imre - Serény Miklós gróf - Makkai János - Tóth András vitéz - Martsekényi Imre vitéz - Baky László - Gruber Lajos - Krancz Rahmund képviselők mentelmi ügyénen Váczy György vitéz [előadó]
1530 9 175 1941.02.06  » A mentelmi bizottság jelentése: Bodor Márton - Spák Iván - Eitner Sándr ifj. - Baky László - Gruber Lajos - Gál Csaba - Matolcsy Mátyás - Jandl Lajos képviselők mentelmi ügyében Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
1531 9 175 1941.02.06  » Döntés a Magyarországnak a Japán, Németország és Olaszország között Berlinben 1940. évi szeptember 27-én kötött háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozásáról szóló törvényjavaslat szakaszairól
1532 9 175 1941.02.06  » Teleki Pál gróf miniszterelnök átiratának bemutatása: A kormányzó (Horthy Miklós) felmenti a külügyminiszteri teendőinek ideiglenes ellátása alól Tasnádi Nagy András [elnök]
1533 9 175 1941.02.06  » Az elnök bemutatta a miniszterelnök átiratát Bárdossy László külügyminiszteri kinevezéséről Tasnádi Nagy András [elnök]
1534 9 175 1941.02.06  » Az építőtakarék üzlet szabályozásáról szóló törvényjavaslat Közi Horváth József - Radocsay László [igazságügyminiszter]
1535 9 175 1941.02.06  » Döntés a Belgrádban, 1940. december 12-én aláírt magyar-jugoszláv barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat szakaszairól
1536 9 175 1941.02.06  » A könyvtár és múzeumi bizottság jelentése az országgyűlés könyvtárának 1939. évi gyarapodásáról, használatáról és számadásairól Faragó Ede vitéz [előadó]
1537 9 176 1941.02.07  » Az igazságügyi, közgazdasági és közlekedésügyi bizottság beterjesztette jelentését az építőtakarék üzlet szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyában
1538 9 176 1941.02.07  » Mentelmi bizottság jelentése: Gosztonyi Sándor (425. sz.) és Budinszky László (426. sz.) mentelmi ügyében Zerinváry Szilárd vitéz [előadó] - Mosonyi Kálmán
1539 9 176 1941.02.07  » Mentelmi bizottság jelentése: Kovarcz Emil (427. sz.) - Gruber Lajos (428. és 444. sz.) - Zeöld Imre Péter (429. és 431. sz.) - Csia Sándor (430. sz.) - Wirth Károly (432. sz.) - Halmai János (433. sz.) - Bródy András (434. sz.) - Baky László (435. sz.) - báró Roszner István vitéz (436. sz.) - Németh Andor (437. sz.) - Milotay István (438. sz.) - Matolcsy Mátyás (439. és 446. sz.) - Lill János - Serényi Miklós gróf - Gruber Lajos - Mokcsay Dezső - Sütő Gyula (440. sz.) - Serényi Miklós gróf (441. sz.) - Abonyi Ferenc (442. sz.) - Zsámboki Pál (443. sz.) - Jaross Andor vitéz - Rajniss Feenc (445. sz.) - Bodor Márton (447. sz.) - Gruber Lajos - Lill János - Wirth Károly (448. sz.) - Koródy Tibor (449. sz.) - Korláth Endre (450. sz.) - Eitner Sándor ifj. (451. sz.) mentelmi ügyében Váczy György vitéz [előadó]
1540 9 176 1941.02.07  » Mentelmi bizottság jelentése: vitéz Váczy György 452. számú mentelmi ügyében Zerinváry Szilárd vitéz [előadó]
1541 9 176 1941.02.07  » Az igazságügyi bizottság beterjesztette jelentését a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat tárgyában
1542 9 176 1941.02.07  » Az elnök bemutatta Ember Géza bejelentését az Erdélyi Párt megalakulásáról Szinyei Merse Jenő [elnök]
1543 9 176 1941.02.07  » Az 1941. évi hivatalos statisztikai munkatervről szóló miniszterelnöki jelentés Bencs Zoltán [előadó] - Matolcsy Mátyás - Müller Antal
1544 9 177 1941.02.11  » Az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben 1940. november 6-án kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat Váczy György vitéz [előadó]
1545 9 177 1941.02.11  » A pénzügyminiszter által a képviselőház február hó 6-i ülésén előterjesztett gazdasági program feletti vita Jurcsek Béla - Matolcsy Mátyás - Tildy Zoltán - Horváth Ferenc - Martsekényi Imre vitéz - Rajniss Ferenc - Thassy Kristóf - Zimmer Ferenc ifj. - Szabó Károly
1546 9 177 1941.02.11  » Döntés az építőtakarék üzlet szabályozásáról szóló törvényjavaslat szakaszairól Bocsáry Kálmán [előadó]
1547 9 177 1941.02.11  » Döntés a nemzetiségi érzület büntetőjogi védelméről szóló törvényjavaslat szakaszairól
1548 9 177 1941.02.11  » Személyes kérdésben felszólalt Vajna Gábor
1549 9 178 1941.02.12  » A pénzügyminiszter által a képviselőház február 6-i ülésében előterjesztett gazdasági program feletti vita Palló Imre - Gesztelyi Nagy László - Koródy Tibor - Padányi Gulyás Jenő - Tatár Imre ifj. - Szent-Ivány József - Tóth János
1550 9 178 1941.02.12  » A számvizsgáló bizottság beterjesztette jelentését az országgyűlés 1939. július 1-től 1940. december végéig terjedő időre szóló számadásainak megvizsgálása tárgyában
1551 9 178 1941.02.12  » Az állandó igazoló bizottság jelentése: Beöthy Dezső lemondás folytán megüresedett képviselői helyére Soós Pál és a vasvármegyei választókerületben elhalálozás útján megüresedett képviselői helyre, Esső Sándor képviselők megbízólevelének megvizsgálása tárgyában Hellenbach Gottfried vitéz báró [előadó]
1552 9 178 1941.02.12  » A belügyminiszter szóbeli válasza Rajniss Ferencnek a mozgóképszínház-engedélyek ügyében február 5-én előterjesztett interpellációjára Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter]
1553 9 178 1941.02.12  » Írásbeli válasz interpellációra: Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Szabó Zoltán a miniszterelnökhöz 1940. november 20-iki joggal történő visszaélések tárgyában elhangzott interpellációjára
1554 9 178 1941.02.12  » Teleki Pál gróf [miniszterelnök] írásbeli válasza Budinszky László 1940. december 10-iki a törvények és rendelkezések kivétel nélküli végrehajtása és a nemzeti szocialisták és nyilaskeresztesek egyforma elbírálása tárgyában intézett interpellációjára
1555 9 178 1941.02.12  » Írásbeli válasz interpellációra: Hóman Bálint [vallás- és közoktatásügyi miniszter] írásbeli válasza Budinszky László a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 1940. június 5-iki a falu népének lelki válságba kerülését megakadályozó intézkedések tárgyában elhangzott interpellációjára
1556 9 178 1941.02.13  » Írásbeli válasz interpellációra: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Abonyi Ferenc 1940. november 19-iki a Kormánybiztosság módjára felállítani kívánt Munkabérmegállapító Bizottság tárgyában intézett interpellációjára
1557 9 178 1941.02.12  » Írásbeli válasz interpellációra: Varga József [iparügyi miniszter] írásbeli válasza Bodor Márton 1940. december 11-iki a Győri Vagongyár tisztviselői között kiosztott negyedmilliós jutalom tárgyában elhangzott interpellációjára
1558 9 178 1941.02.12  » Írásbeli válasz interpellációra: Varga József [iparügyi miniszter] válasza Kuhajda Vilmos 1940. november 27-iki a kisipar illetőleg a cipészkisiparosok megfelelő mennyiségű bőranyaggal való ellátása tárgyában intézett interpellációjára
1559 9 178 1941.02.12  » Írásbeli válasz interpellációra: Bartha Károly [honvédelmi miniszter] írásbeli válasza Vajna Gábor 1940. november 27-iki a magyar királyi honvédségnek a napi politikába való bevonása tárgyában intézett interpellációjára
1560 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a cenzura packázásai tárgyában Maróthy Károly
1561 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a kisajátításra kötelezett zsidóbirtokokkal kapcsolatos káros anomáliák megszüntetése trágyában Tatár Imre ifj. - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1562 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a cenzúra túlkapásai tárgyában Nagy László
1563 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a magyar fajta védelme tárgyában Gesztelyi Nagy László - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
1564 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a tanyakérdés rendezése tárgyában Gesztelyi Nagy László - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
1565 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez az állami birtokok kezelése tárgyában Várady József - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1566 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Komárom vármegyében veszedelmesen eltejedt májmételykór elleni védekezés tárgyában Király József - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1567 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Hejő völgyének vízügyi rendezése és szabályozása tárgyában Nyilas Ferenc - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1568 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: az igazságügyminiszterhez a család, vallás, a gyermek és az egyházak fokozottabb büntetőjogi védelme tárgyában Czermann Anal - Radocsay László [igazságügyminiszter] válasza
1569 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: az iparügyi és pénzügyminiszterhez az ipari hitelügy rendezése tárgyában az átállítással kapcsolatban Lánárt János vitéz
1570 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez az Országos Társadalombiztosító Intézet szolgáltatási rendszerének javítása tárgyában Közi Horváth József - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
1571 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a Kunság és Jászság vadvizek által sujtott területeinek tavaszi vetőmaggal való ellátása tárgyában Pápai István - Bárczay János [földmívelésügyi államtitkár] válasza
1572 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a magánalkalmazottaknál a biztosítási bérhatár kiterjesztése tárgyában Homonnay Tivadar - Keresztes-Fischer Ferenc [belügyminiszter] válasza
1573 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a kormányhoz az árkormánybiztosság működése által bekövetkezett hibák és károk rendezése tárgyában Tatár Imre ifj.
1574 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a kormányhoz Kacsóh Bálint államtitkár hivatali állásából való azonnali felüggesztése és a fegyelmi vizsgálat sürgős megindítása tárgyában Rajniss Ferenc - Teleki Pál gróf [miniszterelnök] válasza
1575 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a román uralom alatt kisajátított egyes ingatlanok bérbeadásánál jelentkező visszásságok tárgyában Piukovich József
1576 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a kárpátaljai igazolások terén észlelt visszásságok tárgyában Spák Iván
1577 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz tíz magyarországi zsidó négy év alatt történő nagymértékű jövedelem- és vagyongyarapodása tárgyában Serényi Miklós gróf
1578 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a belügyminiszterhez a nyilaskeresztespárt tagjainak meg nem szűnő üldöztetése tárgyában Serényi Miklós gróf
1579 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a földmívelésügyi miniszterhez a kishaszonbérleti törvény végrehajtási utasításának késedelme tárgyában Nagy Ferenc
1580 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a honvédelmi miniszterhez a gordisai haditelkek parlagon hevertetése tárgyában Nagy Ferenc
1581 9 178 1941.02.12  » Interpelláció: a miniszterelnökhöz a közellátással kapcsolatosan a gazdatársadalom érdekeit sértő kormányintézkedések tárgyában Piukovich József
1582 9 178 1941.02.12 &